Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátum zasadnutia. 25. apríl 2018 od 9:00 do 11:30 v ÚPPVII

Obsah:

Agenda

 1. Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka Identifikátor ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o povolení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.


 2. Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ a Schémy správ Sk-Talk  

  Návrh opatrenia - PDF súbor (751 kB) a návrh doplnenia dokumentu Schémy správ Sk-Talk  - PDF súbor (408 kB) 

  - upresnenie pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov (na schválenie)

  - nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element "object" (na schválenie)

  - povinné používanie elementu SenderBusinessReference pre účely doručovania podľa § 31a (nový návrh)

  - štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner) (na schválenie) 

   1. koncept pre technický kontajner určený pre doručovaciu adresu, výsledky overenia antivírom a pod.:

  <SKTalkMessage ... xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">

   <EnvelopeVersion>3.0</EnvelopeVersion>

  <Header> ...

  </Header>

  <Body>    (xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax")

    <MessageContainer>  

     ... (klasická elektronická správa) 

    </MessageContainer> 

    <TechnicalContainer>  (nový technický kontajner

      <MessageID> 

      <RefererenceID - odkaz na messagecontainer>

      <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

      <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

    </TechnicalContainer> 

  </Body>

  </SKTalkMessage>

   


 3. Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

  1. dátový prvok pre doručovaciu adresu (návrh)
   1. návrh na novú hodnotu v základnom číselníku Druh adresy (používanú v AddressClass) pre doručovaciu adresu
  2. úradný list (návrh) 
   1. spisová značka 
   2. iné
  3. pokročilé formátovanie dátového obsahu vo formulároch, napr. rozhodnutia s tabuľkami, kurzívou a pod. (zber návrhov od členov, zatiaľ žiadne neboli doručené),

  4. uplatňovanie § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente (zber návrhov od členov), 
   § 28
   (6) Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.
  5. návrh z MPK na doplnenie § 49 Výnosu o štandardoch pre IS VS  o nové písmeno d):
    • ALT 1:  „d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené ako samostatné dátové prvky alebo atribúty pre automatizované spracovanie."

     ALT 2: "d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené aj vo forme jednotných referencovateľných identifikátorov pre automatizované spracovanie,"

  6. prepojenie XSD na centrálny model údajov (návrhy)
  7. dátové prvky v datasete elektronických formulárov (návhry)
  8. validácia elektronických formulárov pred vypublikovaním v module elektronických formulárov - technické riešenia
  9. Číselníky hodnôt pre automatizované spracúvanie formulárov v zmysle prílohy č. 3 výnosu
  10. bod 2.6.8 - číselník povolených fontov pre prezentáciu elektronického formulára

   bod 3.1.3 - číselník schválených referenčných XSL-FO procesorov pre transformáciu do formátu PDF

   bod 4.3.16 - číselník pre štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára

   bod 7.5.6 - číselník prípustných hodnôt atribútu „media-destination-type-description“

   bod 7.9.6 - číselník prípustných hodnôt atribútu "media-destination" v tvare „x-*“ 

 1. Centrálny model údajov (Aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1) 

  1. Návrh na doplnenie SHACL do § 13 (zber a na schválenie) 

 2. Štandardizovaná štruktúra údajov pre popis elektronických služieb - štandard CSPV-AP

 3. Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data 

 

1 Comment

 1. Dobrý deň

  Rád by som do programu dopísal nedoriešené témy spomínané na minulých stretnutiach:

  1.  - základné číselníky publikované na ŠÚ SR - doplnenie historických záznamov  - napr. obce, ktoré už v súčasnosti neexistujú, história zmien údajov o obciach. 

  2. Jednoznačné definovanie referenčných údajov RPO

  3. Používanie referenčných údajov orgánmi VS - jedenkrát a dosť.

Unknown macro: {add-label}