Ontológia entít lokácie

rdf:typeowl:Ontology
dct:titleOntológia entít lokácie
dct:creatorhttp://www.linkedin.com/in/miroslavliska
dct:contributorhttp://www.linkedin.com/in/mareksurek
owl:versionInfo2018-03-29
dct:publisherhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287
rdf:typecv:PublicOrganization
skos:prefLabelÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
cv:contactPointps1@informatika.sk

1. Prehľad

Triedy:

Location , PhysicalAddress

Koncepty:

Apartment , UNCountry , NUTS3 , LAU1 , LAU2 , District , Street , Building , AddressType , BuildingType , BuildingPurpose , BuildingPart , Entrance , PostOfficeBox , PostCode

Objektové vlastnosti:

addressType , building , buildingType , buidingPurpose , unCountry , nuts3 , lau1 , lau2 , district , physicalAddress , postAddress , postRecipient , postOfficeBox , postCode , street

Dátové vlastnosti:

hasApartment , orientationNumber , buildingPart , formattedAddress , propertyRegistrationNumber

2. Detailný popis ontológie

2.1 Triedy

loca:Location (Lokácia)

rdf:typeowl:Class
rdfs:labelLocation
rdfs:labelLokácia
rdfs:labelLocation
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:PhysicalAddress (Fyzická adresa)

rdf:typeowl:Class
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelPhysical Address
rdfs:labelFyzická adresa
rdfs:labelphysikalische Adresse
rdfs:subClassOfloca:Location
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/717
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/717
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard

2.2 Koncepty

loca:Apartment (Byt)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelApartment
rdfs:labelByt
rdfs:labelWohnung
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/718
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/718
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:UNCountry (Krajina OSN)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelUN Country
rdfs:labelKrajina OSN
rdfs:labelUN-Land
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/394
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/394
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:NUTS3 (Regionálna štatistická územná jednotka 3)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelRegional statistical local unit 3
rdfs:labelRegionálna štatistická územná jednotka 3
rdfs:labelRegionale statistische Gebietseinheit 3
skos:altLabelKraj
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/709
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/709
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:LAU1 ()

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
dct:titleLokálna štatistická územná jednotka 1
dct:titleLocal statistical territorial unit 1
dct:titleLokale statistische Gebietseinheit 1
skos:altLabelOkres
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/710
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/710
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:LAU2 ()

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
dct:titleLokálna štatistická územná jednotka 2
dct:titleLocal statistical territorial unit 2
dct:titleLokale statistische Gebietseinheit 2
skos:altLabelObec
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/711
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/711
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:District (Časť obce)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelDistrict
rdfs:labelČasť obce
rdfs:labelTeil der Gemeinde
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/402
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/402
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:Street (Ulica)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelStreet
rdfs:labelUlica
rdfs:labelStraße
rdfs:subClassOfloca:Location
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/405
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/405
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:Building (Budova)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfdct:PeriodOfTime
rdfs:labelBuilding
rdfs:labelBudova
rdfs:labelGebäude
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/669
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/669
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:AddressType (Typ adresy)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelAddress Type
rdfs:labelTyp adresy
rdfs:labelAdresstyp
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/713
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/713
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:BuildingType (Typ budovy)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelBuilding Type
rdfs:labelTyp budovy
rdfs:labelGebäudetyp
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/413
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/413
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:BuildingPurpose (Účel budovy)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelBuilding Purpose
rdfs:labelÚčel budovy
rdfs:labelGebäude Zweck
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/667
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/667
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:BuildingPart (Časť budovy)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelBuilding Part
rdfs:labelČasť budovy
rdfs:labelTeil des Gebäudes
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/671
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/671
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:Entrance (Vchod)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfloca:Location
rdfs:labelEntrance
rdfs:labelVchod
rdfs:labelEingang
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/409
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/409
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:PostOfficeBox (Poštový priečinok)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:subClassOfloca:Location
rdfs:labelPost Office Box
rdfs:labelPoštový priečinok
rdfs:labelPost Office Box
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/674
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/674
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:PostCode (Poštové smerovacie číslo)

rdf:typeskos:Concept
rdfs:labelPostal Code
rdfs:labelPoštové smerovacie číslo
skos:altLabelPSČ
rdfs:labelPostleitzahl
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/676
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/676
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

2.3 Objektové vlastnosti

loca:addressType (typ adresy)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labeltyp adresy
rdfs:labeladdress type
rdfs:labelAdresstyp
rdfs:domainloca:PhysicalAddress
rdfs:rangeloca:AddressType
rdfs:descriptionRelácia adresy na jej typ definovaný hodnotami číselníka CL010139 Druh adresy.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/712
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/712
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.17
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.17
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:building (budova)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelbudova
rdfs:labelbuilding
rdfs:labelGebäude
rdfs:rangeloca:Building
rdfs:descriptionRelácia na budovu.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/668
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/668
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.16
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.16
skos:altSymbolBuilding
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:buildingType (typ budovy)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labeltyp budovy
rdfs:labelbuilding type
rdfs:labelGebäudetyp
rdfs:domainloca:Building
rdfs:rangeloca:BuildingType
rdfs:descriptionRelácia budovy na jej typ definovaný hodnotami číselníka CL010143 Kód druhu stavby.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/412
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/412
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.16.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.16.1
skos:altSymbolBuildingTypeCode
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:buidingPurpose (účel budovy)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelúčel budovy
rdfs:labelbuilding purpose
rdfs:domainloca:Building
rdfs:rangeloca:BuildingPurpose
rdfs:descriptionRelácia budovy na jej účel definovaný hodnotami číselníka CL010142 Účel budovy.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/666
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/666
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.16.2
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.16.2
skos:altSymbolBuildingPurpose
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:unCountry (krajina OSN)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelkrajina OSN
rdfs:labelUN country
rdfs:labelUN-Land
rdfs:domainloca:Location
rdfs:rangeloca:UNCountry
rdfs:descriptionRelácia na krajinu OSN definovanú hodnotami číselníka CL000086 Krajina OSN.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/393
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/393
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.2
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.2
skos:altSymbolCountry
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:nuts3 (regionálna štatistická územná jednotka 3)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelregional statistical local unit 3
rdfs:labelregionálna štatistická územná jednotka 3
rdfs:labelregionale statistische Gebietseinheit 3
skos:altLabelkraj
rdfs:domainloca:Location
rdfs:rangeloca:NUTS3
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/706
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/706
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.3
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.3
skos:altSymbolRegion
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:descriptionRelácia na kraj definovaný hodnotami číselníka CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:lau1 ()

rdf:typeowl:ObjectProperty
dct:titlelokálna štatistická územná jednotka 1
dct:titlelocal statistical territorial unit 1
dct:titlelokale statistische Gebietseinheit 1
skos:altLabelokres
rdfs:domainloca:Location
rdfs:rangeloca:LAU1
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/707
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/707
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.4
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.4
skos:altSymbolCounty
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:descriptionRelácia na okres definovaný hodnotami číselníka CL000024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres.
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:lau2 ()

rdf:typeowl:ObjectProperty
dct:titlelokálna štatistická územná jednotka 2
dct:titlelocal statistical territorial unit 2
dct:titlelokale statistische Gebietseinheit 2
skos:altLabelobec
rdfs:domainloca:Location
rdfs:rangeloca:LAU2
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/708
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/708
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.5
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.5
skos:altSymbolMunicipality
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:descriptionRelácia na obec definovanú hodnotami číselníka CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec.
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:district (časť obce)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labeldistrict
rdfs:labelčasť obce
rdfs:labelTeil der Gemeinde
rdfs:rangeloca:District
rdfs:descriptionRelácia na časť obce definovanú hodnotami číselníka CL010141 Časť obce.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/401
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/401
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.6
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.6
skos:altSymbolDistrict
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:physicalAddress (fyzická adresa)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelphysical address
rdfs:labelfyzická adresa
rdfs:labelphysikalische Adresse
rdfs:rangeloca:PhysicalAddress
rdfs:descriptionRelácia na fyzickú adresu v Registry adries.
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/716
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/716
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3
skos:altSymbolPhysicalAddress
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code

loca:postAddress (poštová adresa)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:subPropertyOfloca:physicalAddress
rdfs:labeldelivery address
rdfs:labelpoštová adresa
skos:altLabeldoručovacia adresa
rdfs:labelLieferadresse
rdfs:descriptionRelácia na poštovú adresu v Registry adries.
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/678
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/678
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.14
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.14
skos:altSymbolDeliveryAddress
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code

loca:postRecipient (príjemca pošty)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:subPropertyOfpper:physicalPerson
rdfs:labelpost recipient
rdfs:labelpríjemca pošty
rdfs:labelMail-Empfänger
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/672
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.13.3
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.13.3
skos:altSymbolRecipient
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
rdfs:descriptionRelácia na príjímateľa pošty.

loca:postOfficeBox (p.o.box)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:rangeloca:PostOfficeBox
rdfs:labelp.o.box
rdfs:labelp.o.box
rdfs:labelp.o.box
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/673
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/673
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.14.2
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.14.2
skos:altSymbolPostOfficeBox
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
rdfs:descriptionRelácia na POBOX.

loca:postCode (poštové smerovacie číslo)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelpostal code
rdfs:labelpoštové smerovacie číslo
skos:altLabelPSČ
rdfs:labelpostleitzahl
rdfs:rangeloca:PostCode
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/675
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/675
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.14.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.14.1
skos:altSymbolPostalCode
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
rdfs:descriptionRelácia na PSČ.

loca:street (ulica)

rdf:typeowl:ObjectProperty
rdfs:labelstreet
rdfs:labelulica
rdfs:labelStraße
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/403
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/403
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

2.4 Dátové vlastnosti

loca:hasApartment (má byt)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelhas apartment
rdfs:labelmá byt
rdfs:domainloca:Building
rdfs:rangexsd:boolean
rdfs:descriptionPopisuje, či sa v budove nachádzajú byty. Príklad: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/410
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/410
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:orientationNumber (orientačné číslo)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelorientačné číslo
rdfs:labelorientation number
rdfs:labelOrientierungsnummer
rdfs:domainloca:Entrance
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionObsahuje názov budovy alebo číslo domu.Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec. Príklady použitia: 10, 23A, 18/III.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/408
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/408
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.8
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.8
skos:altSymbolBuildingNumber
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:buildingPart (časť budovy)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelčasť budovy
rdfs:labelbuilding part
rdfs:domainloca:Building
rdfs:rangexsd:string
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.10
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.10
skos:altSymbolBuildingUnit
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/670
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/670
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl
rdfs:descriptionTento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné. Príklady: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, byt.

loca:formattedAddress (formátovaná adresa)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelformatted address
rdfs:labelformátovaná adresa
rdfs:labelformatiert Adresse
rdfs:domainloca:PhysicalAddress
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionInformácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne).
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/406
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/406
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.1
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.1
skos:altSymbolAddressLine
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl

loca:propertyRegistrationNumber (súpisné číslo)

rdf:typeowl:DatatypeProperty
rdfs:labelsúpisné číslo
rdfs:labelproperty identifier number
rdfs:labelRegisternummer
rdfs:domainloca:Building
rdfs:rangexsd:string
rdfs:descriptionObsahuje súpisné číslo budovy.
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/407
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
dcat:accessURLhttps://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/407
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard
adms:identifierhttps://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/D.1.3.9
rdf:typeadms:Identifier
dct:creatorhttps://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742
adms:statushttp://purl.org/adms/status/Deprecated
skos:notationD.1.3.9
skos:altSymbolPropertyRegistrationNumber
dct:typehttps://data.gov.sk/def/identifier-type/kdp-code
rdfs:isDefinedByloca:2018-03-29.owl