Ontológia finančných entít

rdf:typeowl:Ontology
dct:titleOntológia finančných entít
dct:creatorhttp://www.linkedin.com/in/miroslavliska
dct:contributorhttp://www.linkedin.com/in/mareksurek
owl:versionInfo2018-03-29
dct:publisherhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287
rdf:typecv:PublicOrganization
skos:prefLabelÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
cv:contactPointps1@informatika.sk

1. Prehľad

Triedy:

Bank , BankConnection , DomesticBankCode , BIC , DomesticBankConnection , InternationalBankConnection , AccountHolder , Currency

Objektové vlastnosti:

accountHolder , bankConnection , iban , dban , bic , domesticBankCode , bank , currency

Dátové vlastnosti:

bankCode , bankBranchCode , bankCountryCode , bankHeadquartersCode , ibanCode , dbanCode , dbanPrefix , formattedDBAN , bankNumericCode , bankStringCode

2. Detailný popis ontológie

2.1 Triedy

fin:Bank (Banka)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelBank
rdfs:labelBanka
rdfs:subClassOflsub:BusinessSubject
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:BankConnection (Bankové spojenie)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelBank Connection
rdfs:labelBankové spojenie
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/333
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/333
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:DomesticBankCode (Tuzemský kód banky)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:subClassOfadms:Identifier
rdfs:labelDomestic Bank Code
rdfs:labelTuzemský kód banky
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:BIC (Medzinárodný kód banky)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:subClassOfadms:Identifier
rdfs:labelBank Identifier Code
rdfs:labelMedzinárodný kód banky
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:DomesticBankConnection (Tuzemské bankové spojenie)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelDomestic Bank Connection
rdfs:labelTuzemské bankové spojenie
rdfs:subClassOffin:BankConnection
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/324
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/324
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:InternationalBankConnection (Medzinárodné bankové spojenie)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelInternational Bank Connection
rdfs:labelMedzinárodné bankové spojenie
rdfs:subClassOffin:BankConnection
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/328
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/328
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:AccountHolder (Vlastník účtu)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelAccount Holder
rdfs:labelVlastník účtu
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/331
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/331
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:Currency (Mena)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelCurrency
rdfs:labelMena
rdfs:labelWährung
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/359
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/359
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

2.3 Objektové vlastnosti

fin:accountHolder (vlastník bankového účtu)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelaccount holder
rdfs:labelvlastník bankového účtu
rdfs:labelKontoinhaber
rdfs:descriptionRelácia bankového účtu na jeho vlastníka.
rdfs:domainfin:BankConnection
rdfs:rangefin:AccountHolder
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/330
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/330
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
skos:notationD.1.1.11.1
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:altSymbolAccountHolder
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bankConnection (bankové spojenie)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelbank connection
rdfs:labelbankové spojenie
owl:inverseOffin:accountHolder
rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelaccount holder
rdfs:labelvlastník bankového účtu
rdfs:labelKontoinhaber
rdfs:descriptionRelácia bankového účtu na jeho vlastníka.
rdfs:domainfin:BankConnection
rdfs:rangefin:AccountHolder
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/330
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.1
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl
rdfs:descriptionRelácia vlastníka bankového účtu na jeho účeť.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/332
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/332
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11
skos:altSymbolBankConnection
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:iban (medzinárodné bankové spojenie)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelinternational bank account connection
rdfs:labelmedzinárodné bankové spojenie
rdfs:subPropertyOffin:bankConnection
rdfs:rangefin:InternationalBankConnection
rdfs:domainfin:AccountHolder
rdfs:descriptionRelácia majiteľa účtu na jeho medzinárodné bankové spojenie.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/325
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/327
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.4
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.4
skos:altSymbolInternationalBankConnection
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:dban (tuzemské bankové spojenie)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labeldomestic bank connection
rdfs:labeltuzemské bankové spojenie
rdfs:subPropertyOffin:bankConnection
rdfs:rangefin:DomesticBankConnection
rdfs:domainfin:AccountHolder
rdfs:descriptionRelácia majiteľa účtu na jeho tuzemské bankové spojenie.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.3
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.3
skos:altSymbolDomesticBankConnection
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bic (Medzinárodný kód banky)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelBank Identifier Code
rdfs:labelMedzinárodný kód banky
skos:altLabelSWIFT
rdfs:domainfin:InternationalBankConnection
rdfs:rangefin:BIC
rdfs:descriptionRelácia medzinárodného bankového spojenia na medzinárodný kód banky.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.4.2
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.4.2
skos:altSymbolBIC
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:domesticBankCode (Tuzemský kód banky)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelDomestic Bank Code
rdfs:labelTuzemský kód banky
rdfs:domainfin:DomesticBankConnection
rdfs:rangefin:DomesticBankCode
rdfs:descriptionRelácia tuzemského bankového spojenia na tuzemský kód banky.
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bank (banka)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelbank
rdfs:labelbanka
rdfs:labelBank
rdfs:rangefin:Bank
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:currency (mena)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelcurrency
rdfs:labelmena
rdfs:labelWährung
rdfs:rangefin:Currency
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/504
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/504
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.2.9.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.2.9.1
skos:altSymbolCurrency
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:descriptionRelácia na použitú menu definovanú hodnotami číselníka CL010138 Jednotka meny.
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

2.4 Dátové vlastnosti

fin:bankCode (kód banky)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelbank code
rdfs:labelkód banky
rdfs:domainfin:BIC
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionRelácia medzinárodného identifikátora banky na jej kód.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/321
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/321
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bankBranchCode (kód pobočky banky)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelbank branch code
rdfs:labelkód pobočky banky
rdfs:domainfin:BIC
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionRelácia medzinárodného identifikátora banky na kód jej pobočky.
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bankCountryCode (kód krajiny banky)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelbank country code
rdfs:labelkód krajiny banky
rdfs:domainfin:BIC
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionRelácia medzinárodného identifikátora banky na kód jej krajiny.
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bankHeadquartersCode (kód sídla banky)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelbank headquarters code
rdfs:labelkód sídla banky
rdfs:domainfin:BIC
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionRelácia medzinárodného identifikátora banky na kód jej sídla.
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:ibanCode (kód IBAN)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelIBAN code
rdfs:labelkód IBAN
rdfs:domainfin:InternationalBankConnection
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionMedzinárodné číslo účtu.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.4.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.4.1
skos:altSymbolIBAN
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:dbanCode (tuzemské číslo účtu)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labeldomestic bank account number
rdfs:labeltuzemské číslo účtu
rdfs:domainfin:DomesticBankConnection
rdfs:rangexsd:string
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.3.3
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.3.3
skos:altSymbolAccountNumber
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:dbanPrefix (predčíslie tuzemského účtu)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labeldomestic bank account number prefix
rdfs:labelpredčíslie tuzemského účtu
rdfs:domainfin:DomesticBankConnection
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionUvádza sa číslo pred samotným číslom účtu.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.3.2
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.3.2
skos:altSymbolAccountNumberPrefix
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:formattedDBAN (formátované číslo účtu tuzemského bankového spojenia)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelformatted domestic bank account number
rdfs:labelformátované číslo účtu tuzemského bankového spojenia
rdfs:domainfin:DomesticBankConnection
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionSpojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.1.11.3.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.1.11.3.1
skos:altSymbolFormattedDomesticBankConnection
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bankNumericCode (tuzemský číselný kód banky)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labeldomestic numeric bank code
rdfs:labeltuzemský číselný kód banky
rdfs:domainfin:DomesticBankCode
rdfs:rangexsd:string
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl

fin:bankStringCode (tuzemský textový kód banky)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labeldomestic string bank code
rdfs:labeltuzemský textový kód banky
rdfs:domainfin:DomesticBankCode
rdfs:rangexsd:string
rdfs:isDefinedByfin:2018-03-29.owl