Ontológia egovernment entít

rdf:typeowl:Ontology
dct:titleOntológia egovernment entít
rdfs:descriptionOntológia egovernment entít definuje základné entity eGovernmentu ako Informačný systém verejne správy, Agenda, KRIS, Štúdia uskutočnisteľnosti a ostatné. Primárne slúži na popis entít v Centrálnom Metainformačnom systéme. Výnimkou sú entity spojené s elekronickými službami, ktoré sú definované prostredníctvom národného aplikačného profilu CPSV-AP-SK.
dct:creatorhttp://www.linkedin.com/in/miroslavliska
dct:contributorhttp://www.linkedin.com/in/mareksurek
owl:versionInfo2018-03-29
dct:publisherhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287
rdf:typecv:PublicOrganization
skos:prefLabelÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
cv:contactPointps1@informatika.sk

1. Prehľad

Triedy:

Agenda , ApplicationService , EndPoint , ApplicationServiceOperation , ObligatedPerson , PublicAdministrationSection , ISVS , ReferenceRegister , Module , Project , ProjectPhase , FeasibilityStudy , Principle , KRIS , KRISProtocol , Objective , PO7Objective , Process , EForm , ServicePhase , Situation , OperationProgram , ReferenceData

Koncepty:

ProjectPhaseType , RequiredAuthentificationLevel , ServicePhaseType

Objektové vlastnosti:

realizesPublicService , handlesAgenda , providesApplicationServiceOperation , makesApplicationServiceAvaliable , performsAgenda , managesApplicationService , operatesApplicationService , managesISVS , operatesISVS , handlesProject , agregatesAgenda , realizesApplicationService , handlesPublicService , developsISVS , isFundedBy , steamsFromFS , projectPhase , projectPhaseType , takesOverPrinciple , developsProject , determinesObjective , refersToKRIS , referenceRegister

2. Detailný popis ontológie

2.1 Triedy

egov:Agenda (Agenda)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelAgenda
rdfs:labelAgenda
rdfs:labelAgenda
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/180
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationagenda_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ApplicationService (Aplikačná služba)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfadms:Asset
rdfs:labelApplication service
rdfs:labelAplikačná služba
rdfs:labelAnwendungsservice
skos:altLabelis služba
skos:altLabelis service
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/184
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationsluzba_is_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:EndPoint (Koncový bod)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelEnd point
rdfs:labelKoncový bod
rdfs:labelEndpunkt
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/200
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationendpoint_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ApplicationServiceOperation (Operácia aplikacnej služby)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelApplication service operation
rdfs:labelOperácia aplikacnej služby
rdfs:labelAnwendung Service Betrieb
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/223
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationoperacia_as_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ObligatedPerson (Povinná osoba)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfcv:PublicAuthority
rdfs:subClassOflsub:BusinessPerson
rdfs:labelObligated Person
rdfs:labelPovinná osoba
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:PublicAdministrationSection (Úsek verejnej správy)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelPublic administration section
rdfs:labelÚsek verejnej správy
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/160
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/U
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ISVS (Informačný systém verejnej správy)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfadms:Asset
rdfs:labelPublic administration information system
rdfs:labelInformačný systém verejnej správy
rdfs:labelInformationssystem der öffentlichen Verwaltung
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/83
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationisvs_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ReferenceRegister (Referenčný register)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfegov:ISVS
rdfs:labelReference Register
rdfs:labelReferenčný register
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:Module (Modul)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelModule
rdfs:labelModul
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:Project (Projekt)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelProject
rdfs:labelProjekt
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/226
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationprojekt_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ProjectPhase (Fáza projektu)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelProject phase
rdfs:labelFáza projektu
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/201
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationfp_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:FeasibilityStudy (Štúdia uskutočniteľnosti)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfadms:Asset
rdfs:labelFeasibility study
rdfs:labelŠtúdia uskutočniteľnosti
rdfs:labelMachbarkeitsstudie
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/227
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationsu_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:Principle (Princíp)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelPrinciple
rdfs:labelPrincíp
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/224
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationprincip_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:KRIS (Koncepcia rozvoja informačného systému)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfadms:Asset
rdfs:labelKoncepcia rozvoja informačného systému
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/211
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationkris_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:KRISProtocol (Protokol koncepcie rozvoja informačného systému)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfadms:Asset
rdfs:labelProtokol koncepcie rozvoja informačného systému
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/212
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationkris_p_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:Objective (Cieľ prioritnej osy)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelObjective
rdfs:labelCieľ prioritnej osy
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:PO7Objective (Cieľ prioritnej osy 7)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelPO7 Objective
rdfs:labelCieľ prioritnej osy 7
rdfs:subClassOfegov:Objective
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/52
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationp07objective_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:Process (Proces)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelProcess
rdfs:labelProces
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/140
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationproces_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:EForm (Elektronický formulár)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfcv:Evidence
rdfs:labelElectronic form
rdfs:labelElektronický formulár
rdfs:labelElektronische Form
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/31
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationeform_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ServicePhase (Fáza služby)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelService Phase
rdfs:labelFáza služby
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:Situation (Situácia)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelSituation
rdfs:labelSituácia
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:OperationProgram (Operačný program)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelOperation program
rdfs:labelOperačný program
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/225
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationprg_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ReferenceData (Referenčné údaje)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfrdf:Statement
rdfs:labelReference Data
rdfs:labelReferenčné údaje
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

2.2 Koncepty

egov:ProjectPhaseType (Typ fázy projektu)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelProject phase type
rdfs:labelTyp fázy projektu
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/201
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationfp_
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:RequiredAuthentificationLevel (Požadovaná úroveň autentifikácie)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelRequired Authentification Level
rdfs:labelPožadovaná úroveň autentifikácie
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:ServicePhaseType (Typ fázy služby)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelService Phase Type
rdfs:labelTyp fázy služby
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

2.3 Objektové vlastnosti

egov:realizesPublicService (realizuje koncovú službu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelrealizuje koncovú službu
rdfs:descriptionRelácia aplikačnej služby na koncovú službu.
rdfs:domainegov:ApplicationService
rdfs:rangehttp://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/686
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:handlesAgenda (obsluhuje agendu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelobsluhuje agendu
rdfs:domainegov:ApplicationService
rdfs:rangeegov:Agenda
rdfs:descriptionRelácia na agendu.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/687
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:providesApplicationServiceOperation (poskytuje operáciu aplikačnej služby)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelposkytuje operáciu aplikačnej služby
rdfs:description
rdfs:descriptionRelácia koncového bodu na operáciu aplikačnej služby.
rdfs:domainegov:EndPoint
rdfs:rangeegov:ApplicationServiceOperation
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:makesApplicationServiceAvaliable (sprístupňuje aplikačnú službu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelsprístupňuje aplikačnú službu
rdfs:descriptionRelácia na aplikačnú službu.
rdfs:domainegov:EndPoint
rdfs:rangeegov:ApplicationService
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:performsAgenda (vykonáva agendu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelvykonáva agendu
rdfs:descriptionRelácia orgánu verejnej moci na agendu.
rdfs:domaincv:PublicAuthority
rdfs:rangeegov:Agenda
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/694
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:managesApplicationService (spravuje aplikačnú službu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelspravuje aplikačnú službu
rdfs:descriptionRelácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu.
rdfs:domaincv:PublicAuthority
rdfs:rangeegov:ApplicationService
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:operatesApplicationService (prevádzkuje aplikačnú službu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelprevádzkuje aplikačnú službu
rdfs:descriptionRelácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu.
rdfs:domainegov:ObligatedPerson
rdfs:rangeegov:ApplicationService
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:managesISVS (spravuje ISVS)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelspravuje ISVS
rdfs:domaincv:PublicAuthority
rdfs:rangeegov:ISVS
rdfs:descriptionRelácia orgánu verejnej moci na ISVS.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/692
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:operatesISVS (prevádzkuje ISVS)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelprevádzkuje ISVS
rdfs:domaincv:PublicAuthority
rdfs:domainegov:ObligatedPerson
rdfs:descriptionRelácia orgánu verejnej moci na ISVS.
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:handlesProject (obsluhuje projekt)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelobsluhuje projekt
rdfs:descriptionRelácia orgánu verejnej moci na projek.
rdfs:domaincv:PublicAuthority
rdfs:rangeegov:Project
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/695
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:agregatesAgenda (agreguje agendu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelagreguje agendu
rdfs:domainegov:PublicAdministrationSection
rdfs:rangeegov:Agenda
rdfs:descriptionRelácia úseku verejnej správy na agendu.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/690
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:realizesApplicationService (realizuje aplikačnú službu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelrealizuje aplikačnú službu
rdfs:descriptionRelácia ISVS na aplikačnú službu.
rdfs:domainegov:ISVS
rdfs:domainegov:Project
rdfs:rangeegov:ApplicationService
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:handlesPublicService (obsluhuje koncovú službu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelobsluhuje koncovú službu
rdfs:domainegov:EForm
rdfs:rangehttp://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
rdfs:descriptionRelácia EFormulára na koncovú službu.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/688
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:developsISVS (rozvíja ISVS)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelrozvíja ISVS
rdfs:domainegov:Project
rdfs:rangeegov:ISVS
rdfs:descriptionRelácia Egov projektu na ISVS.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/689
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:isFundedBy (je financované prostredníctvom,financuje)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelje financované prostredníctvom
rdfs:descriptionRelácia EGOV projektu na operačný program.
rdfs:domainegov:Project
rdfs:rangeegov:OperationProgram
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl
owl:inverseOfegov:funds
rdfs:labelfinancuje
rdfs:descriptionRelácia operačného programu na EGOV projekt.

egov:steamsFromFS (vznikol zo štúdie uskutočniteľnosti)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelvznikol zo štúdie uskutočniteľnosti
rdfs:descriptionRelácia projektu na jeho štúdiu uskutočniteľnosti.
rdfs:domainegov:Project
rdfs:rangeegov:FeasibilityStudy
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:projectPhase (fáza projektu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelfáza projektu
rdfs:descriptionRelácia projektu na jeho fázu.
rdfs:domainegov:Project
rdfs:rangeegov:ProjectPhase
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:projectPhaseType (fáza projektu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelfáza projektu
rdfs:descriptionRelácia projektu na jeho fázu.
rdfs:domainegov:Project
rdfs:rangeegov:ProjectPhaseType
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:takesOverPrinciple (preberá princíp)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelpreberá princíp
rdfs:descriptionRelácia štúdie uskutočniteľnosti na princíp.
rdfs:domainegov:FeasibilityStudy
rdfs:rangeegov:Principle
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:developsProject (rozvíja projekt)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelrozvíja projekt
rdfs:descriptionRelácia KRIS na projekt.
rdfs:domainegov:KRIS
rdfs:rangeegov:Project
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:determinesObjective (stanovuje cieľ)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelstanovuje cieľ
rdfs:descriptionRelácia KRIS na cieľ.
rdfs:domainegov:KRIS
rdfs:rangeegov:Objective
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:refersToKRIS (referuje KRIS)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelreferuje KRIS
rdfs:descriptionRelácia KRIS protokolu na jeho KRIS.
rdfs:domainegov:KRISProtocol
rdfs:rangeegov:KRIS
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl

egov:referenceRegister (referenčný register)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelreference register
rdfs:labelreferenčný register
rdfs:labelReferenzregister
rdfs:descriptionRelácia na referenčný register.
rdfs:domainegov:ReferenceData
rdfs:rangeegov:ReferenceRegister
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByegov:2018-03-29.owl