Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o povolení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.


 2. Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ a Schémy správ Sk-Talk  

  Návrh opatrenia - PDF súbor (751 kB)

  - upresnenie pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov (schválenie)

  - nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element "object" (schválenie)

  - povinné používanie elementu SenderBusinessReference pre účely doručovania podľa § 31a (návrh)

  - štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner) (na schválenie) 

  - upresnenie pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov (schválenie)

   1. koncept pre technický kontajner určený pre doručovaciu adresu, výsledky overenia antivírom a pod.:

  <SKTalkMessage ... xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">

   <EnvelopeVersion>3.0</EnvelopeVersion>

  <Header> ...

  </Header>

  <Body>    (xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax")

    <MessageContainer>  

     ... (klasická elektronická správa) 

    </MessageContainer> 

    <TechnicalContainer>  (nový technický kontajner

      <MessageID> 

      <RefererenceID - odkaz na messagecontainer>

      <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

      <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

    </TechnicalContainer> 

  </Body>

  </SKTalkMessage> 3. Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

  1. dátové prvky pre metaúdaje elektronických formulárov


 4. Centrálny model údajov (Aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1) 

 5. Štandardizovaná štruktúra údajov pre popis elektronických služieb - štandard CSPV-AP

 6. Návrh na doplnenie SHACL do § 13

 7. Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)

...

Unknown macro: {add-label}