Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

URI (Uniform Resource Identifier) – Jednotný referencovateľný identifikátor je reťazec znakov používaných na identifikáciu entity v sémantickom webe v tvare httphttps://... Na rozdiel od URL (Uniform Resource Locator) neslúži na navigáciu na stránku kvôli jej zobrazeniu, ale slúži na identifikáciu predmetnej entity.

...

Datasetverzionovateľná množina údajov definovaných v A.4.5.3 Pravidlá pre publikáciu katalógu, datasetu a distribúcie.  

Distribúciaje reprezentácia datasetu.

...

  • reprezentujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
  • URI identifikátory sú referenčnéjednotným referencovateľným identifikátorom
  • model údajov je pod prísnou správou pracovnej skupíny PS1 a zaručuje úplnú interoperabilitu údajov v prostredí verejnej správy
  • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
  • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a portálu data.gov.sk


Dôležitým elementom je, že každá entita musí mať ambicíu stať sa 5 hviezdičkovou entitou. Pracovná skupina PS1 bude dozerať a schvalovať žiadosti o priradenie entity do centrálneho modelu údajov.

Referenčné URI Jednotný referencovateľný identifikátor - vyjadruje URI identifikátor, ktorý unikátne identifikuje entitu v prostredí ISVS a ktorý je záväzné používať pre každú entitu, ktorá takýto identifikátor má pridelený.

...

Unknown macro: {add-label}