Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Dátum: 26. 04. 2022
Miesto: on-line formou, prostredníctvom aplikácie Webex
Čas: od 13:00 hod.

Zúčastnení:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Milan Andrejkovič, Vladimír Kováč, Miroslav Liška, Viktória Šunderlíková, Štefan Szilva, Monika Miazdrová, Monika Mosejová, Veronika Drotárová, Martina Dubinová
Ministerstvo financií SR – Miroslav Danek, Michal Tomlain
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Ľubomír Straka
Ministerstvo zdravotníctva SR – Vladimír Vlk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Martin Kožányi, Marek Orlický
Ministerstvo spravodlivosti SR – Imrich Gombita
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Juraj Ždiňák
Ministerstvo životného prostredia SR – Martin Tuchyňa
DITEC, a. s. – Martin Švoňavec
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie – Peter Hanečák
Úrad priemyselného vlastníctva SR – Vladimír Dropčo
Úrad Prešovského samosprávneho kraja – Peter Čurilla
Združenie miest a obcí Slovenska – Petra Glajšeková, Jozef Chajdiak
Združenie samosprávnych krajov – Tibor Baďura, Ján Drha

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Elektronické úradné konanie – schválenie aktualizácie centrálneho dátového modelu o dátový model elektronického úradného konania a nové jednotné referencovateľné identifikátory dátových prvkov elektronického úradného konania
  1. Model elektronického úradného konania v CMÚ
  2. Nové jednotné referencovateľné identifikátory pre dátové prvky elektronického úradného konania
  3. Príklady XML štruktúr elektronických úradných dokumentov
   1. Príklad: Žiadosť o dotáciu na slnečné kolektory
   2. Príklad: Rozhodnutie o dotácii na slnečné kolektory
 3. Návrhy nových jednotných referencovateľných identifikátorov dátových prvkov publikačného minima
 4. Návrhy nových základných číselníkov z publikačného minima
 5. Návrhy nových URI šablón pre položky základných číselníkov
 6. Návrh Metodiky klasifikácie a kategorizácie dát s ohľadom na potreby posudzovania poskytovania cloudových služieb
 7. Návrh spôsobu prepojenia XSD schém s Centrálnym dátovým modelom a spôsob referencovania číselníkov v XSD
 8. Prezentácia portálu znalosti.gov.sk a jeho služieb
 9. Rôzne
 10. Záver zasadnutia

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie pracovnej skupiny PS1 - Pracovná skupina pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb (ďalej len „PS1") otvoril predseda PS1 pán Andrejkovič (ďalej len „predseda PS1").
Po privítaní všetkých prítomných členov predseda PS1 informoval o  programe zasadnutia a vyzval členov PS1 na jeho prípadné doplnenie, návrhy na zmenu programu neboli uplatnené.
Predseda PS1 požiadal členov, aby sa vyjadrili k návrhu na vyhotovenie audio-video záznamu zo zasadnutia PS1, ktorý bude zverejnený na YouTube kanáli Dátovej kancelárie. Proti návrhu neboli vznesené námietky a toto zasadnutie sa začalo nahrávať.
Predseda PS1 informoval, že zasadnutia PS1 sa zúčastnilo 13 z 27 členov pracovnej skupiny s hlasovacím právom, zároveň dodal, že na hlasovanie počas zasadnutia je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov pracovnej skupiny, t. j. v počte 14, z toho dôvodu PS1 nebola uznášaniaschopná.

K bodu 2: Elektronické úradné konanie – schválenie aktualizácie centrálneho dátového modelu o dátový model elektronického úradného konania a nové jednotné identifikátory dátových prvkov elektronického úradného konania

P. Liška informoval, že elektronické úradné konanie vychádza z dátových štandardov kvôli dátovej interoperabilite a snahou oddelenia dátovej kancelárie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI") je zladiť ho s centrálnym modelom údajov (ďalej „CMÚ").
CMÚ aktuálne pokrýva dátové štruktúry, ktoré opisujú napríklad register právnických osôb, register fyzických osôb, register adries, MetaIS a ďalšie iné entity.

...

P. Liška ďalej uviedol, že pridaním nových URI identifikátorov pre dátové prvky elektronického úradného konania sa rozširuje CMÚ (v tabuľke sú bielou farbou už zaregistrované prvky a zelenou farbou nové navrhované prvky).
P. Szilva doplnil, že cieľom je určiť povinné elementy tvoriace centrálny elektronický úradný dokument, a stanoviť pre CMÚ konkrétne elementy, ktoré by sa mali povinne používať.

Diskusia k bodu 2:

V rámci diskusie odznelo najmä:

 • P. Szilva informoval o novom dizajnéri elektronických formulárov (pripravovaný v rámci nového UPVS), v ktorom sa budú používať aj tie prvky, ktoré schváli PS1, čím sa dátový model rozšíri. Existujúce formuláre, (ktoré prvky nevyužívajú) budú mať stanovené prechodné obdobie, ktoré ešte bude predmetom zasadnutia štandardizačných pracovných skupín.
 • P. Tuchyňa reagoval, že je v poriadku, ak e-gov dokument ako obálka pre viac typov dokumentov a zároveň navrhol upraviť niektoré označenia elementov, aby nedochádzalo k omylom.

Záver k bodu 2:

Návrh aktualizácie centrálneho dátového modelu o dátový model elektronického úradného konania a nové jednotné identifikátory dátových prvkov elektronického úradného konania bude predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS.

K bodu 3: Návrhy nových jednotných referencovateľných identifikátorov dátových prvkov publikačného minima

P. Liška informoval, že vznikom nového portálu znalosti.gov.sk sa začínajú využívať URI identifikátory v praxi.
P. Liška ďalej uviedol, že publikačné minimum sa dá definovať ako množina datasetov pre orgány verejnej moci, pričom:

...

P. Liška predstavil nové URI identifikátory pre dátové prvky Publikačného minima, ktoré sa navrhujú zaradiť do CMÚ a návrhy nových základných číselníkov, ktoré vyplynuli z tvorieb dátových štruktúr.

Diskusia k bodu 3:

V rámci diskusie odznelo najmä:

 • P. Čurilla sa zaujímal o význam a preferenciu používania 3*, 4* a 5* kvality.
 • P. Liška – datasety MIRRI sú 3* aj 5*, pričom 5* datasety nie sú zatiaľ povinné ale odporúčané. Pri tvorbe nového informačného systému sa odporúča ho tvoriť už vo formáte 5* kvality. Význam 4* kvality používa URI identifikátory, ktoré nie sú z CMÚ (sú voľné, teda si ich môže každý vyrobiť sám), preto 4* datasety nemajú až takú pridanú hodnotu.
 • Predseda PS1 doplnil, že navrhovanú kvalitu datasetov odporúča zohľadňovať aj pri projektoch, ktoré sa posielajú v rámci dopytovej výzvy manažment údajov inštitúcií verejnej správy.

Závery k bodu 3:

Návrh nových jednotných referencovateľných identifikátorov dátových prvkov publikačného minima bude predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS v znení, ako bol členom zaslaný pred spoločným zasadnutím PS1.

K bodu 4: Návrhy nových základných číselníkov z publikačného minima

P. Šunderlíková vysvetlila, že pod publikačným minimom štátnej správy sa rozumejú povinné datasety, ktoré by mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy zverejňovať, čo vyplýva z Uznesenia vlády č. 553 z roku 2019, čo bude súčasťou aj novej vyhlášky o publikačnom minime, ktorá bude vykonávacím predpisom k Zákonu o údajoch a zároveň predstavila návrhy nových číselníkov z publikačného minima:

...

P. Šunderlíková ďalej uviedla, že MIRRI k návrhom nových základných číselníkov zatiaľ nedostalo žiadne pripomienky.

Diskusia k bodu 4:

V rámci diskusie odznelo najmä:

 • P. Chajdiak sa zaujímal, či je možné do číselníka zaradiť ako jeden zo spôsobov výsledku spracovania infožiadosti aj „fikcia rozhodnutia o nesprístupnení informácie".
  • P. Šunderlíková reagovala, že predložený návrh zaradia do základného číselníka pre publikačné minimum ešte pred spustením hlasovania.

Závery k bodu 4:

Návrh základných číselníkov z publikačného minima bude na základe diskusie rozšírený o názov položky: „fikcia rozhodnutia o nesprístupnení informácie".
Doplnený návrh nových základných číselníkov z publikačného minima bude predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS.

K bodu 5: Návrhy nových URI šablón pre položky základných číselníkov

P. Šunderlíková predstavila návrhy nových URI šablón pre položky základných číselníkov vrátane zadefinovaného všeobecného URI vzoru, čiže šablóny, ktorá je uvedená v tvare:

...

P. Šunderlíková ďalej upozornila na tabuľku, ktorá je súčasťou URI šablóny pre položky základných číselníkov, z ktorej vyplýva, že položky číselníka sú naviazané na dátový prvok. Taktiež poznamenala, že v uvedenom základnom číselníku nemusia byť všetky druhy číselníkov, keďže ešte nie je aktualizovaný dátový model o všetky dátové prvky.

Záver k bodu 5:

Návrh nových URI šablón pre položky základných číselníkov bude predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS v znení, ako bol členom zaslaný pred spoločným zasadnutím PS1.

K bodu 6: Návrh metodiky klasifikácie a kategorizácie dát s ohľadom na potreby posudzovania poskytovania cloudových služieb

Predseda PS1 uviedol, že predložená metodika bola predmetom na zasadnutí PS1 v predchádzajúcom roku. Cieľom návrhu metodiky je klasifikácia a kategorizácia dát a usmernenie poskytovateľov cloudových služieb, aby mohli garantovať stanovenú úroveň kvality.
Predseda PS1 ďalej informoval o Vyhláške o bezpečnostních úrovních pro využívaní cloud computingu orgány veřejné moci, ktorá v Českej republike nadobudla účinnosť v roku 2021. Uvedená vyhláška s predloženým návrhom metodiky klasifikácie a kategorizácie dát má podobnú logiku i nastavené postupy. Odlišujú sa od seba v hodnotení dopadov a v definíciách pojmov. Zároveň podotkol, že návrhom metodiky klasifikácie a kategorizácie dát sa:

...

Predseda PS1 dodal, že metodika klasifikácie a kategorizácie dát s ohľadom na potreby posudzovania poskytovania cloudových služieb nie je legislatívnym dokumentom a aj po schválení PS1 bude mať skôr odporúčací charakter.

Diskusia k bodu 6:

 • P. Čurilla sa vyjadril, že riešenie, ktoré je aktuálne platné v Českej republike je veľmi dobré.

Závery k bodu 6:

Návrh metodiky klasifikácie a kategorizácie dát s ohľadom na potreby posudzovania poskytovania cloudových služieb bude po prehodnotení možnosti zapracovať niektoré návrhy z českej úpravy predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS.

K bodu 7: Návrh spôsobu prepojenia XSD schém s Centrálnym dátovým modelom a spôsob referencovania číselníkov v XSD

P. Szilva informoval o dokumentoch návrh spôsobu prepojenia XSD schém s CMÚspôsobe refencovania číselníkov v XSD a ďalej uviedol, že sa navrhuje pri spôsobe prepojenia XSD schém s CMÚ využiť:

...

P. Szilva informoval o definícii návrhu: „Číselníky sa z definície dátovej štruktúry (XSD) referencujú vyžadovaním uvedenia šablóny referencovateľného identifikátora konkrétneho číselníka a referencovateľného identifikátora položky daného číselníka v dátovej štruktúre vyplneného formulára (XML).", pričom uviedol, že ak sa v elektronickom formulári využíva číselník, je potrebné v XSD schéme uvádzať identifikátor číselníka (napr. https://data.gov.sk/), v prípade číselníka, ktorý nie je základný, sa pri identifikátore primerane postupuje aj podľa prílohy č. 9 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS. Cieľom je nastaviť si jednotný spôsob vyžadovania uvedenia konkrétneho tvaru URI v XSD formou šablóny (pattern) alebo enumerácie.

Záver k bodu 7:

Návrh spôsobu prepojenia XSD schém s Centrálnym dátovým modelom kombináciou XSD a RDF a spôsob referencovania číselníkov priamo v XSD bude predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS.

K bodu 8: Prezentácia portálu znalosti.gov.sk a jeho služieb

P. Liška informoval členov PS1 o novom portáli znalosti.gov.sk, pričom uviedol, že portál má k danému dňu nahratých 29 datasetov, napríklad niektoré dáta z MetaIS, číselník - druh adresy, pohlavie a iné. V súčasnosti sú jednotlivé dáta v rámci verejnej moci veľmi roztrieštené. Ich náprava a zmena stojí veľa času, úsilia a peňazí, čo vytvára veľkú reinformáciu dát.
Preto vzniká potreba dátovej interoperability, ktorá má za úlohu pospájať jednotlivé dáta, pričom vznikajú jednotlivé nové URI.
P. Liška ďalej uvidel, že dátová kancelária MIRRI bude organizovať k danej téme školenia.

Diskusia k bodu 8:

V rámci diskusie odznelo najmä:

 • P. Švoňavec položil otázku v súvislosti s XSD schémou pre fyzickú osobu, právnickú osobu a adresu, či táto schéma bude platiť alebo nie.
  • P. Liška reagoval, že centrálny model cez MetaIS je k dispozícii vo verzii XSD schémy, centrálny model je možné zobraziť aj pomocou UML, resp. v RDF. Ďalšie XSD schémy sa postupne pridávajú.
 • P. Tuchyňa reagoval, že vníma dôležitosť komunikovať na všetky zúčastnené strany význam dátového manažmentu a zároveň sa zaujímal o možnosť naviazať komunikáciu s oddelením aplikačnej architektúry na MIRRI, ktorá by mohla byť prínosná najmä pri vizualizácii kľúčových komponentov.
  • Predseda PS1 reagoval, že komunikácia s oddelením architektúry MIRRI nie je problém, komunikácia intenzívnejšie prebieha v rámci projektov ako CIP (Centrálna integračná platforma) a MOU (Moje osobné údaje) a ďalšie.
  • P. Liška dodal, že s oddelením architektúry MIRRI je komunikácia na pravidelnej báze, hoci nie je organizovaná do pracovnej skupiny.
  • P. Tuchyňa navrhol klasický architektonický model a začať na bussiness úrovni a postupne prejsť cez technologickú až na aplikačnú úroveň.

K bodu 9: Rôzne

Neboli znesené námietky a návrhy na budúce body v rámci 18. zasadnutia pracovnej skupiny PS1.
Predseda PS1 všetkých členov PS1 informoval, že k 30. 04. 2022 končí ako vedúci oddelenia dátovej kancelárie na MIRRI SR.

K bodu 10: Záver zasadnutia

Predseda PS1 v závere zasadnutia poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí i za návrhy, ktoré počas zasadnutia odzneli. Pripomenul, že bude spustené hlasovanie per rollam.
V Bratislave dňa 18. 05. 2022
Vyhotovila: Martina Dubinová
Kontrolovala: Monika Mosejová
Schválil: Milan Andrejkovič

Unknown macro: {add-label}