Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • použitie URI
 • použitie ontológií
 • nutnosť mapovania v najväčšej možnej miere na 5 hviedičiek
 • dereferenciácia je volitelná
 • zverejnenie vlastných ontoógií a zaregistrovanie URI na MetaIS
 • je nutné vždy požiadať o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviedičkové.
 • URI identifikátory musia byť tvorené metodikou, ktorá je súčasťou Sémantické dátové štandardy ISVS

5 hviedičiek

Všetko zo 4 hviedičiek, ale :

 • použitie centrálneho modelu URI
 • URI identifikátory sú referenčné
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a data.gov.sk

...

Unknown macro: {add-label}