Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Publikačné minimum orgánov štátnej správy je možné reprezentovať v rôznych dátových formátoch. Na základe strategickej priority Otvorené údaje https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SP_Otvorene_udaje_schvalena-2.pdf je preferovaný formát RDF (najvyšší stupeň interoperability a strojovej spracovateľnosti). I keď táto povinnosť patrí jednotlivým Orgánom verejnej moci, Centrálna dátová kancelária v počiatočnom období poskytuje maximálnu súčinnosť pri tvorbe RDF datasetov formátov publikačného minima. V súčasnosti preto postačí publikovať CSV formát daného datasetu, avšak v predpísanej zverejnenej forme. 

...

Unknown macro: {add-label}