Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dereferenciácia je proces, kedy je URI referencovateľný identifikátor entity zároveň možné použiť aj ako URL lokátor entity. Tým je možné zabezpečiť zobrazenie entity vo webovom prehliadači ako aj získať informácii o entite v štrukturovanom formáte (RDF/XML, JSON, XML...). Aby bola zabezpečená šifrovaná komunikácia od počiatku, všetky referenčné URI jednotné referencovateľné identifikátory vydávane MetaIS majú doménu data.gov.sk a komunikačný protokol https tj. https://data.gov.sk. Zobrazenie informácií, ktoré sú výsledkom dereferenciácie sú plne v kompetencii zdroja tj. vlastníka menného priestoru. Dereferenciácia môže zohľadňovať prístupové práva a zobrazovať citlivé údaje v zmysle platnej legislatívy.

Kľúčovú rolu v dereferenciacii referenčných URI jednotný referencovateľných identifikátorov zohrávajú dva komponenty : MetaIS ako referenčný register URI referencovateľných identifikátorov a portál data.gov.sk, ktorý je doménou pre referenčné dáta.

Riešenie dereferenciácie na sieťovej úrovni pozostáva z nastavenia presmerovania všetkých dopytov na data.gov.sk, ktoré spĺňajú regulárny výraz :

Code Block
https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.*

na stránku MetaIS a to takým spôsobom, že všetko čo sa nachádza za https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.* automaticky presmeruje na

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/(id|def|set|doc)/.*

 

Primárnym účelom dereferenciácie je zobrazenie entity v čitateľnom tvare vo webovom prehliadači. Preto je pre dereferenciáciu pre webový prehliadač vyžadované použitie GET metódy a HTTP hlavičky Content-type: text/html alebo application/xhtml+xml

1.Algoritmus vyhodnocovania dereferenciácie prostredníctvom MetaIS

1.1 Dereferenciácia menného priestoru - bez zadania identifikátora entity


Nakoľko je MetaIS referenčným registrom URI referencovateľných identifikátorov a tým pádom sú všetky menné priestory registrované v ňom, MetaIS sa stáva primárnym kameňom pre dereferenciáciu pridelených menných URI priestorov referencovateľných identifikátorov.

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požiadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI jednotnej referencovateľnej identifikácie RPO entít. Samotný menný priestor je

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/

Po zadaní tohto menného priestoru do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/

Nakoľko nie je zadaná presná entita ale menný priestor, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

1.2. Dereferenciácia URI entít v správe MetaIS

MetaIS je primárnym registrátorom niektorých základných entít ako napríklad dátové prvky, ontológie a preto v prípade zadania do webového prehliadača URI referencovateľný identifikátor entity, ktorá je v gescii MetaIS, MetaIS presmeruje URI referencovateľný identifikátor samo do seba. V príklade je zobrazená verzionovateľná entita tj. entita, ktorá má verzie .

...

Code Block
https://data.gov.sk/def/ontology/{id}/{version}

 

URI Jednotný referencovateľný identifikátor ontológie právneho subjektu je :

Code Block
https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

 

Po zadaní toho URI do webového prehliadača, portál data.gov.sk spraví presmerovanie na:
Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

 

Nakoľko MetaIS je priamo správcom ontológiíí, v rámci MetaIS prebehne presmerovanie napríklad na URI

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/view/ontology?view=legal-subject&version=2017-05-30.owl


Entity, ktoré nemajú verzie a sú v správe MetaIS časť s definovaným parametrom {version} nemajú.

1.3. Dereferenciácia entity mimo správy MetaIS

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru tj. identický proces ako v bode 1.

...

 

Code Block
https://nejaky-portal.sk/nejaky-context/view?id_parameter={id}&verzia_parameter={version}
alebo ako friendly URL
https://nejaky-portal.sk/nejaky-context/{id}/{version}
Note

Názvy parametrov id_parameter a verzia_parameter v príklade sú ilustratívne a vlastník URI šablóny si ich môže pomenovať ľubovolne. Placeholdery {id},{uri},{version} sú dané a na ich základe je možné vytvoriť šablónu na presmerovanie.

 

2. Technická špecifkácia dopytovania a odpovedí dereferenciácie

2.1 Dynamická zmena dereferenciácie prostredníctvom parametrov

V určitých prípadoch je vhodné, aby mal zdroj viacero možností návratových hodnôt URI entity tj. nie len vizualizácia vo webovom prehliadači, ale aj štruktúrovaná odpoveď vo formáte RDF/XML, JSON, XML. Na základe týchto požiadaviek je vytvorená metodika, ktorá povoľuje dynamicky dereferencovať zdroj a to :

...

Tým vzniká pre vlastníka URI šablóny, ktorý dereferenciuje svoje entity povinnosť zdokumentovať v MetaIS parametre dereferenciacie. Parametre či už v hlavičke alebo za znakom otáznik nemenia samotnú identitu URI. Je možné ich chápať ako parametre služby na ten istý zdroj. Identifikátor entity v štandarde nepoužíva query časť v URI tj. identita medzi dvoma URI je preto určená bez query časti v URI.

2.1.1 Prostredníctvom query part v URI

Modifikácia dereferenciácie použitím otáznika, za ktorým pokračujú key=value parametre väzbené cez & znak. Pre každý registrovaný URI menný priestor je vyžadované aby všetky vstupné parametre "key" ako aj ich hodnoty "value" boli štrukturovane zdokumentované v MetaIS.

...

nakoľko čast URI query (časť key=value za ?) nie je braná ako súčasť referenčného identifikátora URI.

2.1.2 Prostredníctvom HTTP hlavičky

Výsledok dereferenciácie je možné ovplyvňovať aj na základe HTTP hlavičiek. Povolené sú preto HTTP hlavičky : 

...

Všeobecná špecifikácia tejto HTTP hlavičky sa nachádza na  https://tools.ietf.org/html/rfc7232#section-3.3

2.2 HTTP Status codes

 

1. Dereferenciácia URI pre neregistrovaný menný priestor

V prípade, že používateľ chce dereferencovať URI, ktorého menný priestor nie je registrovaný v MetaIS alebo daná entita nie je v správe MetaIS, systém MetaIS vráti HTTP status code 404.

2. Dereferenciácia URI pre registrovaný menný priestor no neexistujúcu entitu

V prípade, že entita identifikovaná prostredníctvom URI neexistuje v systéme na ktorý bolo z MetaIS spravené presmerovanie, daný systém má povinnosť vrátiť návratovú hodnotu HTTP status code 404. V takom prípade MetaIS zobrazí vlastníka menného priestoru s oznamom, že daná entita neexistuje v zdrojovom systéme.

3. Dereferenciácia nereferenčného URI prvku - prvky, bez data.gov.sk domény

V praxi môže nastať situácia, kedy je jedna entita reprezentovaná viacerými URI. Podľa štandardu je povinnosť mať vytvorený mapovací dataset, ktorý premapováva vlastné URI na referenčné URI, ktoré sú schválené v MetaIS.

Príklad: 

Bratislavský kraj sa nachádza vo viacerých číselníkoch s rozdielnymi URI, kde jedno referenčné a používa data.gov.sk. Poskytovateľ má mapovací dataset, kde pozná vzťah : 

<https://statistics.sk/id/region/1> owl:sameAs <https://data.gov.sk/id/nuts3/SK010>  

 

V prípade, že poskytovateľ (v tomto príklade štatistický úrad) by mal implementovanú dereferenciáciu, je požadované, aby na zadanie URI https://statistics.sk/id/region/1 do webového prehliadača bola odpoveď HTTP Status code 303 (See Other), ktorá vráti pre danú entitu referenčné URI tj https://data.gov.sk/id/nuts3/SK010 čí sa postupne prečistí celý URI priestor. 

4. Not modified pri použití HTTP hlavičky If-Modified-Since

V prípade, že sa nezmení verzinovateľný zdroj od času definovaného v If-Modified-Since, je návratová hodnota HTTP Status Code 304 Not Modified.

2.3 Použitie Fragment Identifier (#) v URI na určenie podriadeného prvku vrámci zdroja

Dereferenciácia dokáže odkazovať aj na obsah, pre ktorý je v mnohých prípadoch nutné identifikovať podriadený prvok vrámci dereferencovaného obsahu. Táto požiadavka je riešená pre dokumenty typu /doc pomocou Fragment identifier .

Takýmto spôsobom je možné ukázať

Unknown macro: {add-label}