Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zoznam ontológií, ktoré tvoja základ dátového modelu MetaISTu budú popísané kompetencie jednotlivých strán a kto je za čo zodpovedný.

Unknown macro: {add-label}