Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Dátum: 14.01.2020
Miesto: v budove Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zasadačke Londýn  (2. poschodie, blok B) 

Čas: 13:00 hod.


Zúčastnení:
ÚPVII - predseda PS 1: Milan Andrejkovič

Úrad na ochranu osobných údajov SR: Martin Oczvirk

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: Silvia Horváthová

Úrad pre verejné obstarávanie: Ing. Róbert Benko

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: Alena Tomková, Matúš Fojtl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Mgr. Ján Horváth

Ministerstvo zdravotníctva SR: Vladimír Vlk

DITEC, a.s.: Martin Švoňavec

Ministerstvo vnútra SR: Juraj Muravský, Ing. Pavol Suja
Ministerstvo kultúry SR: Rastislav Machel

Združenie samosprávnych krajov: Tibor Baďura

IT asociácia Slovenska: Michal Pychtin

Ministerstvo hospodárstva SR: Marek Daniš

Ministerstvo spravodlivosti SR: Ing. Róbert Lukáč

ÚPVII: Monika Mušutová, Simona Senková, Monika Miazdrová, Monika Mosejová, Edita Antoniaková, Viktória Šunderlíková, Andrej Hajdúch, Michaela Galia Pallayová


Prizvaní:

Centrálna Správa Referenčných Údajov: Dalibor Maco, Tomáš KlimaK bodu 1:  Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie pracovnej skupiny PS1 pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb  (ďalej len „PS1“) otvoril predseda PS1 Milan Andrejkovič.

Po privítaní všetkých prítomných členov PS1, dal priestor na doplnenie programu zasadnutia. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR navrhol dať bod „Schvaľovanie návrhu vyhlásenia“ ako prvý, keďže z dôvodu pracovných povinností sa nemôžu zúčastniť celého zasadnutia. Predseda PS1 prijal návrh na zmenu programu (program v zápise zo zasadnutia je už so zohľadnenou zmenou).

Zápis so zapracovanými pripomienkami členov PS1 po schválení predsedom PS1 bude publikovaný v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len „MetaIS“).

V úvode p. Senková (ÚPVII) informovala o pripravovanej vyhláške ÚPVII o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Uviedla, že prebehlo medzirezortné pripomienkovanie konanie (ukončené 11.01.2020), aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky a začínajú sa rozporové konania. Predpokladaný dátum účinnosti novej vyhlášky je začiatok mája 2020.

Predseda PS1 informoval o pripravovanom návrhu zákona o údajoch, kde v roku 2019 sa pripravovala koncepcia, následne na jeseň v roku 2019 prebehlo priebežné aj medzirezortné pripomienkové konanie. Aktuálne prebiehajú ešte posledné rozporové konania. V najbližšom týždni by sa dané pripomienky mali zapracovať a vznikne tak nové znenie zákona. Šiesta časť Zákona o eGovernmente týkajúca sa referenčných údajov  je sa navrhuje presunúť do zákona o údajoch. Nový návrh sa opätovne zašle do medzirezortného pripomienkovania. Predseda PS1 vyzval členov, ktorí by sa chceli stať súčasťou pracovných skupín pripravujúcich zákon o údajoch, aby sa prihlásili, budú vítanými členmi.

P. Senková skonštatovala, že PS1 je uznášaniaschopná.


K bodu 2: Schvaľovanie návrhu na vyhlásenie:

 P. Šunderlíková (ÚPVII) informovala o činnosti za rok 2019 v oblasti číselníkov. Oboznámila prítomných so zmenami schvaľovacieho procesu v MetaIS. Začal schvaľovací proces základného číselníka časť obce a číselníkov katastra. Bol vypracovaný návrh jednotných referenčných identifikátorov pre základné číselníky.

P. Šunderlíková (ÚPVII) predstavila plány na rok 2020, kde okrem iného spomenula:

 • analyzovanie používania základných číselníkov – hlavne u zdrojových registrov pre referenčné registre (RPO), keďže sa tu vyskytujú chyby, ktoré vznikajú už pri vstupe (používaním základných číselníkov, by sme sa im mohli vyhnúť);
 • analyzovanie potreby vyhlasovania ďalších základných číselníkov v spojitosti so zaradením ďalších číselníkov do IS CSRU;
 • komunikáciu s rezortami spravujúce číselníky, ktoré by mali byť vyhlásené za základné podľa výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy;
 • prepojenie základných číselníkov a ich položiek s jednotnými referencovateľnými identifikátormi v MetaIS.

P. Šunderlíková (ÚPVII) taktiež informovala, že na dnešnom zasadnutí PS1 sa bude schvaľovať:

 • číselník časť obce, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra SR, ktorý tvorí súčasť vstupných údajov do registra adries.
 • číselníky Úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorých gestorom je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Uvedené číselníky sú definované vo vyhláške 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

K daným návrhom v rámci pripomienkovania neprišli žiadne zásadné pripomienky.


Predseda PS1 informoval zúčastnených, že pri schvaľovaní návrhov majú hlasovať iba členovia, prípadne ak nie sú prítomní členovia, tak menovaní zástupcovia. Ďalej uviedol, že návrh je prijatý, ak súhlasí nadpolovičná väčšina z prítomných členov PS1.

Predseda PS1 vyzval členov pracovnej skupiny k hlasovaniu:

Súhlasíte s návrhom vyhlásenia základných číselníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR za základné v zmysle predloženého návrhu?

     Hlasovalo za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0


P. Šunderlíková (ÚPVII) informovala ďalej o:

 • číselníku Ministerstva vnútra SR, ktorý tvorí zdrojový údaj pre register adries, je teda súčasťou registra adries. Štruktúra návrhu tohto základného číselníka bola zaslaná pracovnej skupine e-mailom a neboli zaslané žiadne pripomienky.


Predseda PS1 vyzval členov pracovnej skupiny k hlasovaniu:

Súhlasíte s návrhom na vyhlásenie základného číselníka časť obce v zmysle predloženého návrhu?

Hlasovalo za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0


P. Hajdúch (ÚPVII) oboznámil členov PS1 o pláne vyhlasovania referenčných údajov, kde spomenul najmä:

 • register adries;
 • údaje o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu;
 • údaje o nedoplatkoch na sociálnom poistení;
 • pôvodne boli zahrnuté aj údaje o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, v rámci rokovaní so zdravotnými poisťovňami sa voči tomuto návrhu poisťovne ohradili, nakoľko nevykonávajú verejnú moc;
 • geopriestorové údaje, resp. údaje o nehnuteľnostiach, týkajúce sa Katastra nehnuteľností;
 • register príjemcov minimálnej štátnej pomoc (Protimonopolný úrad SR), tieto údaje sú už dnes dostupné na konzumovanie, ale objavuje sa problém s ich aktuálnosťou a kvalitou;
 • registre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR kde od septembra 2019 fungujú pomocou portálu „over si“ potvrdenia o návšteve školy pre stredné a vysoké školy
 • do tretej vlny opatrení proti byrokracii sú zaradení, napr.:
  • registre hospodárskych a spoločenských zvierat (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR);
  • kontrola nelegálnej práce – zoznam subjektov nelegálne zamestnávajúcich FO (Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR);
  • register úpadcov a subjektov v likvidácii (Ministerstvo spravodlivosti SR).

Ďalej uviedol nasledovné:

 • Aktuálne máme vyhlásené 4 referenčný registre, čo znamená 72 referenčných a kľúčových údajov.
 • V prvom kvartáli roku 2020 máme ambíciu vyhlásiť register adries a následne aj údaje z Katastra nehnuteľností, nedoplatky na sociálnom poistení a voči daňovému a colnému úradu.
 • V druhom kvartáli roku 2020 je v pláne sa venovať:
  • údajom o žiakoch a študentoch z PoNŠ;
  • údajom z registra úpadcov;
  • údajom o príjmoch minimálnej a štátnej pomoci;
  • údajom z registra hospodárskych zvierat.

P. Hajdúch (ÚPVII) uviedol, že register adries je tvorený viacerými skupinami údajov, resp. atribútmi, ktoré boli na členov PS1 zaslané e-mailom. Jednotlivé atribúty sa viažu na identifikátor adresy, čo je aj samotný údaj v registri adries, ale môže to byť vnímané aj ako technický identifikátor, prostredníctvom ktorého sa bude medzi jednotlivými informačnými systémami referencovať adresa (je to niečo podobné ako pri fyzických osobách rodné číslo).

V rámci pripomienkového konania boli zaslané dve zásadné pripomienky:

 • doplnenie medzi údaje skráteného názvu okresu (čo je podobné ako skrátený názov obce);
 • doplniť samotný údaj o identifikátore.

Predseda PS1 vyzval členov pracovnej skupiny k hlasovaniu:

Súhlasíte s návrhom na vyhlásenie registra adries Ministerstva vnútra SR za referenčný register v zmysle predloženého návrhu?

Hlasovalo za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0


Diskusia k bodu 2:

V rámci diskusie odznelo najmä:

 • Číselníky katastra nemajú takú štruktúru, ako mali doteraz základné číselníky.
  • p. Šunderlíková (ÚPVII)- číselníky budú zadefinované v MetaIS a odtiaľ sa budú brať do CSRU.
 • Aký je predpokladaný harmonogram legislatívnych krokov?
  • p. Senková (ÚPVII) – Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len „komisia“) má zatiaľ tri návrhy (ktoré boli dnes na PS1 schválené), preto budeme navrhovať hlasovanie elektronicky - per rolám. Predpokladáme, že do mesiaca by sa proces schvaľovania mohol ukončiť.
Závery k bodu 2:
 • Vyhlásenie základných číselníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR za základné v zmysle predloženého návrhu bolo prijaté.
 • Vyhlásenie základného číselníka časť obce v zmysle predloženého návrhu bolo prijaté.
 • Vyhlásenie registra adries Ministerstva vnútra SR za referenčný register v zmysle predloženého návrhu bolo prijaté.

K bodu 3:  Informácie o témach v pôsobnosti PS1

P. Senková informovala o nasledovných témach, ktorým by  sa pracovná skupina mala v nadchádzajúcom roku venovať:

 • tvorba dátovej štruktúry elektronických úradných dokumentov;
 • používanie elektronického podpisu pri autorizácii;
 • centrálny model údajov (ktorý je potrebné vyčistiť);
 • základné číselníky (návrh na základný číselník - typ elektronického úradného dokumentu);
 • dátový prvok o legislatívnej uznateľnosti, ktorý bol z komisie vrátený späť do PS1.


Diskusia k bodu 3:

V rámci diskusie bolo spomenuté najmä:

 • História číselníkov je veľká téma, ktorú je potrebné riešiť, lebo ide o veľký problém, príkladom je, že do číselníka obce potrebujeme dostať historické dáta, existuje totiž mnoho dokumentov (napr. z matrík), kde sa ako miesto narodenia uvádza obec, ktorá dnes už neexistuje (a nie je v číselníku).
  • p. Hajdúch (ÚPVII) – zvažuje sa do zákona o údajoch, resp. do časti o referenčných údajoch uviesť, že sa budú musieť v registroch vyznačovať tie údaje, ktoré sú nestotožnené (napr. pri spoločnostiach zapísaných do obchodného registra, ktoré sú evidované na neexistujúcej adrese, by označením bolo minimálne konzumentom jasné, že konateľ je fyzická osoba, ktorá neexistuje v registri fyzických osôb, alebo registri adries). Problematické je, že nemožno vykonať zmenu v zápise bez návrhu dotknutej osoby;
  • p. Hajdúch (ÚPVII) – v rámci nového volebného obdobia je možné vypracovať nový návrh na globálne uznesenie vlády a dať ministrom jednotlivých úradov za úlohu,  aktualizovať si svoju legislatívu a dať ju do súladu s eGovermentom. Snažiť sa cez opatrenie „Jeden krát a dosť“ alebo cez „Stop byrokracii“ odstrániť všetky veci vo svojej pôsobnosti, ktorými by musel občan alebo podnikateľ dokladovať zmeny, pokiaľ už nejaké údaje sú vyhlásené za referenčné.
 • Je potrebné legislatívne doriešiť aktuálny stav, napr. vydaním metodického pokynu, ktorý bude vysvetľovať, že ak niektoré dáta sú vyhlásené za referenčné, tak sa majú primárne používať tie, nakoľko sa orgány verejnej moci opakovane pýtajú, či majú používať referenčný číselník, lebo majú vlastný zákon, ktorý hovorí, ako si dáta majú získavať.
  • Predseda PS1 – upresnil, že špecifický (špeciálny) zákon má vždy prednosť pred všeobecným. Súhlasí však, že vznikajú konflikty a treba vydať upresnenie, resp. jasný návod.


K bodu 4: Predloženie návrhov zo strany členov PS1 na priority PS1 v roku 2020 a diskusia o týchto návrhoch

V rámci bodu bola vyslovená požiadavka, aby sa priorita kládla na centrálny model údajov, keďže vo všetkých informačných systémoch sa nejaké údaje vyskytujú, aby sme ich preto štandardizovali.


K bodu 5: Rôzne

Predseda PS1 vyzval účastníkov na predloženie ďalších bodov na prerokovanie s tým, že budú prerokované na najbližšom zasadnutí PS1.


K bodu 6: Záver zasadnutia

Na záver zasadnutia predseda PS1 poďakoval všetkým za účasť a návrhy, ktoré odzneli  a ukončil zasadnutie PS1.

V Bratislave, 26. 01. 2020


Vyhotovila: Mgr. Monika Miazdrová

Kontrolovala: Mgr. Simona Senková, JUDr. Monika Mosejová

Schválil: Milan Andrejkovič

Unknown macro: {add-label}