Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Právny subjekt (lsub:LegalSubject), alebo jeho organizačná jednotka (org:OrganizationUnit) môžu mať svoje vlastné kontaktné miesto (cpov:ContactPoint). Samotné kontaktné miesto môže byť definované emailom (schema:email), telefónom (schema:phote) alebo môže byť fyzicky existujúce na konkrétnej adrese v registry adries (loca:PhysicalAddress). 

Image RemovedImage Added

Popis datasetu

...

Unknown macro: {add-label}