Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definícia a základné požiadavky:

 • reprezentuje elektronickú služby verejnej správy prístupnú verejnosti aj prostredníctvom tretích strán

 • služba môže slúžiť na čítanie aj zápis

 • požiadavky na služby v oblasti podpory, Quality of Service alebo SLA musia byť identické ako pre zvyšný systém, ktorého je toto API súčasťou

 • použitie služby je podmienené prihlásením prostredníctvom centrálnej autority identít (NASES)

 • Prístup ku každej OpenAPI službe je riadený prostredníctvom centrálnej autority identít bez nutnosti komunikácie s poskytovateľom OpenAPI služby

 • Centrálna autorita identít poskytuje:

  • Registráciu OpenAPI služby

   • Všeobecné zmluvné podmienky pre použitie OpenAPI služby

   • Rozhranie na registráciu OpenAPI služby agendového systému, kde tvorca tejto služby definuje:

    • prostredníctvom integrácie s Centrálnym metainformačným systémom sú zabezpečené všetky potrebné dokumentačné náležitosti služby

    • scope pre službu

    • podrobnú dokumentáciu scope

    • ak sú nutné, tak špeciálne zmluvné podmienky použitia služby

  • Rozhranie pre povolenie prístupu k OpenAPI službe treťostrannému subjektu:

   • registrácia treťostranného subjektu

   • jednorázové elektronické podpísanie zmluvných podmienok pre použitie OpenAPI služby

  • Rozhranie pre odobratie prístupu treťostranným subjektom k OpenAPI službe

   • pre tvorcov OpenAPI služby

   • pre koncových používateľov (občania, komerčné subjekty, ...)

 

 • Prístup k službe je  prostredníctvom API Gateway komponentu

 • Sandbox

  • je izolované vývojárske prostredie na testovanie OpenAPI služieb v prostredí čo najpodobnejšom s produkčným, ale bez skutočných údajov (napríklad UPVS dev prostredie)

  • je vyžadovaný pri publikácii OpenAPI služby

 •  API Gateway je technický komponent, ktorý zabezpečuje:  
  • verejne prístupné proxy, prostredníctvom ktorého je riadený prístup pre registrované elektronické služby
  • počítanie prístupov k elektronickým službám za účelom spoplatnenia alebo obmedzenia prístupu po prekročení limitu definovaného poskytovateľom elektronickej služby
  • overovanie prístupových tokenov
  • zverejňovanie štatistík prístupu v štruktúrovanej podobe k jednotlivým službám
  • monitoring elektronických služieb a zverejňovanie v Centrálnom metainformačnom systéme
 • Technológie pre bezpečné poskytovanie identity používateľov a správy prístupov k služby:

  • preferovaná možnosť : OpenID Connect

  • alternatívy: STS WS (on-behalf-off), OAuth 2.0

Proces

Proces registrácie OpenAPI služby

 • služba musí byť zaregistrovaná v Centrálnom metainformačnom systéme, kde sa nachádza

  • minimálne štruktúrovaná API dokumentácia :

   • v pripade REST služby je štruktúrovane zdokumentovaná prostredníctvom OpenAPI 3.0

   • v prípade SOAP služby je štruktúrovane zdokumentovaná prostredníctvom WSDL + XSD

  • popis metadát služby na úrovni metadát je v súlade s CSPV-AP štandardom EU (kto je gestorom, endpoint, odkedy služba je zaregistrovaná)

  • príklad volania služby

  • príklad odpovede odpovede služby

  • dokumentácia všetkých možných “scope” služby

  • ak dátový prvok používaný na rozhraní služby má mapovanie na prvok v Centrálnom modely údajov, tak je tento vzťah zapísaný štruktúrovane v dokumentácii

  • ak existujú referenčné URI identifikátory pre entity v službách, je vyžadované ich použitie

 • registrácia služby v systéme centrálnej autority identít s prepojením prostredníctvom jednoznačného URI identifikátora na Centrálny metainformačný systém

 • definovanie scope (rozsah údajov o ktoré je možné vrámci služby poskytovať)

 • každý scope môže mať definované špeciálne zmluvné podmienky použitia. Ak žiadne nie su definované, sú použité všeobecné zmluvné podmienky

 • poskytovateľ OpenAPI služby deleguje spracovanie prístupov k volaniu služby centrálnej autorite identít

Proces povolenia prístupu k OpenAPI službe pre treťostranné subjekty

 • Treťostranný subjekt:

  • sa zaregistruje u centrálnej autority identit (ak do danej chvíly nie je registrovaný)

  • vyberie si existujúcu OpenAPI službu o ktorú má záujem

  • elektronicky podpíše zmluvné podmienky na použitie OpenAPI služby

Proces použitia OpenAPI služby v aplikácii treťostranného subjektu

 • Používateľ

  • pristúpi k treťostrannej aplikácii

  • pred použitím OpenAPI služby sa používateľovi zobrazí potvrdzovacia obrazovka so zobrazením scope, ku ktorým chce aplikácia pristupovať

  • musí odsúhlasiť prístup ku scope, ktoré požaduje treťostranná aplikácia

  • súhlas používateľa k prístupu treťostrannej aplikácii môže byť časovo obmedzený
  • bude pri povolení informovaný, že prevádzkovateľ OpenAPI služby ani Centrálny správca identít nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nesprávne fungovanie aplikácie

  • môže interagovať s aplikáciou

Unknown macro: {add-label}