Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gestor: správca RA (MV SR / dodávateľ (Sevitech))

Návrh zaslala Jana Mudríková 12.3.2015

PhysicalAddressSchema_v2.1.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Schema pre vymenu udajov o fyzickej adrese podla Vynosu 55/2014 Z. z. Vytvorene: SEVITECH a.s. -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:ns0="http://data.gov.sk/ra/datatypes"
      targetNamespace="http://data.gov.sk/ra/datatypes"
      elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 
      id="PhysicalAddressSchema" version="2.0">
  
  <xsd:element name="PhysicalAddress" type="ns0:PhysicalAddressCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3 Zlozeny datovy prvok pre urcenie adresy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  
  <xsd:complexType name="PhysicalAddressCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3 Zlozeny datovy prvok pre urcenie adresy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AddressLine" type="ns0:AddressLineType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.1 Formatovana informacia, ktora urcuje urcitu adresu (katastralne uzemie, nazov hospodarskej usadlosti a podobne).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Country" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.2 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci udaje o state. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL000086 Krajina OSN.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Region" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.3 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, ktory sluzi pre uvedenie federativneho statu, provincie, kraja a/alebo slachtickeho clenenia uzemia. V Slovenskej republike sa pouziva pre uvedenie samospravneho kraja. Vo vseobecnosti moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce. Vojenske adresy sa ukladaju viacnasobne (hierarchicky od najvyssieho po najnizsi region) - 1. region = armadny / letecky / namorny postovy urad, 2. region (dvojznakove oznacenie casti sveta ako AE - Europa, AA - obe Ameriky a podobne. V slovenskom prostredi sa uroven priestorovej klasifikacie NUTS 2 nepouziva, ale tento prvok moze byt pouzity ako pre uroven NUTS 3, tak pre uroven NUTS 2. V podradenych prvkoch sa uvadza textova informacia podla pouziteho atributu zakladneho ciselnika CL 000023 Samospravny kraj.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="County" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.4 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci udaje o okrese ako uzemnospravnom cleneni. V podradenych prvkoch sa uvadza textova informacia podla pouziteho atributu zakladneho ciselnika CL000024 Lokalna statisticka uzemna jednotka 1 – okres.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Municipality" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.5 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci udaje o obci. Obcou je uzemnospravna jednotka charakterizovana suvislym domovym osidlenim a vlastnym nazvom. Obcou je aj mesto. V podradenych prvkoch sa uvadza textova informacia podla pouziteho atributu zakladneho ciselnika CL000025 Lokalna statisticka uzemna jednotka 2 – obec.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="District" type="ns0:DistrictCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.6 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci casti obce. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010141 Cast obce.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StreetName" type="ns0:StreetNameType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.7 Obsahuje nazov ulice. Ak obec nema nazov ulice, udava sa tu nazov obce.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdditionalStreetData" type="ns0:AdditionalStreetDataCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.15 Zlozeny datovy prvok obsahujuci doplnujuce udaje pre ulicu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="BuildingNumber" type="ns0:BuildingNumberType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.8 Obsahuje nazov budovy alebo cislo domu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="PropertyRegistrationNumber" type="ns0:PropertyRegistrationNumberType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.9 Obsahuje supisne cislo budovy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AddressPoint" type="ns0:AddressPointCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12 Zlozeny datovy prvok, ktory je priamym priestorovym identifikatorom adresy v suradniciach zavaznych suradnicovych systemov.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="BuildingIndex" type="ns0:BuildingIndexType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.13 Tento prvok je identifikatorom adresy v informacnom systeme Registra adries a Registra obyvatelov.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DeliveryAddress" type="ns0:DeliveryAddressCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.14 Zlozeny datovy prvok presnejsie urcujuci adresu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Building" type="ns0:BuildingCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.16 Zlozeny datovy prvok pre popis roznych udajov o budove.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AddressType" type="ns0:AddressTypeCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.17 Zlozeny datovy prvok klasifikujuci ucel pouzitia fyzickej adresy a prislusny casovy rozsah.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="BuildingUnit" type="ns0:BuildingUnitSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.10 Tento prvok je urceny na blizsie urcenie miesta v ramci budovy, ak je to potrebne. Moze byt pouzity viackrat.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType> 
  
  <xsd:simpleType name="AddressLineType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.1 Formatovana informacia, ktora urcuje urcitu adresu (katastralne uzemie, nazov hospodarskej usadlosti a podobne).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String2047"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:complexType name="DistrictCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.6 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci casti obce. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010141 Cast obce.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="ns0:CodelistDataElementCType">
        <xsd:attribute name="UniqueNumbering" type="xsd:boolean" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Udaj o tom, ci ma cast obce samostatne cislovanie budov supisnymi cislami.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  
  <xsd:simpleType name="StreetNameType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.7 Obsahuje nazov ulice. Ak obec nema nazov ulice, udava sa tu nazov obce.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String100"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="BuildingNumberType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.8 Obsahuje nazov budovy alebo cislo domu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String20"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="PropertyRegistrationNumberType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.9 Obsahuje supisne cislo budovy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Int10"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:complexType name="AddressPointCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12 Zlozeny datovy prvok, ktory je priamym priestorovym identifikatorom adresy v suradniciach zavaznych suradnicovych systemov.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="XYH" type="ns0:XYHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare x,y,h.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="BLH" type="ns0:BLHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare B,L,H.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AddressPointID" type="ns0:AddressPointIDType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.3 Prvok urcujuci presne umiestnenie objektu, odvodzuje sa od vchodu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  
  <xsd:complexType name="XYHCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.1 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare x,y,h.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>      
      <xsd:element name="AxisX" type="ns0:AxisXType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1.1 Obsahuje X-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AxisY" type="ns0:AxisYType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1.2 Obsahuje Y-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="HeightH" type="ns0:HeightHType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1.3 Obsahuje nadmorsku vysku h.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="BLHCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.2 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare B,L,H.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>      
      <xsd:element name="AxisB" type="ns0:AxisBType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2.1 Obsahuje B-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AxisL" type="ns0:AxisLType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2.2 Obsahuje L-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AxisH" type="ns0:AxisHType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2.3 Obsahuje H-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  
  <xsd:simpleType name="AxisXType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.1.1 Obsahuje X-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Axis"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="AxisYType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.1.2 Obsahuje Y-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Axis"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="HeightHType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.1.3 Obsahuje nadmorsku vysku h.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Axis"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="AxisBType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.2.1 Obsahuje B-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Axis"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="AxisLType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.2.2 Obsahuje L-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Axis"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="AxisHType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.2.3 Obsahuje H-ovu suradnicu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:Axis"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="AddressPointIDType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.12.3 Prvok urcujuci presne umiestnenie objektu, odvodzuje sa od vchodu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String12"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="BuildingIndexType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.13 Tento prvok je identifikatorom adresy v informacnom systeme Registra adries a Registra obyvatelov.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String10"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:complexType name="DeliveryAddressCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.14 Zlozeny datovy prvok presnejsie urcujuci adresu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>      
      <xsd:element name="PostalCode" type="ns0:PostalCodeType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.14.1 Obsahuje kod, ktory ustanovili postove autority za ucelom dorucovania posty.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PostOfficeBox" type="ns0:PostOfficeBoxType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.14.2 Postovy priecinok.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Recipient" type="ns0:RecipientCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.14.3 Zlozeny datovy prvok pre identifikaciu prijemcu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  
  <xsd:simpleType name="PostalCodeType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.14.1 Obsahuje kod, ktory ustanovili postove autority za ucelom dorucovania posty.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String10"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PostOfficeBoxType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.14.2 Postovy priecinok.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String50"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="RecipientCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.14.3 Zlozeny datovy prvok pre identifikaciu prijemcu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>      
      <xsd:element name="PersonName" type="ns0:PersonNameCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1 Zlozeny datovy prvok pre meno fyzickej osoby.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdditionalText" type="ns0:AdditionalTextType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.14.3.1 Moze obsahovat dalsie smerovacie informacie prijemcu. Zvycajne udava dalsiu navigaciu po doruceni postovou sluzbou.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OrganizationUnitName" type="ns0:OrganizationUnitNameSCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.2.4.1 Oznacenie pre nizsi utvar danej organizacie v pripade jej clenenia, ktory nie je samostatnou pravnickou osobou. Datovy prvok s historiou.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CorporateBodyFullName" type="ns0:CorporateBodyFullNameSCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.2.1 Uvadza sa plny nazov pravnickej osoby. Pravdidla pouzitia: Uvadza sa vratane typovych oznaceni organizacie ako "a.s.". Datovy prvok s historiou.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="AdditionalTextType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.14.3.1 Moze obsahovat dalsie smerovacie informacie prijemcu. Zvycajne udava dalsiu navigaciu po doruceni postovou sluzbou.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String255"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:complexType name="AdditionalStreetDataCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.15 Zlozeny datovy prvok obsahujuci doplnujuce udaje pre ulicu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="GeographicStreetAxis" type="ns0:GeographicStreetAxisCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.15.1 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci geograficku os ulice.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="GeographicStreetAxisCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.15.1 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci geograficku os ulice.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="StreetAxisID" type="ns0:StreetAxisIDType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.15.1.1 Obsahuje identifikator geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StreetAxisStart" type="ns0:StreetAxisStartCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.15.1.2 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci bod zaciatku geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StreetAxisEnd" type="ns0:StreetAxisEndCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.15.1.3 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci bod konca geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StreetAxisNode" type="ns0:StreetAxisNodeCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.15.1.4 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci lomovy bod geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="StreetAxisIDType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.15.1.1 Obsahuje identifikator geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String10"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="StreetAxisStartCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.15.1.2 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci bod zaciatku geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="XYH" type="ns0:XYHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare x,y,h.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="BLH" type="ns0:BLHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare B,L,H.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="StreetAxisEndCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.15.1.3 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci bod konca geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="XYH" type="ns0:XYHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare x,y,h.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="BLH" type="ns0:BLHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare B,L,H.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="StreetAxisNodeCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.15.1.4 Zlozeny datovy prvok pre priestory udaj vyjadrujuci lomovy bod geografickej osi ulice.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="XYH" type="ns0:XYHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.1 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare x,y,h.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="BLH" type="ns0:BLHCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.12.2 Zlozeny datovy prvok pre suradnicu v tvare B,L,H.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  
  <xsd:complexType name="BuildingCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.16 Zlozeny datovy prvok pre popis roznych udajov o budove.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="BuildingName" type="ns0:BuildingNameType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.16.1 Obsahuje nazov budovy, ak ma budova osobitny nazov. Pouziva sa zauzivany nazov budovy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="BuildingPurpose" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.16.2 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik pre popis definovaneho sposobu vyuzivania budovy. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010142 Ucel budovy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="BuildingTypeCode" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.16.3 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik pre uvedenie kodu druhu stavby. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010143 Kod druhu stavby.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="ContainsFlats" type="xsd:boolean" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Popisuje, ci sa v budove nachadzaju byty.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="BuildingNameType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.16.1 Obsahuje nazov budovy, ak ma budova osobitny nazov. Pouziva sa zauzivany nazov budovy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String255"/>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:complexType name="AddressTypeCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.17 Zlozeny datovy prvok klasifikujuci ucel pouzitia fyzickej adresy a prislusny casovy rozsah.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AddressClass" type="ns0:CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.17.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik urcujuci druh adresy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AddressRecordDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.17.2 Datum, odkedy je prislusna konkretna adresa v oficialnej evidencii.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AddressRecordDateTermination" type="xsd:date" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.3.17.3 Datum, kedy bola evidencia prislusnej konkretnej adresy v oficialnej evidencii ukoncena.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>  
  
  <xsd:complexType name="BuildingUnitSCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.3.10 Tento prvok je urceny na blizsie urcenie miesta v ramci budovy, ak je to potrebne. Moze byt pouzity viackrat.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="ns0:String255">
        <xsd:attribute name="UnitNumber" type="ns0:String10">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Obsahuje osobitne oznacenie prislusnej casti budovy. Tento atribut je povinny ak ma datovy prvok "Cast budovy" hodnotu "byt".</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="Floor" type="ns0:Int10">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Obsahuje informaciu o umiestneni casti budovy na prislusnom podlazi budovy. Podlazie sa oznacuje od prveho nadzemneho podlazia (prizemia) ciselnym radom od cisla 1 a od prveho podzemneho podlazia s ciselnym radom od cisla -1. Cislo 0 sa nepouziva.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>  
  
  <xsd:simpleType name="String10">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 10 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String12">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 12 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 20 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String50">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 50 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String100">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 100 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String255">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 255 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String1023">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 1023 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1023"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="String2047">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Text s obmedzenim na 2047 znakov</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2047"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="Int10">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Cele cislo s obmedzenim na 10 cislic</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:totalDigits value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="Axis">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Desatinne cislo s obmedzenim na 20 cislic, z toho 6 desatinnych miest</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="14"/>
      <xsd:fractionDigits value="6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  
  <!-- Codelist -->
  <xsd:complexType name="CodelistDataElementCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.3.4 Zlozeny datovy prvok pouzivajuci udaje podla zakladnych ciselnikov.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NonCodelistData" type="ns0:NonCodelistDataType" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>D.3.4.1 Obsahuje volnu neciselnikovu hodnotu. Pravidla pouzitia: Pouziva sa ak hodnotu nie je mozne najst v ciselniku, pricom vtedy je povinny.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Codelist" type="ns0:CodelistCType" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>D.5 Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zakladneho ciselnika.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="NonCodelistDataType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.3.4.1 Obsahuje volnu neciselnikovu hodnotu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String2047"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="CodelistCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.5 Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zakladneho ciselnika.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="CodelistCode" type="ns0:CodelistCodeType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.5.1 Jedinecny kod zakladneho ciselnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CodelistItem" type="ns0:CodelistItemCType" >
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.5.9 Zlozeny datovy prvok na popis datovej struktury polozky ciselnika. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Ciselnik musi obsahovat najmenej jednu polozku ciselnika.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="CodelistCodeType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.5.1 Jedinecny kod zakladneho ciselnika. Hodnoty: V sulade s pridelenou hodnotou.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String255"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="CodelistItemCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.5.9 Zlozeny datovy prvok pre jednotlive polozky ciselnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ItemCode" type="ns0:ItemCodeType"/>
      <xsd:element name="ItemName" type="ns0:ItemNameType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="ItemCodeType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.5.9.1 Jedinecny kod polozky</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String255"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="ItemNameType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.5.9.2 Uplny nazov polozky</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="ns0:String2047"/>
  </xsd:simpleType> 
  
  <!-- PhysicalPerson -->
  <xsd:complexType name="PersonNameCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne sucasti mena.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="FormattedName" type="ns0:FormattedNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.1 Formatovane meno vratane predpony a pripony.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="LegalName" type="ns0:LegalNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.2 Pouziva sa na pravne ucely v niektorych statoch. Pravidla pouzitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepouziva.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GivenName" type="ns0:GivenNameType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.3 Obsahuje rodne meno, ktorym je nededena cast mena osoby. Zname aj ako prve meno osoby alebo v uzsom vyzname krstne meno osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PreferredGivenName" type="ns0:PreferredGivenNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.4 Meno, ktore osoba uprednostnuje pri svojom osloveni v pripade viacerych rodnych mien. Pravidla pouzitia: Toto meno je
            spravidla oblubene meno, vybranez rodnych mien. Ak by to mala byt prezyvka, pouziva sa prvok Alternativne meno (D.1.1.2).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OtherName" type="ns0:OtherNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.5 Obsahuje stredne meno osoby alebo inicialy. Pravidla pouzitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepouziva.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="FamilyName" type="ns0:FamilyNameSCType" maxOccurs="unbounded" >
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.6 Obsahuje priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GivenFamilyName" type="ns0:GivenFamilyNameSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.7 Obsahuje rodne priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Affix" type="ns0:AffixCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D.1.1.1.8 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, ktory obsahuje ostatne casti mena osoby (predponu alebo priponu), tak ako ju definuju jednotlive typy atributov. Hodnoty: V pripade uvadzania slovenskych akademickych titulov sa v podradenych prvkoch pouzivaju zakladne ciselniky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom. Moze byt pouzity viackrat (ani pouzitie rovnakeho typu nie je obmedzene), v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="FormattedNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1023"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="LegalNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1023"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="GivenNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PreferredGivenNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="OtherNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="FamilyNameSCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.1.1.6 Obsahuje priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="ns0:FamilyNameType" >
        <xsd:attribute name="primary" type="ns0:PrimaryType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Hodnoty: primary="true" Znamena, ze tento vyskyt priezviska je primarny. Odporuca sa uvadzat ako prve v poradi pouzitych priezvisk. primary="false" Znamena, ze tento vyskyt sa nepovazuje za primarny. Odporuca sa uvadzat az po primarnom vyskyte priezviska. Poradie priezvisk s atributom "false" je urcujuce. primary="undefined" Znamena, ze sa nepouzivaju viacere priezviska, pripadne v ich viacnasobnom pouziti s tymto atributom je urcujuce iba ich poradie pouzitia.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="prefix" type="ns0:PrefixType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Moze obsahovat slachticky alebo ekvivalentny titul. Ak existuje v priezvisku, vzdy sa uvadza. Hodnoty: Priklady pouzitia: de (ako v "de Witt"), la (ako v "la Salle"); van (ako v "van der Voss").</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="GivenFamilyNameSCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.1.1.7 Obsahuje rodne priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="ns0:GivenFamilyNameType" >
        <xsd:attribute name="primary" type="ns0:PrimaryType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Hodnoty: primary="true" Znamena, ze tento vyskyt rodneho priezviska je primarny. Odporuca sa uvadzat ako prve v poradi pouzitych rodnych priezvisk. primary="false" Znamena, ze tento vyskyt sa nepovazuje za primarny. Odporuca sa uvadzat az po primarnom vyskyte rodneho priezviska. Poradie rodnych priezvisk s atributom "false" je urcujuce. primary="undefined" Znamena, ze sa nepouzivaju viacere rodne priezviska, pripadne v ich viacnasobnom pouziti s tymto atributom je urcujuce iba ich poradie pouzitia.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="prefix" type="ns0:PrefixType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Moze obsahovat slachticky alebo ekvivalentny titul. Ak existuje v rodnom priezvisku, vzdy sa uvadza. Hodnoty: Priklady pouzitia: de (ako v "de Witt"), la (ako v "la Salle"); van (ako v "van der Voss").</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AffixCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.1.1.8 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, ktory obsahuje ostatne casti mena osoby (predponu alebo priponu), tak ako ju definuju jednotlive typy atributov. Hodnoty: V pripade uvadzania slovenskych akademickych titulov sa v podradenych prvkoch pouzivaju zakladne ciselniky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom. Moze byt pouzity viackrat (ani pouzitie rovnakeho typu nie je obmedzene), v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="ns0:CodelistDataElementCType">
        <xsd:sequence>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="type" type="ns0:TypeOfAffixType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Definuje kontext predpony alebo pripony. Hodnoty: type=aristocraticTitle Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje slachticky titul. Priklady pouzitia: Baron, Graf, Earl, Vojvoda a podobne. type=formOfAddress Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje oslovenie. Priklady pouzitia: Pan, Pani., Hon., Dr., Major a podobne. type=generation Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje generacny titul. Priklady pouzitia: Sr., Jr., III (treti) a podobne. type=qualification Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje pismena, ktore sa pouzivaju na popis akademickeho titulu alebo ineho typu kvalifikacie, ktore osobe prinalezi.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="position" type="ns0:PositionType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Urcuje poziciu ostatnej casti mena. Hodnoty: prefix - Predpona - ak sa titul alebo oslovenie uvadza pred menom osoby. postfix - Pripona - ak sa titul alebo oslovenie uvadza za menom osoby.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="FamilyNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="GivenFamilyNameType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PrimaryType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PrefixType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TypeOfAffixType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PositionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="15"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  
  <!-- CorporateBody -->
  <xsd:complexType name="CorporateBodyFullNameSCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.2.1 Uvadza sa plny nazov pravnickej osoby. Pravdidla pouzitia: Uvadza sa vratane typovych oznaceni organizacie ako "a.s.". Datovy prvok s historiou.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="ns0:CorporateBodyFullNameType">
        <xsd:attributeGroup ref="ns0:HistoryAttributes"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OrganizationUnitNameSCType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.1.2.4.1 Oznacenie pre nizsi utvar danej organizacie v pripade jej clenenia, ktory nie je samostatnou pravnickou osobou. Datovy prvok s historiou.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="ns0:OrganizationUnitNameType">
        <xsd:attributeGroup ref="ns0:HistoryAttributes"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="CorporateBodyFullNameType">
    <xsd:restriction base="ns0:String1023"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="OrganizationUnitNameType">
    <xsd:restriction base="ns0:String1023"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:attributeGroup name="HistoryAttributes">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D.3.1 Osobitny datovy typ pre datove prvky so sledovanim historickych zmien ich obsahu. Pravidla pouzitia: Tento datovy prvok sa nepouzije bez atributu "Current" a "EffectiveFrom" a ak ma datovy prvok ukoncenu platnost, tak ani bez atributu "EffectiveTo". Moze byt pouzity viackrat.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="Current" type="xsd:boolean" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Obsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="EffectiveFrom" type="xsd:date" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená odkedy je relevantne použiteľný.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="EffectiveTo" type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená dokedy je ešte relevantne použiteľný.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:attributeGroup>

</xsd:schema>
Unknown macro: {add-label}