Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UPPVII - hlavný orgán zodpovedný za sémantické dátové štandardy, koordináciu a tvorbu Centrálneho modelu údajov verejnej správy založeného na ontológiách

Dátová kancelária je centrálny koordinačný a výkonný aparát, ktorý vykonáva nasledovné aktivity:

  • Manažment kvality údajov,
  • Riadenie vyhlasovania referenčných údajov a prepájanie údajov,
  • Podpora realizácie služby Moje dáta a správa údajov o subjekte,
  • Podpora zavádzania analytického spracovania údajov,
  • Podpora zvýšenia rozsahu a kvality otvorených údajov,
  • Podpora pri úprave legislatívy na zabezpečenie efektívnejšieho riade a správy dát,
  • Organizovanie školení a workshopov ako pristupovať k údajom.

 

Pri jej práci je dôležitá hlavne spolupráca s všetkými aktérmi a systémami popísanými nižšie.

 

Pracovná skupina PS1 je schvalovateľ štandardov a garant kvality. Návrhy dátových prvkov a jednotných referencovateľných identifikátorov a  tvoria do pracovnej skupiny robia 

MetaIS vystupuje v úlohe referenčného registra URI a štandardov viažucich sa na URI. Zároveň robí dohlad nad používaním URI v štátnej správe.

CSRÚ - centrálna integračná platforma, ktorá aplikuje sémantické dátové štandardy pri integračných zámeroch

API GW - API gateway komponent, ktorý zavádza sémantické dátové štandardy na úrovni služieb

OpenData - platforma otvorených údajov, ktorá svojou činnosťou a softvérovými prostriedkami pomáhajú zavedeniu Centrálneho modelu údajov a sémantických dátových štandardov pre oblasť otvorených údajov

Moje Dáta - platforma údajov o občanovi, ktorá zavádza sémantické dátové štandardy na úrovni verejnosti

 

 

 

Unknown macro: {add-label}