Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

4 vs 5 dáta
Rozdiel medzi 4 a 5 hviedičkovými dátami :

4 hviedičky

 • použitie URI na identifikáciu entít
 • použitie ontológií na dátový model
 • nutnosť mapovania ontológií v najväčšej možnej miere na 5 hviedičiek na zachovanie interoperability
 • dereferenciácia URI je volitelná
 • zverejnenie vlastných ontoógií ontológií a zaregistrovanie URI šablón na MetaIS
 • je nutné vždy požiadať o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviedičkové.
 • URI identifikátory musia byť tvorené metodikou, ktorá je súčasťou Sémantické dátové štandardy ISVS

...

Všetko zo 4 hviedičiek, ale :

 • vyjadrujú reprezentujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
 • URI identifikátory sú referenčné
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a portálu data.gov.sk


Dôležitým elementom je, že každá entitá musí mať ambicíu stať sa 5 hviedičkovou entitou. Pracovná skupina PS1 bude dozerať a schvalovať žiadosti o priradenie entity do centrálneho modelu údajov.

data.gov.sk-semanticwebje metodika sémantických štandardov (5 OpenData) pre údaje ISVS. Jej základom je rozšíriteľný URI systém, umožňujúci popísať (katalogizovať) údaje verejnej správy do komplexného RDF grafu.

...

Unknown macro: {add-label}