Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pracovnú skupinu otvoril predseda PS6 p. Ervín Šimko, ktorý privítal prítomných členov skupiny a následne predstavil p. Simonu Habaľovú, ktorej postupne odovzdá agendu týkajúcu sa PS6. Následne jej odovzdal slovo. P. Habaľová predstavila program zasadnutia PS6.

Program zasadnutia:

1. Jednotný dizajn manuál elektronických služieb (ID-SK)

ÚVODY.zip

WEBOVÉ ELEMENTY.zip

VZORY.zip

2.  novela výnosu o štandardoch

2. 1 Osvedčovacie doložky k zaručenej konverzii: 

2.2 Návrh jednotnej identifikácie podpisových prezentačných schém e-formulárov

2.3 Nové identifikátory podpisových schém (XSD a XSLT) v XMLDataContainer s účinnosťou od 1.7.2018 

2.4 Automatizované validácie e-formulárov na ÚPVS 

2.5 Nástroj na vytváranie e-formulárov 

2.6 Vypublikovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

 

Agenda:

1. Jednotný dizajn manuál elektronických služieb (ID-SK)  (prezentoval M. Blažej)

Tvorba ID-SK bola v gescii ÚPPVII avšak v spolupráci s UX dizajnérmi, ktorí to odborne zastrešili. Návrh ID-SK odprezentoval pracovnej skupine p. Michal Blažej.

Následne bolo slovo odovzdané p. Blažejovi, ktorý v úvode predstavil ID-SK všeobecne od základnej myšlienky jeho vytvorenia až po konkrétny produkt. Cieľom ID-SK je zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku. Inšpiráciou pri tvorbe ID-SK bol Dizajn manuál elektronických služieb z Veľkej Británie GOV.UK.

Základné časti ID-SK:

  1. Úvod
  2. Webové komponenty
  3. Vzory
  4. Slovník

P. Blažej v krátkosti oboznámil pracovnú skupinu s konkrétnymi časťami Webových komponentov a Vzorov.

P. Habaľová uviedla právny rámec ID-SK, ktorý sa zakotvil v novele výnosu o štandardoch do nového § 17a (aktuálne ešte prebiehajú k tomu rozporové konania po MPK). Po dokončení bude zverejnený na webovom sídle ÚPPVII s účinnosťou od 01.07.2018 pre nové elektronické služby a od 01.06.2019 pre už dostupné elektronické služby.

Diskusia:

Medzi členmi pracovnej skupiny prebehla krátka diskusia k týmto témam:

- praktickému využitiu testovacej verzie,

- výber fontu Source Sans Pro, ktorý navrhuje ID-SK

- ako bude prebiehať platba za elektronické služby

- ako bude následne vyzerať formulár vytlačený v listinnej podobe. Nevyhnutnosť mať možnosť vidieť formulár pred jeho podpísaním, aby bola možnosť ich odkontrolovať pred podpísaním a to najmä v prípadoch , keď by mohli byť nejaké informácie automatický vypĺňané z nejakého registra alebo číselníka.

-  Na pracovnej skupine zároveň odznela pripomienka, aby podklady neboli zasielané vo verzii PDF dokumentov, ale word alebo sharovať cez sharepoint v MetaIS, z dôvodu ľahšej následnej manipulácie pri štúdiu podkladov.

Záver:

Po zapracovaní spätnej väzby z pracovných skupín bude ID-SK naimplementovaný do webovej stránky a repozitár kódu bude sprístupnený verejnosti.

Celý podklad ID-SK bude sprístupnený na Confluence. 

Členovia pracovnej skupiny pošlú pripomienky na spoločný mail PS6 do 12.02.2018.

 

2.  Novela výnosu o štandardoch (p. Š. Szilva)

Na záver stretnutia p. Szilva v krátkosti informoval pracovnú skupinu:

2. 1 Osvedčovacie doložky k zaručenej konverzii: 

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=50349287.ConversionRecordForPrintedDocument.sk&vh=2&vl=1

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie listinného dokumentu do elektronickej podoby

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=50349287.ConversionRecordForScannedDocument.sk&vh=2&vl=0

Pre konverziu z elektronickej do elektronickej podoby nebol formulár osvedčovacej doložky zatiaľ vydaný a v najbližších týždňoch sa ani nepripravuje. 

 

2.2 Návrh jednotnej identifikácie podpisových prezentačných schém e-formulárov

V dôsledku doterajšej absencie technickej validácie formulárov boli dodnes v MEF zaregistrované rôzne formuláre spôsobujúce problém identifikovania podpisových schém. 

Návrh automatizovaného odlišovania schém je dostupný na nasledovnej adrese:

https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=23990148

Tento návrh bude finalizovaný v najbližších 2 týždňoch a následne by sa s ním mali postupne zosúladiť všetky elektronické podateľne aby sa zabránilo odlišnému identiifikovaniu podpisových schém, čo by malo za následok vyhodnocovanie platných podpisov ako neplatných. 

 

2.3 Nové identifikátory podpisových schém (XSD a XSLT) v XMLDataContainer s účinnosťou od 1.7.2018 

Povinnosť používať jednotné referencovateľné identifikátory v XMLDataContainer pri referencovaní podpisových schém pri elektronickom podpisovaní s KEP v tvare: 

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/id_formulara_v_mef/version/cesta-k-suboru/nazov-suboru

Tieto nové identifikátory sa budú na ÚPVS akceptovať aj priamo v podpisoch XAdES_ZEP a ASiC-XAdES. 

 

2.4 Automatizované validácie e-formulárov na ÚPVS 

Predpokladaný termín nasadenia - polovica roka 2018. 

Validácie sú postavené na validáciách popísaných na wiki: 

https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=23691479

Validácie budú ešte rozšírené o ďalšie kontroly. 

Validovať bude možné formulár pred jeho registráciou a získať tak informácie, čo je chybné a ako to opraviť. 

Zatiaľ sa nebude validovať používanie dátových prvkov z centrálneho dátového modelu, pretože v PS1 sa musí najskôr schváliť spôsob prepojenia XSD a centrálneho dátového modelu. 

 

2.5 Nástroj na vytváranie e-formulárov 

- Dnešný nástroj na vytváranie formulárov ponúkaný bezplatne na ÚPVS nevytvára formuláre v súlade so štandardmi. Nový nástroj bude predpokladane k dispozícii v roku 2019, pričom tento nástroj by mal umožňovať vytvárať formuláre v súlade s novými štandardmi a princípmi tvorby elektronických služieb založenými na dizajn manuáli. 

 

2.6 Vypublikovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

- ÚPPVII pripravuje vypublikovanie doložky právoplatnosti počas februára 2018. 

 

Unknown macro: {add-label}