Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • použitie URI na identifikáciu entít
 • použitie vlastných ontológií na dátový model
 • nutnosť mapovania ontológií v najväčšej možnej miere na 5 hviedičiek na zachovanie čo najväčšej interoperability
 • dereferenciácia URI je volitelná
 • zverejnenie vlastných ontológií a zaregistrovanie URI šablón na MetaIS
 • je nutné vždy požiadať o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviedičkové.
 • negarantuj[ dátovú interoperabilitu medzi systémami nakoľko nie sú súčasťou centrálneho modelu údajov
 • URI identifikátory musia byť tvorené metodikou, ktorá je súčasťou Sémantické dátové štandardy ISVS

...

 • reprezentujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
 • URI identifikátory sú referenčné
 • model údajov je pod prísnou správou pracovnej skupíny PS1 a zaručuje úplnú interoperabilitu údajov v prostredí verejnej správy
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a portálu data.gov.sk

...

Unknown macro: {add-label}