Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dátum zasadnutia: 5. 4. 2017 od 9:30

Agenda: (podklady sú priebežne aktualizované)

Table of Contents

1. Študenti FIIT  (cca 30min)- prezentácia na tému: Nástroj pre zosúladenie zverejňovaných dát s centrálnym modelom

...

Unknown macro: {add-label}