Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov (zmena prílohy č. 9 Výnosu o štandardoch)

(diskusia a schválenie) 

Podklady:

 

B.4.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

                                                 do 31. decembra 2017

Unknown macro: {add-label}