Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Dátum zasadnutia: 15. augusta 2017 od od 9:00 do 12:30

Miesto zasadnutia: ÚPPVII, zasadačka Londýn 2.poschodie blok B.

1. Dereferenciácia pre jednotlivé súbory e-formulára a iné

Podklady: 

URI pre súčasti elektronického formulára

Dereferenciácia URI identifikátorov

2. Codelist element

Podklad:

Codelist Element

3. Metodika tvorby XSD schém

Podklady:

Metodika tvorby XSD

Vyhodnotenie pripomienok k Metodike tvorby XSD: 

https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/Pripomienky+k+Metodike+tvorby+XSD

 

4. Témy z PS6 - na vyjadrenie PS1

4.1 Jednotný spôsob validácie XMLDataContainer-a

application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml (formát XMLDataContainer) -- (informácia - téma PS6) 

 • kontrola použitia kódovania UTF-8
 • validácia voči XSD schéme zverejnenej ÚPPVII
 • ak je použitý dátový prvok UsedSchemasReference, overí sa, či je v atribúte Identifier uvedený identifikátor elektronického formulára 
 • ak je v atribúte Identifier uvedený identifikátor elektronického formulára, overí sa, či je použitý dátový prvok UsedSchemasReferenced
 • ak je v dátovom prvku XMLData dátový obsah vo formáte XML, ktorého (jediný) XML menný priestor je deklarovaný (v xmlns) v tvare predpísanom pre elektronické formuláre, považuje sa dátový obsah za údaje vyplnené podľa elektronického formulára a overí sa, či je použitý dátový prvok UsedSchemasReferenced
 • ak je použitý dátový prvok UsedPresentationSchemaReference, overí sa, či je referencovaná podpisová prezentačná schéma, ktorá má v elektronickom formulári hodnotu v atribúte media-destination="sign".
 • overí sa, či referencie v dátových prvkoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference sú z rovnakej verzie elektronického formulára (t.j. zodpovedajú identifikátoru elektronického formulára z atribútu "Identifier" a ich hodnota sa líši len v relatívnej ceste k súboru) 
  • prípustné tvary referencie budú predmetom diskusie v PS1 a PS6, vrátane diskusie o používaní rovnakých hodnôt aj v XAdES_ZEP a XAdES_ZEPbp
 • prípustné tvary identifikátora elektronického formulára sú (podľa návrhov a výstupov PS1, téma bude predmetom diskusie aj v PS6): 
 • ak je použitý dátový prvok UsedSchemasReferenced, overí sa hodnota digitálneho odtlačku súborov referencovaných v dátových prvkoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference voči hodnote v atribúte DigestValue 
 • ak je použitý dátový prvok UsedPresentationSchemaReferenced, vykoná sa validácia XML údajov v dátovom prvku XMLData voči XSD schéme referencovanej v UsedXSDReference
 • ak je použitý dátový prvok UsedPresentationSchemaEmbedded, vykoná sa validácia XML údajov v dátovom prvku XMLData voči XSD schéme z elementu UsedXSDEmbedded
 • ak je použitý dátový prvok UsedSchemasEmbedded, skontroluje sa, či vložená (embedded) prezentačná schéma neobsahuje nepovolené vlastnosti, pričom nepovolené vlastnosti sú tie, ktoré sú určené ÚPPVII
 • overí sa, či atribút MediaDestinationTypeDescription obsahuje jednu z hodnôt „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ a ak nie, informuje o nepoužití povinnej prezentačnej schémy (t.j. nejde o povinne prijímanú a spracúvanú prezentačnú schému a v prípade elektronického formulára nadriadená aplikácie poskytne možnosť použiť inú prezentačnú schém - jednu z povinných prezentačných schém z elektronického formulára)

4.2 Návrh na úpravu pravidiel v XMLDataContainer prílohy č. 11 Výnosu o štandardoch pre IS VS

4.2.1 V atribúte "DitestValue" sa dopĺňajú slová

"[Pravidlá použitia: Hodnota sa uvádza podľa osobitnej technickej normy W3C XML Encryption Syntax and Processing.]"

Pôvodné znenie:

DigestValue

Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]

4.2.2 Zmeniť atribút TransformAlgorithm na povinný.

Pôvodné znenie:

TransformAlgorithm 

[Stav: Nepovinný.]

4.2.3 V atribúte "Identifier" sa za slovo "podľa" vkladajú slová "prílohy č. 3 "

Pôvodné znenie:

Hodnoty: Identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b).]

4.3 Automatizované kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF

4.3.1 Kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF

Podklad: 

Kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF

4.3.2 Návrh na úpravu meta.xml v e-form kontajneri, spôsob a miesto zápisu metaúdajov o e-formulároch mimo e-form kontajnera 

Podklad: 

Meta.xml súbor elektronických formulárov

4.3.2 Kompatibilita medzi verziami e-form kontajnera,

Podklad: 

2. zasadnutie PS6#2.zasadnutiePS6-4.Kompatibilitamedziverziamie-formkontajneraprepublikovaniee-formulárov,

 

 

Doplnkové témy, ak na ne zostane čas

5. Prepojenie XSD schém na centrálny model údajov

6. Drobné opravy sémantických dátových štandardov

7. Novela Výnosu (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ + Schémy správ Sk-Talk

7.1 Pravidlá pre SenderId, RecipientId, MessageType

7.2. úpravy samotných XSD schém

messagecontainer--upravene-navrh.xsd

7.3 Doplnenie hodnoty class="FORWARD" pre postúpenie elektronickej správy

Novela Výnosu (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ s novými návrhmi (Globaltel, NASES) doplnenými až po schválení Komisiou pre štandardizáciu IS VS

Schémy správ Sk-Talk (pracovný návrh na doplnenie aktuálneho dokumentu zverejneného na ÚPVS na základe §11 písm. g) Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS) 

Unknown macro: {add-label}