Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pracovná skupina PS1 je schvalovateľ štandardov a garant kvality.

MetaIS vystupuje v úlohe referenčného registra URI a štandardov viažucich sa na URI. Zároveň robí dohlad nad používaním URI v štátnej správe.

 

Unknown macro: {add-label}