Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátum zasadnutia: 11. augusta 2017 od od 9:00 do 12:30

Miesto zasadnutia: ÚPPVII, zasadačka Londýn 2.poschodie blok B.

1. XMLDataContainer

1.1 Jednotný spôsob validácie a kontrola použitia podpisovej prezentačnej schémy z e-formulára s hodnotou media-destination="sign"

Podklad:

application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml (formát XMLDataContainer) -- (informácia - téma PS6) 

 • kontrola použitia kódovania UTF-8
 • validácia voči XSD schéme zverejnenej ÚPPVII
 • ak je použitý dátový prvok UsedSchemasReference, overí sa, či je v atribúte Identifier uvedený identifikátor elektronického formulára 
 • ak je v atribúte Identifier uvedený identifikátor elektronického formulára, overí sa, či je použitý dátový prvok UsedSchemasReferenced
 • ak je v dátovom prvku XMLData dátový obsah vo formáte XML, ktorého (jediný) XML menný priestor je deklarovaný (v xmlns) v tvare predpísanom pre elektronické formuláre, považuje sa dátový obsah za údaje vyplnené podľa elektronického formulára a overí sa, či je použitý dátový prvok UsedSchemasReferenced
 • ak je použitý dátový prvok UsedPresentationSchemaReference, overí sa, či je referencovaná podpisová prezentačná schéma, ktorá má v elektronickom formulári hodnotu v atribúte media-destination="sign".
 • overí sa, či referencie v dátových prvkoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference sú z rovnakej verzie elektronického formulára (t.j. zodpovedajú identifikátoru elektronického formulára z atribútu "Identifier" a ich hodnota sa líši len v relatívnej ceste k súboru) 

  • prípustné tvary referencie budú predmetom diskusie v PS1 a PS6, vrátane diskusie o používaní rovnakých hodnôt aj v XAdES_ZEP a XAdES_ZEPbp
 • prípustné tvary identifikátora elektronického formulára sú (podľa návrhov a výstupov PS1, téma bude predmetom diskusie aj v PS6): 
 • ak je použitý dátový prvok UsedSchemasReferenced, overí sa hodnota digitálneho odtlačku v atribúte DigestValue pre súbory referencované v dátových prvkoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference

 • ak je použitý dátový prvok UsedPresentationSchemaReferenced, vykoná sa validácia XML údajov v dátovom prvku XMLData voči XSD schéme referencovanej v UsedXSDReference

 • ak je použitý dátový prvok UsedPresentationSchemaEmbedded, vykoná sa validácia XML údajov v dátovom prvku XMLData voči XSD schéme z elementu UsedXSDEmbedded

 • ak je použitý dátový prvok UsedSchemasEmbedded, skontroluje sa, či vložená (embedded) prezentačná schéma neobsahuje nepovolené vlastnosti, pričom nepovolené vlastnosti sú tie, ktoré sú určené ÚPPVII

 • overí sa, či atribút MediaDestinationTypeDescription obsahuje jednu z hodnôt „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ a ak nie, informuje o nepoužití povinnej prezentačnej schémy (t.j. nejde o povinne prijímanú a spracúvanú prezentačnú schému a v prípade elektronického formulára nadriadená aplikácie poskytne možnosť použiť inú prezentačnú schém - jednu z povinných prezentačných schém z elektronického formulára)


1.2 Návrh na úpravu pravidiel v XMLDataContainer prílohy č. 11 Výnosu o štandardoch pre IS VS

1.2.1 V atribúte "DigestValue" sa dopĺňajú slová

"[Pravidlá použitia: Hodnota sa uvádza podľa osobitnej technickej normy W3C XML Encryption Syntax and Processing.]"

Pôvodné znenie:

DigestValue

Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]

1.2.2 Zmeniť atribút TransformAlgorithm na povinný.

Pôvodné znenie:

TransformAlgorithm 

[Stav: Nepovinný.]

1.2.3 V atribúte "Identifier" sa za slovo "podľa" vkladajú slová "prílohy č. 3 "

Pôvodné znenie:

Hodnoty: Identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b).]

2. URI/URL na jednotlivé súčasti e-formulárov (dereferenciácia - téma z PS1)

Návrh: 

URI pre súčasti elektronického formulára

URI Typ doc - dokumenty

 

3. Automatizované kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF

3.1 Súvisiace návrhy na úpravy štandardov

3.1.1 Návrh na vyjasnenie pravidla použitia "file-entry" v bode 7.5 Prílohy č. 3 Výnosu o štandardoch pre IS VS

V bode 7.5 (napríklad v 7.5.5 alebo 7.5.6) sa vkladajú slová:

"Pre každý súbor sa použije práve jeden dátový prvok file-entry." 

3.1.2 Návrh na opravu chybného textu v bode 7.9.6 písm. e) Prílohy č. 3 Výnosu o štandardoch pre IS VS

V bode 7.9.6 písm. e)

sa vypúšťajú slová "po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona," 

V bode 7.9.6 písmeno f) sa mení nasledovne:

„x-*“ pre prezentačné schémy pre iné použitie, po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona, napríklad pre notifikačnú správu."

Zdôvodnenie: Chyba vznikla pri predošlej novele, v dôsledku doplnenia písm. b) a tým prišlo k posunu písmen. 

Pôvodné znenie:

7.9.6 Atribút „media-destination“ súboru prezentačnej schémy môže byť jeden z týchto typov:
a) „screen“ pre prezentáciu pre vypĺňanie, napríklad vo forme webového elektronického formulára,
b) „view“ pre prezentáciu na čítanie bez možnosti úprav dátových polí,
c) „print“ pre prezentáciu pre tlač,
d) „sign“ pre podpisovú prezentáciu,
e) „help“ pre pomocné informácie vo forme samostatného dokumentu, po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona,
f) „x-*“ pre prezentačné schémy pre iné použitie, napríklad pre notifikačnú správu.

3.2 Kontroly obsahu e-formulárov pred vypublikovaním v MEF

Podklad: 

Kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF

4. Kompatibilita medzi verziami e-form kontajnera pre publikovanie e-formulárov,

Návrh: 

 • Po prechodnom období v MEF vyžadovať nové e-formuláre povinne v novej verzii e-form kontajnera. 
 • Pri poskytovaní balíčkov z MEF poskytovať nové verzie aj v starých balíčkoch (konverziou). 

 • Potrebná spätná kompatibilita pri vytváraní nových verzií e-form kontajnera. 
 • V minulosti sa e-form kontajner primárne dopĺňal o nové funkčnosti, kompatibilita by mala byť zabezpečená. 
  • Možné problematické zmeny z hľadiska kompatiblity: 
   • Medzi 15. májom a 1. júlom 2015 mali atribúty media-destination-type a media-destination-type-description navzájom prehodené pravidlá.
   • Definovaná hodnota media-destination="view" od 1. júla 2015

 

5. Spôsob a miesto zápisu metaúdajov o e-formulároch mimo e-form kontajnera, meta.xml (najmä InForceTo, validDateTo)

podtémy:

-- zváženie zosúladenia s verzionovaním entít (prostredníctvom adms), 
-- zváženie vypustenia celého súboru meta.xml z e-form kontajnera,

Podklad: 

Meta.xml súbor elektronických formulárov

 

6. Návrh na úpravu elektronického formulára osvedčovacej doložky pre zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby.

Navrhované meny oproti predošlej verzii:

- zmenená verzia e-formulára, 
- vytvorená kópia transformácie do HTML s media-destination="sign" (pôvodne bola táto transformácia len s media-destination="view") 
- vypustená podpisová transformácia do TXT (Dôvodom je, aby e-formulár neobsahoval dve podpisové prezentačné schémy vzhľadom na nemožnosť v súčasnosti v podpise referencovať konkrétnu z nich), 
- doplnené atribúty v manifest.xml: media-destination-type, media-destination-type-description, xslfo-reference-procesor, xslfo-reference-procesor-url
- zmenený gestor (ÚPPVII), poskytovateľ (ÚPPVII),
- nová platnosť, účinnosť,
- zmenený identifikátor e-formulára (v dôsledku zmeny gestora a zmeny verzie), 
- zmenený xmlns a targetNamespace podľa nového identifikátora

Podklady: 

Nová verzia: https://drive.google.com/file/d/0B8BvNOtIa2wocjdNQUxELW1rX3M/view?usp=sharing

Pôvodná verzia: https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=00151742.ConversionRecordForScannedDocument.sk&vh=1&vl=1

7. Iné témy (ak na ne zostane čas)

- XForms - návrh štandardu pre prezentačnú schému pre vypĺňanie údajov do e-formulárov
- Návrh na zrušenie XML podoby e-form kontajnera, 
- Nepoužívanie POSP.xml 
- Návrh na zrušenie povinnosti prezentácie identifikačných údajov e-formulárov používateľovi. 
- Prepojenie XSD schém na centrálny model údajov (téma z PS1)

 

Unknown macro: {add-label}