Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset obsahuje zoznam prijatých žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (tzv. infozákona)

Typ povinnej osoby 

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), Samospráva -  územná samospráva

...

Unknown macro: {add-label}