Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Základné informácie k publikačného minimu

...

I.

Publikačné minimum orgánov štátnej správy je možné reprezentovať v rôznych dátových formátoch. Na základe strategickej priority Otvorené údaje https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SP_Otvorene_udaje_schvalena-2.pdf je preferovaný formát RDF (najvyšší stupeň interoperability a strojovej spracovateľnosti). I keď táto povinnosť patrí jednotlivým Orgánom verejnej moci, Centrálna dátová kancelária v počiatočných rokoch poskytuje maximálnu súčinnosť pri tvorbe RDF datasetov publikačného minima. V súčasnosti preto postačí publikovať CSV formát daného datasetu, avšak v predpísanej zverejnenej forme. 

II.

Súčasťou informačných systémov verejnej správy SR sú aj tzv. centrálne registre, ako napr. Centrálny register zmlúv a podobne. V prípade, ak OVM má povinnosť zverejňovať dáta v týchto registroch, nie je potrebné vytvárať ich samostatne, resp. duplicitne. V opačnom prípade je nutné daný dataset vytvoriť, podlľa bodu I.

...

Doplňujúca informácia: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a marketa.simoni@vicepremier.gov.sk

Definícia publikačného minima

Katalóg Budovy, stavby, majetok

...

Unknown macro: {add-label}