Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


V oblasti služieb občanom a podnikateľom sa naďalej pokračuje vo zvyšovaní úrovne služieb v súlade s trendmi pokroku a možnosťami informačnej spoločnosti. Dáta verejnej správy sa budú zverejňovať v otvorenej podobe pre ich ďalšie využitie a spracovanie (otvorené dáta). Proces zlepšovania služieb ako aj implementácia nových systémov musí brať do úvahy dôležitosť cezhraničnej interoperability aj za účelom zvýšenia mobility pracovnej sily. Kľúčovým faktorom pri budovaní jednotného digitálneho trhu úspechu je bezpečnosť elektronických služieb a systémov so zreteľom na informačnú bezpečnosť a ochranu dát osobných údajov občana.
Výhody poskytované vďaka elektronickým službám verejnej správy musia byť prístupné všetkým občanom. Demografický vývoj a súčasná nepriaznivá situácia na pracovnom trhu však neustále rozširujú znevýhodnené skupiny, s ktorými je nutné pracovať a aktívne zlepšovať ich zručnosti v oblasti informačných technológii, aby sa mohli zapojiť do spoločenského a pracovného života. A preto je taktiež nutné prispôsobiť vybrané elektronické služby a digitálny obsah aj potrebám tejto časti obyvateľstva.

Anchor
_Toc401222659
_Toc401222659
Efektívna verejná správa

...


V oblasti zvyšovania efektívnosti verejnej správy bude potrebné podporiť reformu verejnej správy prostredníctvom informačných technológií. Dôležitým zámerom reformy je zrušiť územnú príslušnosť a oddeliť prístup k službám, samotnú obsluhu občana v klientskom centre, od vybavenia agendy v konkrétnom konaní. Cieľom je, aby namiesto postupného vypĺňania elektronických formulárov pre jednotlivé služby alebo navštevovania jednotlivých úradov stačilo vyplniť elektronický formulár pre príslušnú životnú situáciu, ktorá bude zložená z definovaných služieb alebo zájsť na najbližšie klientske centrum, prostredníctvom ktorého občan vybaví všetko potrebné. Na uvedenie optimalizovaných konaní do praxe bude potrebné v informačných systémoch zaviesť štandardné procesy obsluhy občanov pre relevantné životné situácie.
Pre koordináciu činností a procesov pracovníkov verejnej správy je potrebná efektívna elektronizácia úloh a zavedenie systému ich monitoringu a riadenia, ktorý zabezpečí prechod k verejnej správe orientovanej na výsledky. Okrem optimalizácie procesov bude potrebné systematicky zvyšovať úroveň práce so znalosťami a informáciami.

Anchor
_Toc401222660
_Toc401222660
Model eGovernmentu 2020

...

 • Integrovanom prístupe k službám a centrálnym systémom: Prístup k elektronickým službám a centrálnym systémom musí byť pre občanov a podnikateľov integrovaný cez spoločný priestor pre profesionálny prístup k službám eGovernmentu, vrátane prístupu prostredníctvom mobilných zariadení. Tento integrovaný priestor musí byť zároveň nezávislý na prístupovom kanály. Podobne musí byť, cez spoločný priestor pre profesionálnu prácu, integrovaný prístup jednotlivých zamestnancov verejnej správy, či už v rámci podpory obsluhy životných situácií alebo priamo ich vybavovania. Tento priestor poskytne všetky potrebné nástroje a prístup k dátam pre výkon verejnej moci.
 • Automatizovanom a štandardizovanom výkone verejnej moci: Samotný výkon verejnej moci musí byť výrazne modernizovaný prostredníctvom optimalizácie procesov a ich automatizácie všade tam kde to bude možné. V rámci optimalizácie procesov je zámerom, aby sa spoločné činnosti vykonávali spoločne a rovnakým spôsobom. Okrem zjednotenia metodických postupov to znamená i zavedenie systémov pre spoločné oblasti pri výkone agendy. Súčasné agendové aplikácie budú integrované do takéhoto prostredia. Jedným z výsledkov optimalizácie by zároveň malo byť aj definovanie procesov, ktoré bude následne možné čiastočne alebo úplne automatizovať, t.j. zabezpečiť ich výkon bez nutnosti manuálneho zásahu obsluhy alebo úradníka. Automatizácia procesov so sebou v neposlednom rade nesie aj potrebu úprav príslušných legislatívnych aktov, ktoré takýto proaktívny prístup zo strany eGovernmentu smerom k občanovi umožnia.
 • Centralizácii IT prevádzky Informačné systémy verejnej správy budú v roku 2020 do maximálnej možnej miery prevádzkované vo vládnom cloude V čase písania tohto dokumentu boli plánované dve DC vládneho cloudu: DC MF SR a DC MV SR.. Okrem poskytovania služieb občanom a podnikateľom bude dôraz kladený aj na samotné fungovanie verejnej správy a na návrh politík a regulácií. Z tohto dôvodu budú zavedené spoločné služby Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service pre podporné a administratívne činnosti, ktoré budú môcť jednotlivé organizácie verejnej správy využívať v rámci svojho virtuálneho priestoru.

 

Anchor
_Toc401222661
_Toc401222661
Inovácie v informačnom prostredí verejnej správy

...

 • vývoja a výskumu aplikácii a algoritmov, schopných spracovávať veľké objemy dát na účely prediktívnych analýz a analýz rizík,
 • vývoja systémov schopných optimalizovať rozhodovanie na základe zdrojových dát, dôkazov a analýz,
 • vývoja inteligentných a automatizovaných systémov,
 • vývoja inovatívnych mobilných riešení,
 • vývoja pokročilých bezpečnostných riešení,
 • nasadzovania pokročilých cloudových technológií,
 • vývoja riešení pracujúcich s priestorovými informáciami,
 • vývoja systémov pre kolaboráciu a zdieľanie informácií.

...

Content by Label
max10
showSpacefalse
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("eacontent","fazaa","referencne")