Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset je priamo reprezentovaný ako adms:Asset a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu datasetu. Popis tohto dátového prvku je v §D.1.1 Všeobecné pravidlá tvorby verzionovateľných objektov

URI pre dataset vychádza z §B.5.1 URI pre dataset

Distribúcia

Distribúcia je priamo reprezentovaná ako adms:AssetDistribution a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu distribúcie. Popis tohto dátového prvku je v §D.1.1 Všeobecné pravidlá tvorby verzionovateľných objektov

 URI pre distribúciu vychádza z §B.5.3 URI pre distribúciu datasetu