Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Motivačný aspekt architektúry dokumentuje V súlade s [2] a [3]. motiváciu architektonických rozhodnutí a adresuje zámery a potreby zainteresovaných na architektúre. Jeho hlavným výstupom je zmapovanie kľúčových zainteresovaných, ich hnacích prvkov a cieľov. Ciele zainteresovaných vychádzajú z analýzy ich hnacích prvkov a sú realizované architektonickými princípmi a požiadavkami. Prehľad motivačného aspektu architektúry 2020 poskytuje nasledujúci obrázok. Detailnejší popis jednotlivých konceptov motivačného aspektu architektúry 2020 pokračuje v nasledujúcich podkapitolách.

Anchor
_Toc401222670
_Toc401222670
Obrázok 1: Prehľad motivačného aspektu architektúry 2020

Anchor
_Toc401222665
_Toc401222665
Zainteresovaní, ich hnacie prvky a ciele

...

Každý z nich má špecifické hnacie prvky a ciele asociované s cieľovou architektúrou 2020. V nasledujúcich podkapitolách sú tieto podrobnejšie popísané.

Zainteresovaní, ich hnacie prvky a ciele - používatelia

...

Zainteresovaný

Stručný popis

Občan

Príslušník (fyzická osoba) štátu SR. Právnu a politickú podstatu občianstva určuje štát ústavou a zákonmi.

Cudzinec

Príslušník (fyzická osoba) cudzieho (iného ako SR) štátu.

Podnikateľ SR

Právnická alebo fyzická osoba venujúca sa sústavne samostatne ekonomickej činnosti, podnikaniu, podľa obchodného zákonníka SR ako:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona,
 3. osoba podnikajúca podľa zvláštnych predpisov na základe iného oprávnenia,
 4. fyzická osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu.

Zahraničný podnikateľ

Právnická alebo fyzická osoba venujúca sa sústavne samostatne ekonomickej činnosti, podnikaniu, takto definovaná v príslušnom obchodnom zákonníku cudzieho (iného ako SR) štátu ale pôsobiaca v SR-

Pracovník VS

Pracovník verejnej správy.

Anchor
_Toc401222678
_Toc401222678
Tabuľka 1: Zainteresovaní a ich stručný popis/Používatelia

Hnací prvok

Stručný popis

Úžitková hodnota služieb VS

Kľúčový hnací prvok používateľov služieb verejnej správy, ktorý vytvára, motivuje a poháňa zmeny a vylepšenia verejnej správy v oblasti poskytovania služieb. Tento hnací prvok zachycuje kľúčové motivácie používateľov služieb verejnej správy pri používaní jej služieb.

Anchor
_Toc401222679
_Toc401222679
Tabuľka 2: Hnacie prvky a ich stručný popis/Používatelia

Cieľ

Stručný popis

Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života

Tento cieľ adresuje zavádzanie nových služieb a vylepšovanie existujúcich so zameraním na zvyšovanie kvality života občana svojou pridanou, úžitkovou hodnotou. Znamená to zmenu v samotnej filozofii poskytovania služby od elektronického formulára k okamžitému vybaveniu, proaktívnosti, interaktivite a personalizácii pri obsluhe občana. Životné situácie nemôžu byť obmedzené hranicami krajiny. Každý kontakt občana s verejnou správou bude podporovaný elektronicky s dôrazom na kvalifikovanú asistenciu a využívanie moderných komunikačných kanálov. Rovnako dôležitý je samozrejme aj digitálny obsah a jeho kvalita pri poskytovaných služieb.

Posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti

Kvalitné podnikateľské prostredie patrí v súčasnosti k hlavným konkurenčným výhodám ekonomík jednotlivých krajín. Vybudovanie takéhoto prostredia vyžaduje kvalitné služby verejnej správy, znižovanie administratívnej záťaže a podporu dodržiavania regulácii. Ďalšími dôležitými úlohami v rámci tohto cieľa sú stimulácia rozvoja jednotného digitálneho trhu zvyšovaním dôveryhodnosti subjektov, zjednodušovaním transakcií a podpora pohybu služieb a tovaru.

Anchor
_Toc401222680
_Toc401222680
Tabuľka 3: Ciele a ich stručný popis/Používatelia
Detailnejší popis cieľov a ich rozpad na pod ciele poskytuje kapitola 2.3.3. Popis architektonických princípov, ktoré tieto ciele realizujú sa nachádza v kapitole 2.3.4.

Zainteresovaní, ich hnacie prvky a ciele – poskytovatelia

...

Anchor
_Toc401222681
_Toc401222681
Tabuľka 4: Zainteresovaní a ich stručný popis/Poskytovatelia

Hnací prvok

Stručný popis

Kompetentnosť VS

Zameranie alebo motivácia verejnej správy poskytovať svoje služby resp. vykonávať svoju činnosť úspešne, správne, kvalifikovane a efektívne.

Efektivita VS

Zameranie alebo motivácia verejnej správy správne, včasne a spoľahlivo poskytovať svoje služby resp. vykonávať svoju činnosť s minimálnymi nutnými zdrojmi.

Flexibilita VS

Zameranie alebo motivácia verejnej správy prispôsobiť sa zmenám, novým požiadavkám a potrebám.

Spoľahlivosť VS

Zameranie alebo motivácia verejnej správy konštantne poskytovať svoje služby resp. vykonávať svoju činnosť vo vopred definovanej kvalite.

Otvorenosť VS

Zameranie alebo motivácia verejnej správy poskytovať svoje služby resp. vykonávať svoju činnosť transparentne, s neobmedzeným prístupom používateľov k relevantným znalostiam a informáciám a na základe vzájomnej spolupráce.

Anchor
_Toc401222682
_Toc401222682
Tabuľka 5: Hnacie prvky a ich stručný popis/Poskytovatelia

Hnací prvok

Stručný popis

Výkonnosť

Zameranie alebo motivácia verejnej správy dosahovať svoje ciele s príslušnými, vopred definovanými zdrojmi.

Zdroje

Zameranie alebo motivácia verejnej správy na efektívne riadenie svojich zdrojov.

Jednoduchosť

Zameranie alebo motivácia verejnej správy poskytovať jednoduché a ľahko zrozumiteľné služby.

Dôvera vo VS

Zameranie alebo motivácia verejnej správy na budovanie dôvery, spoľahlivosti a kompetentnosti.

Anchor
_Toc401222683
_Toc401222683
Tabuľka 6: Hnacie prvky a ich stručný popis/Poskytovatelia - detail

Hnací prvok

Stručný popis

Finančná konsolidácia IT výdavkov

Tlak na výdavkový cyklus rozpočtu bude viesť k požiadavke na zníženie nákladov na implementáciu a prevádzku IT služieb. Ak nemá prísť k prepadu v kvalite IT prostredia a zastaveniu ďalšieho rozvoja, bude potrebné zaviesť kvalitatívnu zmenu v spôsobe riešenia úloh budovania a prevádzky IT prostredia verejnej správy. Snaha o finančnú konsolidáciu IT výdavkov je tiež daná narastajúcou neefektívnosťou prevádzky a nových implementačných projektov. So zvyšujúcou sa komplexnosťou riešení rastie aj cena zákazníckych riešení, kvalita riešení sa však často nemení zodpovedajúcim spôsobom.

Štandardizácia IT prostredia VS

Fragmentované IT prostredia verejnej správy generujú nejednoznačný a ťažko vyhodnotiteľný model implementácie rozvojových projektov a prevádzky. Implementácia štandardov a optimalizácia existujúcich postupov nie je aktuálne realizovaná.

Konsolidácia procesov a riadenia VS

Riadenie organizácií verejnej správy vykazuje napriek jednotnej legislatíve značné rozdiely v postupoch a procesoch ich riadenia. Čiastočne je to spôsobené historickým vývojom, ktorým organizácie prechádzali a prevládajúcou decentralizáciou systémov riadenia a z toho vyplývajúcou absenciou priameho metodického dohľadu. Snaha o štandardizáciu vnútorných postupov a procesov je vyústením požiadavky na transparentné a efektívne hospodárenie verejnej správy.

Prevádzková spoľahlivosť

Podľa analýz a prieskumov aktuálneho stavu IKT jednotlivých organizácií verejnej správy sú v úrovni prevádzkovej spoľahlivosti informačných systémov značné rozdiely. Nedostatok financií a zdrojov vytvára tlak na nasadzovanie rôznych dočasných a čiastočných riešení s nedostatočnou kvalitou. Problémom je často tiež zastaralá a technologicky fragmentovaná infraštruktúra jednotlivých organizácií.

Anchor
_Toc401222684
_Toc401222684
Tabuľka 7: Hnacie prvky a ich stručný popis/Poskytovatelia - cloud Podrobnejší popis obsahuje [1]

Cieľ

Stručný popis

Neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií

Tento cieľ je zameraný na neustále zlepšovanie služieb, ich kvality a dostupnosti, pri využívaní moderných technológii a inovácií. Inováciami je možné zlepšovať kvalitu a dostupnosť služieb na všetkých úrovniach, od biznis, cez aplikácie a dáta, až po technológie.

Optimalizácia využitia informačných technológii vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb

Tento cieľ adresuje zásadnú koncepčnú zmenu v oblasti používania IKT. Zahrňuje dve hlavné úlohy a to jeho profesionalizáciu a centralizáciu. Takýto prístup umožní jednotlivým inštitúciám verejnej správy zamerať sa na svoju agendu a jej kľúčové kompetencie.

Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch

Tento cieľ je zameraný na čo najlepšie využitie údajov a informácii v procesoch verejnej správy, ich transformáciu na znalosti a transparentné zdieľanie. Údaje, informácie a znalosti sú totiž jedným z nevyhnutných predpokladov kompetentného a efektívneho rozhodovania.

Anchor
_Toc401222685
_Toc401222685
Tabuľka 8: Ciele a ich stručný popis/Poskytovatelia
Detailnejší popis cieľov a ich rozpad na pod ciele poskytuje kapitola 2.3.3. Popis architektonických princípov, ktoré tieto ciele realizujú sa nachádza v kapitole 2.3.4.

Zainteresovaní, ich hnacie prvky a ciele – bezpečnosť

...

Anchor
_Toc401222686
_Toc401222686
Tabuľka 9: Zainteresovaní a ich stručný popis/Bezpečnosť

Hnací prvok

Stručný popis

Informačná Bezpečnosť

Zabezpečenie primeranej ochrany a úrovne bezpečnosti informačných aktív, IS VS a poskytovaných elektronických služieb formalizovaným riadením informačnej bezpečnosti. Predchádzanie a riadenie bezpečnostných incidentov formálnym riadením rizík.

Anchor
_Toc401222687
_Toc401222687
Tabuľka 10: Hnacie prvky a ich stručný popis/Bezpečnosť

Cieľ

Stručný popis

Vytvorenie bezpečného IKT prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu

Tento cieľ adresuje najmä ochranu osobnosti a súkromia používateľa (občana, podnikateľa), jeho osobných údajov, iných citlivých údajov a identity a budovanie bezpečného, dôveryhodného a spoľahlivého IKT prostredia verejnej správy.

Anchor
_Toc401222688
_Toc401222688
Tabuľka 11: Ciele a ich stručný popis/Bezpečnosť
Detailnejší popis cieľov a ich rozpad na pod ciele poskytuje kapitola 2.3.3. Popis architektonických princípov, ktoré tieto ciele realizujú sa nachádza v kapitole 2.3.4.

Anchor
_Ref390783094
_Ref390783094
Anchor
_Toc401222666
_Toc401222666
Prehľad kľúčových cieľov architektúry 2020

...

Anchor
_Toc401222689
_Toc401222689
Tabuľka 12: Prehľad kľúčových cieľov a ich stručný popis/Používatelia

Cieľ

Pod-cieľ

Stručný popis

Neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií/Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Reforma a optimalizácia vybraných úsekov verejnej správy

Rozvoj IKT so zameraním na využitie cloudových riešení môže výrazne podporiť ciele reformy verejnej správy, podporiť jej optimalizáciu a umožniť jej efektívne fungovanie.

 

Rozvoj kompetencií, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo VS

Kompetentnosť, odbornosť a riadenie ľudských zdrojov verejnej správy sú esenciálnym predpokladom jej efektívnej správy a kvality a spoľahlivosti poskytovaných služieb.

 

Optimalizácia štruktúr so zameraním na interoperabilitu procesov

Tento cieľ adresuje zameranie na štandardy, koncepty a štruktúry, ktoré umožňujú interoperabilitu služieb a procesov verejnej správy.

 

Zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva

Tento cieľ adresuje zrýchlenie a zefektívnenie právnych a súdnych konaní tak, aby bolo právo transparentne a jednoducho vymožiteľne.

Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch

Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

Všetky dáta verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje, by mali byť zverejňované ako otvorené dáta, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie.

Optimalizácia využitia informačných technológii vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Využitie zdieľanej platformy - eGovernment cloudu zjednoduší a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. eGovernment cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a prevádzky informačných systémov, pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií.

Anchor
_Toc401222690
_Toc401222690
Tabuľka 13: Prehľad kľúčových cieľov a ich stručný popis/Poskytovatelia

Cieľ

Pod-cieľ

Stručný popis

Bezpečnosť digitálneho a kybernetického priestoru

Zvýšenie ochrany digitálneho a kybernetického priestoru

Zvýšenie ochrany digitálneho a kybernetického priestoru je jedným zo základných cieľov EÚ v oblasti potláčania počítačovej kriminality. Bezpečnosť a ochrana digitálneho a kybernetického priestoru je jedným zo základných aspektov efektívneho a najmä bezpečného používania služieb verejnej správy a komunikácie občanov a podnikateľov s verejnou správou a opačne.

 

Monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov

Efektívne riadenie informačnej bezpečnosti predpokladá najmä včasné identifikovanie a následne formalizované riadenie bezpečnostných incidentov za účelom minimalizácie negatívnych dopadov. Toto riadenie musí byť zabezpečené na úrovni každej organizácie a zároveň pre incidenty presahujúce hranice konkrétnej organizácie aj na centrálnej úrovni v rámci celej verejnej správy.

Bezpečnosť údajov a transakcií

Existencia a presnosť údajov

Existencia a presnosť údajov v rámci elektronickej komunikácie, resp. elektronických transakcií sú jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

 

Úplnosť údajov

Úplnosť údajov v rámci elektronickej komunikácie, resp. elektronických transakcií je jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

 

Platnosť a pravosť údajov

Platnosť a pravosť údajov v rámci elektronickej komunikácie, resp. elektronických transakcií sú jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

Bezpečnosť informačných aktív - základné aspekty bezpečnosti

Dôvernosť údajov

Zachovanie dôvernosti údajov, t.j. zabezpečenie prístupu k údajom len pre oprávnené osoby je jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

 

Integrita údajov

Zachovanie integrity údajov, t.j. zabezpečenie ich celistvosti voči neautorizovaným zmenám alebo chybám je jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

 

Dostupnosť údajov

Zabezpečenie definovanej dostupnosti údajov pre oprávnené subjekty v požadovanom čase je jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

 

Neodmietnuteľnosť

Zabezpečenie aspektu neodmietnuteľnosti úkonu jeho pôvodcom je jedným zo základných aspektov zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

Anchor
_Toc401222691
_Toc401222691
Tabuľka 14: Prehľad kľúčových cieľov a ich stručný popis/Bezpečnosť (Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu)

Anchor
_Ref390783135
_Ref390783135
Anchor
_Toc401222667
_Toc401222667
Prehľad architektonických princípov

Architektonické princípy sú dlhodobo platné, málo meniace sa všeobecné pravidlá a smernice, ktoré riadia realizáciu cieľov VS a správu jej enterprise architektúry. Zásadne ovplyvňujú a podporujú spôsob, akým VS napĺňa svoje úlohy. Sú definované v rôznych doménach a na rôznych úrovniach. Architektonické princípy sa používajú na zachytenie základnej pravdy o tom, ako bude VS používať a nasadzovať IKT, a teda ako bude realizovať svoje úlohy a ciele prostredníctvom IKT. Každý architektonický princíp je napojený na ciele verejnej správy, ktoré realizuje, a na stavebné bloky architektúry, prostredníctvom ktorých je realizovaný.
Prehľad architektonických princípov poskytuje nasledujúci obrázok. Architektonické princípy sú rozdelené do kategórii podľa architektonických domén, ktorých správu majoritne riadia. Ich úplnú definíciu – názov, popis, zdôvodnenie, dôsledok a výnimky ponúkajú nasledujúce tabuľky.

Anchor
_Toc401222676
_Toc401222676
Obrázok 7: Prehľad architektonických princípov

Biznis princípy

SÚLAD S LEGISLATÍVOU A PREDPISMI (biznis princíp)

 

Popis

Procesy riadenia informácií a poskytovania služieb VS sú v zhode so všetkou relevantnou legislatívou, predpismi a pravidlami.

Zdôvodnenie

Povinnosťou VS je dodržiavať zákony, predpisy a pravidlá. Toto nevylučuje vylepšovanie procesov, ktoré môžu viesť k zmenám v týchto zákonoch, predpisoch a pravidlách.

Dôsledok

Organizácia si musí byť vedomá požiadaviek na zhodu s legislatívou, predpismi a externými politikami týkajúcimi sa zhromažďovania, uchovávania a správy údajov a poskytovania služieb.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222692
_Toc401222692
Tabuľka 15: Architektonický princíp (biznis): SÚLAD S LEGISLATÍVOU A PREDPISMI

ZODPOVEDNOSŤ A VLASTNÍCTVO SLUŽIEB (biznis princíp)

 

Popis

Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná (napr. životná situácia) musí mať jasne definovaného vlastníka, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu.

Zdôvodnenie

Bez jasne definovaného vlastníka služby, nie je možné určiť zodpovednosť za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu čo môže mať vážne dopady na jej dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu.

Dôsledok

Pri komplexných službách (životných situáciách), ktoré sú orchestrované z viacerých služieb viacerých vlastníkov je nevyhnutné definovať jedného, primárneho vlastníka.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222693
_Toc401222693
Tabuľka 16: Architektonický princíp (biznis): ZODPOVEDNOSŤ A VLASTNÍCTVO SLUŽIEB

ORIENTÁCIA NA SLUŽBY (biznis princíp)

 

Popis

Architektúra VS je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú biznis činnosti reálneho sveta. To znamená, že akákoľvek vrstva architektúry VS (biznis, IS, technológia) komunikuje s okolitým svetom prostredníctvom služieb, ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych kanálov (rozhraní).

Zdôvodnenie

Orientácia na služby ponúka VS väčšiu agilitu, flexibilitu a efektivitu pri napĺňaní svojho poslania a cieľov.

Dôsledok

1. Orientácia na služby využíva biznis popisy (slovník) na poskytnutie kontextu (t.j. definované ciele organizácie, procesy, pravidlá, politiky, komunikačné kanály, atď.) a realizuje služby pomocou orchestrácie služieb.

2. Orientácia na služby kladie špecifické požiadavky na infraštruktúru a implementáciu.

3. Implementácie sú špecifické podľa prostredia, obmedzené alebo umožnené kontextom a musia byť popísané v tomto kontexte

4. Silná správa služieb a ich implementácie je nevyhnutná

5. Taktiež je nevyhnutný mechanizmus posudzovania a hodnotenia služieb

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222694
_Toc401222694
Tabuľka 17: Architektonický princíp (biznis): ORIENTÁCIA NA SLUŽBY

PROAKTIVITA (biznis princíp)

 

Popis

VS bude ponúkať všade tam kde je to možné a kde jej umožňuje aktuálna legislatíva iniciovať poskytovanie takých služieb, ktoré používateľ v danom okamihu potrebuje.

Zdôvodnenie

Služba je užitočnejšia pre používateľa, ak nemusí sledovať, kedy a ako potrebuje vykonať ďalší krok. Okrem toho bude proaktívny prístup VS brániť výskytu nežiaducich situácií, ktoré vznikajú v prípadoch, ak používateľ neodpovie včas.

Dôsledok

1. Dôležitým predpokladom je, že poskytovatelia služieb "poznajú" svojich používateľov a integrujú informácie z iných organizácií do tohto poznania.

2. Proaktivita si vyžaduje, aby procesy poskytovania služieb boli prepracované z pohľadu životných situácií, v ktorých sa používateľ nachádza.

3. Služby nie sú vždy iniciované na žiadosť používateľa. Organizácie VS môžu tiež prevziať iniciatívu pokiaľ im to aktuálna legislatíva umožňuje a pokiaľ s tým používateľ súhlasí. Pokiaľ nie je požadovaný vstup od používateľa, proces môže byť dokončený aj jednostranne a používateľ bude informovaný už len o jeho výsledku.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222695
_Toc401222695
Tabuľka 18: Architektonický princíp (biznis): PROAKTIVITA

JEDNODUCHÁ NAVIGÁCIA (biznis princíp)

 

Popis

Používatelia nájdu okamžite požadovanú službu.

Zdôvodnenie

Mnohí požívatelia nevedia, kde a ako môžu použiť službu. Veľmi často si ani nie sú vedomí, že daná služba existuje. Táto neschopnosť nájsť vhodnú službu je nepohodlná pre používateľa. Služby, ktoré nemôžu byť nájdené jednoducho, nie sú používané. To je aj dôvod, prečo musia poskytovatelia služieb pomáhať používateľom nájsť požadovanú službu respektíve vytvoriť také prostredie, aby vyhľadanie služby bolo intuitívne, rýchle a jednoduché.

Dôsledok

1. Organizácie VS potrebujú vedieť, aké informácie používatelia zvyčajne potrebujú a kde ich hľadajú. Tieto informácie potom môžu byť registrované na vyhľadávacích miestach, s ktorými je používateľ už oboznámený (napr. vyhľadávače, portály, katalógy, registre, atď.).

2. Ak je potrebné odkázať používateľa na iné miesto, poskytovatelia služby musia byť tiež informovaní o ďalších miestach, kde službu(thumbs up) možno nájsť.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222696
_Toc401222696
Tabuľka 19: Architektonický princíp (biznis): JEDNODUCHÁ NAVIGÁCIA

PRÍSTUPNOSŤ (biznis princíp)

 

Popis

Služba je ľahko prístupná pre každého.

Poskytovatelia služieb musia prispôsobiť ich prístupnosť k preferovaným metódam používateľa. Jedná sa o výber komunikačných kanálov, času, kedy je kontakt možný a používateľskú príjemnosť metód komunikácie.

Zdôvodnenie

Prístupné služby budú lepšie využívané a nebudú vylučovať žiadnu skupinu užívateľov.

Dôsledok

1. Je potrebné identifikovať a popísať demografiu cieľovej skupiny, a zistiť ako rôzne skupiny používateľov skutočne používajú konkrétne služby.

2. Služby musia byť prístupné cez viaceré komunikačné kanály (napr. internet, telefón, smartfon, ...), prípadne prostredníctvom niekoľkých portálov (napr. rôzne webové stránky pre rôzne cieľové skupiny). Bude vždy nevyhnutné posudzovať preferencie používateľov s ohľadom na náklady a prínosy, avšak snažiť sa nevylúčiť žiadneho používateľa.

3. Ak je k dispozícii viacero kanálov a portálov musí byť záruka, že výsledok poskytovania služby bude nezávislý na zvolenom kanály a portály (aj keby boli použité zmiešane). Bez ohľadu na to, či dopyt prišiel poštou, e-mailom alebo telefonicky, výsledok poskytovania služby musí byť rovnaký.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222697
_Toc401222697
Tabuľka 20: Architektonický princíp (biznis): PRÍSTUPNOSŤ

UNIFORMITA (biznis princíp)

 

Popis

Z pohľadu používateľa je obsluha používateľa jednotná a používa štandardné riešenia.

Zdôvodnenie

Štandardizácia a následné rovnomernosť používania bude znamenať, že používatelia sa zoznámia s jednotným spôsobom práce so službami. V dôsledku toho, služba bude pre nich jednoduchšie na použitie (a teda lacnejšia). Okrem toho, opätovné použitie štandardných riešení často prináša výhody z hľadiska nákladov na poskytovateľa služieb.

Dôsledok

1. Organizácie VS nemajú rozvíjať svoje vlastné procesy, systémy a technológie, ak už sú k dispozícii. Musia používať existujúce štandardné riešenia.

2. Štandardné riešenia nemusia byť vždy k dispozícii alebo nemusia byť práve ideálnym riešením. Ochota prijímať kompromisy je preto nevyhnutná. Ak štandardné riešenie nie je k dispozícii, je nevyhnutné zabezpečiť, aby vlastné riešenie mohlo byť pre použité ostatnými, teda ho "štandardizovať".

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222698
_Toc401222698
Tabuľka 21: Architektonický princíp (biznis): UNIFORMITA

SLUŽBY AKO SITUÁCIE (biznis princíp)

 

Popis

Používateľom sú ponúkané služby ako (životné) situácie (udalosti).

Zdôvodnenie

Používateľovi (ale aj poskytovateľovi) ušetrí veľa prostriedkov poskytovanie služieb ako balík služieb (životné situácie alebo udalosti), a to spoločne na jednom mieste, ideálne ako jedna služba z pohľadu používateľa.

Dôsledok

1. Je nevyhnutné jasne chápať ako používatelia používajú tieto komplexné služby (situácie alebo udalosti).

2. Je nevyhnutné mať popísané (procesy) komplexných služieb (situácií alebo udalostí). Ďalej je dôležité aby proces riešenia životnej situácie bol vhodnou formou zobrazený používateľovi.

3. Komplexné služby môžu byť vytvárané z rôznych pohľadov, napr. z pohľadu návrhu portálov (webové stránky, kontaktné centrá, ...) pre dôležité životné situácie (udalosti) (napr. sťahovanie, narodenie dieťaťa, ...), tém, cieľových skupín (študenti, dôchodcovia, ...) alebo jednotlivcov (osobné webové stránky).

4. Pri komplexných službách (situácie/udalosti) treba vyriešiť zodpovednosť a vlastníctvo týchto služieb.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222699
_Toc401222699
Tabuľka 22: Architektonický princíp (biznis): SLUŽBY AKO SITUÁCIE

OKAMŽITÉ VYBAVENIE (biznis princíp)

 

Popis

Všade, kde je to možné, sú poskytované samoobslužné online služby vybavované okamžite. V ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia pracovníka VS, sú služby vybavované v reálnom čase.

Zdôvodnenie

Poskytovanie online služieb ponúka množstvo benefitov (pre oboch - žiadateľa aj VS):

 • efektívnejšie a lacnejšie vybavovanie žiadostí,
 • väčšia transparentnosť a informovanosť,
 • menšie administratívne zaťaženie (na oboch stranách),
 • zjednodušenie vybavovania z pohľadu žiadateľa aj pracovníka VS,
 • lepšia dostupnosť služieb VS (24/7),
 • spokojnosť žiadateľov s kvalitou služieb = spokojnosť s VS,
 • zvýšenie účasti na veciach verejných (participácia a demokratizácia),
 • a mnohé ďalšie.

Dôsledok

1. Je nevyhnutné realizovať a prevádzkovať online služby (jednoduché, služby životných situácií) čo môže vyžadovať vybudovanie príslušnej biznis, IS a technologickej infraštruktúry.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222700
_Toc401222700
Tabuľka 23: Architektonický princíp (biznis): OKAMŽITÉ VYBAVENIE

TRANSPARENTNOSŤ (biznis princíp)

 

Popis

Používatelia majú prístup ku všetkým relevantným informáciám. Pred, počas a po poskytnutí služby poskytovateľ informuje používateľa o výsledku, postupe riešenia a použitých informáciách.

Zdôvodnenie

Používatelia chcú vedieť aký je stav riešenia ich požiadavky. Je preto pre nich nevyhnutné, aby mali možnosť nahliadnuť do procesu služby. Transparentnosť tiež uľahčuje interakciu komerčných organizácii s organizáciami verejného sektora a harmonizovanie služieb medzi organizáciami verejného sektora.

Dôsledok

V prvom rade je potrebné rozhodnúť, aké informácie sú relevantné pre používateľa. Za týmto účelom, budú spoľahlivé a stabilné informácie k dispozícii každému, kto ich chce využiť. Príkladom takýchto informácií sú:
1. Popis služby.
2. Podmienky dodania.
3. Aké informácie sa použijú.
4. Význam použitých informácií.
5. Aký je spôsob spracovania.
6. Ako sa vyvíja proces riešenia.
7. Aké výsledky, najmä rozhodnutia, nastanú.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222701
_Toc401222701
Tabuľka 24: Architektonický princíp (biznis): TRANSPARENTNOSŤ

JEDEN KRÁT A DOSŤ (biznis princíp)

 

Popis

"Zozbieraj raz, použi mnoho krát!"
Používatelia nie sú zaťažovaní zbytočnými otázkami. Pri interakcii s VS bude VS od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a VS nimi ešte nedisponuje ("Jeden krát a dosť").

Zdôvodnenie

Obmedzenie na dopyt po informáciách znižuje administratívnu záťaž. Pre používateľa sú zbytočné žiadosti o informácie stratou času a spôsobujú podráždenie. Okrem toho zvyšujú riziko chýb v poskytnutých informáciách.

Dôsledok

1. Prevencia je lepšia ako liečba.

2. VS potrebuje zjednodušiť svoje pravidlá, postupy, formuláre, atď. čo najviac aby sa vyžadovanie redundantných informácii minimalizovalo, najlepšie odstránilo.

3. VS potrebuje riadiť svoje údaje tak aby boli dostupné, zdieľané a spravované.

4. Formuláre by mali byť upravené spôsobom, ktorý zaručí, že nebude potrebné vypĺňať známe informácie a pod.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222702
_Toc401222702
Tabuľka 25: Architektonický princíp (biznis): JEDEN KRÁT A DOSŤ

SPOĽAHLIVOSŤ (biznis princíp)

 

Popis

Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb dodrží dohodnutú dostupnosť a kvalitu služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.

Zdôvodnenie

Ak služby majú byť výhodné pre používateľov, musia byť spoľahlivé.

Dôsledok

1. VS musí identifikovať aká úroveň kvality je považovaná za dostatočnú pre používateľa. Táto úroveň kvality je potom označená ako štandard a komunikovaná všetkým zúčastneným.

2. Procesy realizujúce služby musia byť navrhnuté tak, aby dodržiavali tieto štandardy.

3. Je nevyhnutné definovať mechanizmus monitorovania a merania spoľahlivosti.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222703
_Toc401222703
Tabuľka 26: Architektonický princíp (biznis): SPOĽAHLIVOSŤ

SPÄTNÁ VÄZBA (biznis princíp)

 

Popis

Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu o službe, napríklad opravy, sťažnosti, reklamácie, atď., či už na požiadanie alebo z vlastného podnetu. Poskytovateľ služieb môže použiť tento vstup pre zlepšenie kvality služby. Týmto spôsobom, používatelia majú možnosť konštruktívne presadzovať svoje vlastné záujmy.

Zdôvodnenie

Používatelia očakávajú, že ich vláda im načúva a je otvorená kritike. Byť otvorený voči spätnej väzbe je základným predpokladom pre posilnenie vzájomnej dôvery, tiež podporuje participáciu a sebadôveru.

Dôsledok

1. Vstupy od používateľov musia byť zhromažďované a systematicky analyzované.

2. Efektívne ukazovatele sú používateľské sťažnosti, žiadosti o opravu údajov a návrhy na zlepšenie služieb. Dobrou praxou je tiež merať používateľskú skúsenosť ("user experience") so službami.

3. Je nevyhnutné zabezpečiť včasnú a primeranú odpoveď na každú poskytnutú spätnú väzbu.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222704
_Toc401222704
Tabuľka 27: Architektonický princíp (biznis): SPÄTNÁ VÄZBA

OTVORENOSŤ ÚDAJOV (biznis princíp)

 

Popis

Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov. Toto však nesmie byť v rozpore s princípom „jeden krát a dosť".

Zdôvodnenie

Otvorenosťou údajov sa zvýši dostupnosť údajov otvorenej vlády, zväčší a sprehľadní množina poskytovaných údajov inštitúcii VS, zníži čas potrebný na poskytnutie dát ako aj administratívna záťaž s tým spojená.

Dôsledok

Je nevyhnutné:

1. Budovať a rozvíjať riešenia otvorených údajov.

2. Budovať, rozvíjať a sprístupniť analytické aplikácie a nástroje BI.

3. Poskytovať rozhrania pre prístup k otvoreným údajom.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222705
_Toc401222705
Tabuľka 28: Architektonický princíp (biznis): OTVORENOSŤ ÚDAJOV

Dátové a aplikačné princípy

...

Anchor
_Toc401222706
_Toc401222706
Tabuľka 29: Architektonický princíp (dáta): ÚDAJE SÚ AKTÍVA

ÚDAJE SÚ ZDIEĽANÉ (dátový princíp)

 

Popis

Používatelia majú prístup k údajom potrebným na plnenie svojich povinností, údaje sú teda zdieľané naprieč VS.

Zdôvodnenie

Včasný prístup k presným údajom je nevyhnutným predpokladom zlepšenia kvality a efektivity rozhodovaní vo VS.

Dôsledok

1. Je nevyhnutné dosiahnuť pochopenie vzťahu medzi hodnotou údajov, ich zdieľaním a dostupnosťou u všetkých organizácii verejnej správy.
Pozn. hodnota, zdieľanie a dostupnosť údajov sú trojicou princípov VS.

2. Na zabezpečenie zdieľania údajov je nevyhnutné rozvíjať a riadiť spoločnú množinu politík, procedúr a štandardov na správu a riadenie údajov.

3. Zdieľanie údajov vyžaduje aj značnú kultúrnu zmenu.

4. Tento princíp treba realizovať v súlade s princípom bezpečnosti údajov.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222707
_Toc401222707
Tabuľka 30: Architektonický princíp (dáta): ÚDAJE SÚ ZDIEĽANÉ

ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ (dátový princíp)

 

Popis

Údaje sú dostupné používateľom na výkon svojich úloh.

Zdôvodnenie

Široký prístup k údajom vedie k efektívnosti a účinnosti rozhodovania a poskytuje včasnú reakciu na žiadosti o informácie a poskytnutie služieb. Prístup k údajom rovnako šetrí čas a prostriedky žiadateľa rovnako ako aj poskytovateľa služieb.

Dôsledok

1. Je nevyhnutné dosiahnuť pochopenie vzťahu medzi hodnotou údajov, ich zdieľaním a dostupnosťou u všetkých organizácii verejnej správy.
Pozn. hodnota, zdieľanie a dostupnosť údajov sú trojicou princípov VS.

2. Dostupnosť sa týka jednoduchosti, s akou používatelia získavajú informácie.

3. Spôsob, akým sú informácie dostupné, musí byť dostatočne adaptabilný, aby spĺňal širokú škálu používateľov a ich zodpovedajúcich metód prístupu.

4. Dostupnosť údajov neznamená ich pochopenie. Pracovníci by mali na toto dbať, aby nedochádzalo k dezinterpretácii informácii.

5. Dostupnosť údajov nemusí nevyhnutne znamenať poskytnutie práv na ich modifikáciu alebo zverejnenie. Toto vyžaduje proces vzdelávania, ale aj posun v kultúre od "vlastníctva" k "správcovstvu".

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222708
_Toc401222708
Tabuľka 31: Architektonický princíp (dáta): ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ

ÚDAJE MAJÚ VLASTNIKA A SPRÁVCU (dátový princíp)

 

Popis

Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho kvalitu.

Zdôvodnenie

Len vlastník údajov môže rozhodovať o ich obsahu a použití. Správca údajov zodpovedá za ich dôvernosť, integritu a dostupnosť.

Dôsledok

1. Je nevyhnutný posun v kultúre od "vlastníctva" k "správcovstvu".

2. Správca údajov je zodpovedný za kvalitu údajov, ktoré spravuje.

3. Je nevyhnutné aby správca údajov mal schopnosť poskytnúť používateľom dôveru v údaje založenú napríklad na atribútoch ako sú zdroje údajov, a podobne.

4. Je nevyhnutné identifikovať pravdivý zdroj údajov, aby bolo možné priradiť údajovú autoritu do zodpovednosti správcu. Toto neznamená, že utajované zdroje údajov budú odhalené alebo že správca sa stane zdrojom týchto údajov.

5. Informácie by mali byť zachytené v elektronickej podobe a okamžite overené čo najbližšie k zdroju. Je nevyhnutné implementovať mechanizmy na meranie a kontrolu kvality na zabezpečenie integrity údajov.

6. V dôsledku širokého zdieľania údajov správca je zodpovedný za ich aktuálnosť a musí byť zrejmá dôležitosť jeho role (jemu samotnému ako i celej organizácii).

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222709
_Toc401222709
Tabuľka 32: Architektonický princíp (dáta): ÚDAJE MAJÚ VLASTNIKA A SPRÁVCU

SPOLOČNÉ ÚDAJOVÉ ONTOLÓGIE A DEFINÍCIA KONCEPTOV (dátový princíp)

 

Popis

Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej VS pre danú problematiku a definície sú zrozumiteľné a k dispozícii.

Zdôvodnenie

Koncepty a vzťahy, ktoré budú reprezentované v informačných systémoch, musia mať spoločnú definíciu v celej VS v snahe uľahčiť spoluprácu a zdieľanie informácií a vedomostí. Okrem toho je tento princíp nevyhnutný na efektívnu definíciu rozhraní systémov, výmenu a publikáciu údajov a na odstránenie neurčitosti pri interpretácií pojmov.

Dôsledok

1. VS musí definovať a udržovať spoločné ontológie a definície konceptov. Tieto definície musia byť používané v celej VS.

2. Spoločné ontológie a definícia konceptov musí mať správcu.

3. Bude nevyhnutné začať a koordinovať viaceré iniciatívy ohľadne štandardizácie ontológií, konceptov a formátov údajov.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222710
_Toc401222710
Tabuľka 33: Architektonický princíp (dáta): SPOLOČNÉ ÚDAJOVÉ ONTOLÓGIE A DEFINÍCIA KONCEPTOV

SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCII (aplikačný princíp)

 

Popis

Vývoj aplikácii používaných v rámci celej VS je preferovaný pred vývojom obdobných alebo duplicitných aplikácii, ktoré sú poskytované len určitou organizáciou v rámci VS.

Zdôvodnenie

Duplicitné aplikačné schopnosti sú drahé a vytvárajú konfliktné údaje.

Dôsledok

1. Organizácie VS, ktoré závisia na aplikačných schopnostiach, ktoré neslúžia celej VS, musia prejsť na využívanie spoločných aplikačných schopností. Toto si vyžaduje zavedenie a dodržiavanie určitých pravidiel.
Pozn.: Samozrejme môžu existovať odôvodnené výnimky.

2. Organizáciám VS nebude umožnené rozvíjať aplikačné schopnosti pre vlastnú potrebu, ktoré sú podobné a/alebo duplicitné s aplikačnými schopnosťami VS. Týmto spôsobom sa výdavky na vývoj aplikačných schopností značne znížia a marginálne sa zvýši efektivita aplikačných schopností vo VS.

3. Údaje a informácie slúžiace na podporu rozhodovania a poskytovania služieb príslušnou organizáciou VS budú štandardizované v oveľa väčšej miere ako predtým. Toto sa dosiahne preto lebo menšie, organizačne-špecifické aplikačné schopnosti, ktoré produkujú rôzne údaje a informácie budú nahradené spoločnými aplikačnými schopnosťami VS.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222711
_Toc401222711
Tabuľka 34: Architektonický princíp (aplikácie): SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCII

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCII (aplikačný princíp)

 

Popis

Aplikácie VS sú jednoduché na použitie pre koncového používateľa, či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použitá technológia je pre používateľa transparentná takže sa môže sústrediť na úlohy, ktoré pomocou aplikácii rieši.

Zdôvodnenie

Čím viac musí používateľ chápať použitú technológiu, tým menej je produktívny. Tento princíp podporuje resp. vytvára motiváciu pre používanie aplikácii a nabáda používateľov pracovať v rámci integrovaného informačného prostredia namiesto rozvíjania izolovaných systémov tlačiacich používateľa splniť svoju úlohu mimo spoločného aplikačného prostredia. Väčšina vedomostí potrebných na prevádzku jednej aplikácie bude podobná ostatným. Školenia ohľadne používania aplikácií sú držané na minime a riziko nesprávneho používania aplikácií je nízke. Používanie aplikácii by malo byť intuitívne.

Dôsledok

1. Realizácia tohto princípu vyžaduje, aby aplikácie mali podobný vzhľad a správanie a podporovali požiadavky na ergonómiu.

2. Pokyny pre tvorbu používateľských rozhraní by nemali byť úzko obmedzené predpokladmi o polohe používateľa, jazyku, školení alebo fyzických schopnostiach. Faktory ako lingvistika, fyzický handicap (zrakové postihnutia, schopnosť používať klávesnicu/myš, atď.) a odborná spôsobilosť v používaní technológii má rozsiahle následky pri určovaní jednoduchosti používania aplikácií.

3. Bude nevyhnutné prepracovať všetky súčasné procesy riešenia životných situácií, ktoré boli riešené iba formou elektronizácie súčasného stavu.

4 . Dodržanie tohto princípu môže mať značný dopad na udržateľnosť už realizovaných projektov.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222712
_Toc401222712
Tabuľka 35: Architektonický princíp (aplikácie): JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCII

Technologické princípy

INTEROPERABILITA (technologický princíp)

 

Popis

Softvér a hardvér VS by mal byť v súlade s definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu dát, aplikácií a technológií.

Zdôvodnenie

Štandardy pomáhajú zabezpečovať súlad, čím zlepšujú schopnosť riadiť systémy a zlepšujú spokojnosť používateľov. Používanie štandardov ďalej chráni existujúce investície do IT a teda maximalizuje návratnosť investícií a znižuje náklady. Štandardy pre interoperabilitu navyše pomáhajú zaistiť podporu od rôznych dodávateľov pre ich produkty a uľahčiť integráciu dodávateľského reťazca.

Dôsledok

1. Štandardy VS a štandardy pre interoperabilitu budú používané pokiaľ nebude existovať presvedčivý biznis dôvod pre implementáciu neštandardného riešenia.

2. Musí byť stanovený postup pre stanovenie štandardov, ich pravidelnú revíziu, rovnako ako aj mechanizmus udeľovanie výnimiek.

3. Existujúce IT platformy musia byť identifikované a zdokumentované.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222713
_Toc401222713
Tabuľka 36: Architektonický princíp (technológia): INTEROPERABILITA

OTVORENOSŤ (technologický princíp)

 

Popis

Prednostné používanie otvorených štandardov a formátov a zabezpečenie technologickej neutrálnosti.

Zdôvodnenie

Používanie otvorených štandardov a formátov vedie k zefektívneniu a zlepšeniu vládnutia a spravovania vecí verejných prostredníctvom zvyšovania transparentnosti a efektivity.

Dôsledok

Je potrebné:

1. Identifikovať, spravovať a vyhodnocovať otvorené štandardy a formáty.

2. Podporovať a rozširovať ich nasadenie všade tam kde je to prínosom.

3. Pripraviť a udržiavať potrebné legislatívne rámce.

4. Zvyšovať povedomie pracovníkov VS o otvorených štandardoch a formátoch a ich prínosoch.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222714
_Toc401222714
Tabuľka 37: Architektonický princíp (technológia): OTVORENOSŤ

VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE (technologický princíp)

 

Popis

ISVS a technológia VS rozvíjaná alebo modifikovaná musí byť posúdená v zmysle jej nasadenia v rámci vládneho cloudu.

Zdôvodnenie

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou vládneho cloudu adresuje primárne požiadavky na znižovanie nákladov na verejnú správu a to:

 • zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGov služby,
 • optimalizáciou využitia zdrojov,
 • znižovaním obstarávacích a prevádzkových nákladov,
 • zvyšovaním efektivity manažmentu na všetkých úrovniach od prevádzky infraštruktúry až po manažment vzťahov, vrátane metodickej podpory,
 • sústredením sa organizácií iba na ich kľúčové procesy a činnosti (kam nepatrí IT),
 • zjednodušením a zjednotením procesov naprieč organizáciami.

Dôsledok

1. Vytvoriť, aktualizovať a realizovať príslušnú legislatívu, pravidlá, smernice a politiky pre vládny cloud.

2. Vybudovať a prevádzkovať schválené DC štátnej správy V čase písania tohto dokumentu boli plánované dve DC vládneho cloudu: DC MF SR a DC MV SR..

3. Vyhodnotiť a migrovať maximum ISVS a technológie VS do DC štátnej správy. Riadiť a spravovať výnimky, so snahou ich minimalizácie (z dlhodobého pohľadu).

4. Takáto zmena v komplexnej organizácii akou je VS je zároveň aj "kultúrnym posunom" a zmenou spôsobu uvažovania. Rovnako je nevyhnutné počítať aj z nutnosťou vzdelávacích programov.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222715
_Toc401222715
Tabuľka 38: Architektonický princíp (technológia): VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE

Bezpečnostné princípy

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV (bezpečnostný princíp)

 

Popis

Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).

Zdôvodnenie

Zdieľanie a sprístupnenie informácií v súlade s právnymi predpismi musí byť v rovnováhe s potrebou obmedziť dostupnosť utajovaných a citlivých informácií. Existujúce zákony a predpisy vyžadujú zabezpečenie bezpečnosti a súkromia dát, a zároveň umožňujú voľný a otvorený prístup. Údaje musia byť chránené tak, aby sa zabránilo bezdôvodným špekuláciám s nimi, nesprávnemu výkladu a nevhodnému a neautorizovanému použitiu.

Dôsledok

Je potrebné najmä:

1. Zaviesť jednotnú správu a riadenie informačnej bezpečnosti štátu.

2. Prijať príslušné legislatívne opatrenia.

3. Štandardizovať oblasť riadenia informačnej bezpečnosti.

4. Zabezpečiť dohľad a výkon pravidelného preverovania bezpečnosti (Bezpečnostný audit).

5. Zabezpečiť výkon procesov akreditácie a certifikácie softvérových a hardvérových produktov a zariadení používaných v oblasti informačnej bezpečnosti.

6. Zabezpečiť správu SLA a NDA.

7. Zabezpečiť ochranu a monitorovanie digitálneho a kybernetického priestoru .

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222716
_Toc401222716
Tabuľka 39: Architektonický princíp (bezpečnosť): BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

PRAVOSŤ ÚDAJOV (bezpečnostný princíp)

 

Popis

Používateľ pracuje len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú zabezpečené napr. ich autorizáciou.

Zdôvodnenie

Používanie nefalšovaných, originálnych dát je jedným zo základných predpokladov efektívneho a najmä bezpečného výkonu verejnej správy.

Dôsledok

Je potrebné najmä:

1. Prijať a implementovať postupy a metódy riadenia informačnej bezpečnosti zabezpečujúce pravosť údajov.

2. Prijať a implementovať technické opatrenia, ktoré umožňujú autorizáciu údajov ich pôvodcom.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222717
_Toc401222717
Tabuľka 40: Architektonický princíp (bezpečnosť): PRAVOSŤ ÚDAJOV

DÔVERYHODNOSŤ (bezpečnostný princíp)

 

Popis

Používateľ pracuje len s údajmi, ktoré sú z dôveryhodného zdroja s garantovanou identitou.

Zdôvodnenie

Získanie a udržanie dôveryhodnosti a spoľahlivosti je dôležité najmä v digitálnom svete, ktorý svojim spôsobom poskytuje rôzne možnosti ako anonymne alebo skryte vykonať rôzne podvody, či už na úrovni údajov alebo na úrovni zmeny digitálnej identity osoby.

Dôsledok

Je potrebné najmä:

1. Prijať a implementovať postupy a metódy riadenia informačnej bezpečnosti zabezpečujúce dôveryhodnosť a spoľahlivosť údajov a ich zdrojov.

2. Prijať a implementovať technické opatrenia, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať pôvodcu údajov alebo úkonov.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222718
_Toc401222718
Tabuľka 41: Architektonický princíp (bezpečnosť): DÔVERYHODNOSŤ

TRANSPARENTNOSŤ A OPAKOVATEĽNOSŤ (bezpečnostný princíp)

 

Popis

Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a opakovateľnosť.

Zdôvodnenie

Jednotné a publikované postupy napr. akreditácie alebo certifikácie softvérových a hardvérových produktov a zariadení používaných v oblasti informačnej bezpečnosti sú kľúčovým predpokladom k zefektívneniu a zlepšeniu vládnutia a spravovania vecí verejných. Prostredníctvom zvyšovania transparentnosti a efektivity riadenia IB sa zvyšuje podpora súkromného a podnikateľského prostredia a minimalizujú sa zdroje potrebné na zabezpečenie napr. procesu certifikácie rovnako na strane verejnej správy ako aj na strane žiadateľov o certifikáciu. Jednotný a jednoznačný výklad a spätne opakovateľný postup procesov súvisiacich s riadením informačnej bezpečnosti predstavuje základné pravidlo nestrannosti a objektivity pri posudzovaní úrovne informačnej bezpečnosti.

Dôsledok

Je potrebné najmä:

1. Prijať a implementovať postupy a metódy riadenia informačnej bezpečnosti zabezpečujúce publikovanie všetkých potrebných informácií pre výkon verejnej moci.

2. Prijať a implementovať opatrenia, ktoré umožňujú opakovateľný a spätne preskúmateľný postup najmä výkonu kontroly stavu informačnej bezpečnosti (vrátane auditov informačnej bezpečnosti a auditov súladu) a realizácie procesu akreditácie a certifikácie.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222719
_Toc401222719
Tabuľka 42: Architektonický princíp (bezpečnosť): TRANSPARENTNOSŤ A OPAKOVATEĽNOSŤ

AUDITOVATEĽNOSŤ (bezpečnostný princíp)

 

Popis

Riadenie informačnej bezpečnosti rovnako ako aj iných aktivít vo VS musí používať princípy a pravidlá, ktoré umožňujú výkon kontroly a zároveň umožňujú generovanie auditných a iných log záznamov s požadovanou úrovňou ich ochrany.

Zdôvodnenie

Možnosť spätného dohľadania úkonov a určenia zodpovednej osoby za výkon príslušného úkonu je dôležité najmä pri vyšetrovaní bezpečnostných incidentov. Zároveň existencia systému logovania a uchovávania auditných záznamov má aj preventívny charakter z pohľadu minimalizácie bezpečnostných incidentov a riadenia rizík.

Dôsledok

Je potrebné najmä:

1. Prijať a implementovať postupy a metódy riadenia informačnej bezpečnosti zabezpečujúce výkon kontroly a dohľadu.

2. Prijať a implementovať technické opatrenia, ktoré umožňujú najmä centralizovaný zber a uchovávanie potrebných logov a auditných záznamov.

3. Prijať a implementovať technické opatrenia, ktoré zabezpečujú logy a auditné záznamy proti úmyselnej alebo neúmyselnej modifikácii alebo zmazaniu a proti neautorizovaným prístupom.

Výnimka

-

Anchor
_Toc401222720
_Toc401222720
Tabuľka 43: Architektonický princíp (bezpečnosť): AUDITOVATEĽNOSŤ

Anchor
_Toc401222668
_Toc401222668
Prehľad základných architektonických požiadaviek

Aby bolo možné realizovať príslušné riešenia v súlade s definovanými princípmi je nevyhnutné špecializovať architektonické princípy do architektonických požiadaviek. Takéto prepojenie umožní realizovať architektúru na všetkých jej úrovniach (strategická, segmentová, riešenia) v súlade s cieľmi zainteresovaných strán a subjektov a umožní jej efektívnu správu a dohľad. Architektonické požiadavky predstavujú vlastnosti stavebných blokov riešení, ktoré musia byť dodržané, aby sa dosiahli ciele zainteresovaných strán a subjektov. Prehľad základných architektonických požiadaviek na cieľovú architektúru 2020 poskytuje nasledujúci obrázok. Tento zoznam v žiadnom prípade nie je konečný a pevný, je len iniciálnym zoznamom. Architektonické požiadavky, na rozdiel od princípov, majú väčšiu dynamiku a sú udržiavané počas celého architektonického cyklu Architektonický cyklus je pojem definovaný v zmysle TOGAF® ADM [2]. Každá fáza architektonického cyklu môže totiž meniť zoznam, ale i konkrétne architektonické požiadavky podľa nových alebo spresňujúcich informácii, ktoré pribúdajú s každou ďalšou fázou architektonického cyklu.Anchor
_Toc401222677
_Toc401222677
Obrázok 8: Prehľad základných architektonických požiadaviek

Oblasť

Architektonická požiadavka

Stručný popis

Výber služby

Podpora intuitívneho výberu služby

Pre identifikáciu požadovanej služby používateľ môže zadávať slová, témy a "voľný popis" životnej situácie.

 

Výber služby navigáciou

Pre identifikáciu požadovanej služby používateľ môže vyhľadávať navigáciou cez zoznam služieb podporujúcou aj sémantické filtrovanie.

Konzistencia služieb

Konzistencia služby

Používateľ služby má prehľad o službách a ich vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie jeho žiadosti, vrátane vzťahov medzi aktérmi, politikami, kontraktmi, ďalšími službami, transakciami a objektmi (informáciami).

 

Identita služby

Každá služba ma jednu alebo viac identít, na ktoré môže jej používateľ odkazovať.

 

Riadenie konzistencie

Je možné definovať vzťahy medzi službami.

 

Riadená súdržnosť služieb

Používateľ služby môže určiť, či a akí aktéri môžu mať prístup do jeho kontextu. Toto je tiež určené (obmedzené) právnymi predpismi.

Používanie služieb

Transparentnosť

Celý proces interakcie s verejnou správou je dopredu známy a prezentovaný žiadateľovi. Toto zahrňuje nie len informácie potrebné na jeho realizáciu a služby, ale aj napríklad poplatky a možné dodatočné služby, ktoré síce nie sú povinné, ale žiadateľ ich môže v súvislosti s touto interakciou využiť.

Anchor
_Toc401222721
_Toc401222721
Tabuľka 44: Prehľad základných architektonických požiadaviek a ich stručný popis - Architektonické požiadavky týkajúce sa fragmentácie služieb

Architektonická požiadavka

Stručný popis

Proaktívne služby

Interakcia medzi žiadateľom a VS môže byť iniciovaná aj verejnou správou.

Interaktívne služby

Služby by sa mali do maximálnej možnej miery prispôsobovať osobnej situácii používateľa. Interakcia žiadateľa s VS je teda realizovaná do maximálnej možnej miery interaktívnymi, inteligentnými formulármi.

Žiadne nevyžiadané služby

Používateľ môže zamietnuť (v súlade s právnym rámcom a predpismi) nevyžiadané služby.

Nastavenie predpokladov

Poskytovateľ služby môže stanoviť dodatočné podmienky používania služby (v súlade s právnym rámcom a predpismi). Príkladom sú pravidlá a podmienky používania služby priamo medzi žiadateľom a poskytovateľom, servisné kontrakty, a pod..

Informovaný súhlas

Poskytovateľ služby môže ponúknuť službu požívateľovi, ktorý nespĺňa štandardné zmluvy a/alebo právne predpisy. Toto sa môže uskutočniť len na výslovný súhlas zákonného zástupcu.

Personalizovaná komunikácia

Poskytovateľ má počas komunikácie dodatočné personalizované údaje o používateľovi, ktoré využíva na efektívnu komunikáciu v danej veci (situácii). Používateľ môže komunikovať so službou vo svojom jazyku.

Upozornenia

Žiadateľ má k dispozícii upozornenia ohľadne relevantných zmien súvisiacich z jeho situáciou (nové služby, zmeny v predpisoch, nariadeniach, zákonoch, atď.).

Nastaviteľnosť služby

Služba je prispôsobiteľná špecifickej situácii a požiadavkám používateľa.

Anchor
_Toc401222722
_Toc401222722
Tabuľka 45: Prehľad základných architektonických požiadaviek a ich stručný popis - Architektonické požiadavky na zhodu medzi dopytom a ponukou služieb

Oblasť

Architektonická požiadavka

Stručný popis

Funkcionalita

Schopnosť integrácie

Poskytovateľ služieb je schopný inkrementálne ponúkať (nové) služby.

 

Stav a história

Poskytovateľ služieb je schopný spätne poskytnúť informácie o stave a histórii poskytnutých služieb.

 

Dlhodobé uloženie

Výstupy v rámci interakcie žiadateľa a verejnej správy musia byť dlhodobo uložené podľa príslušnej platnej legislatívy.

 

Archivácia

Výstupy v rámci interakcie žiadateľa a verejnej správy musia byť riadne archivované podľa príslušnej platnej legislatívy.

Spoľahlivosť a dôvera

Spoľahlivosť komunikačného kanála

Komunikačný kanál musí byť pre obe strany (používateľ, poskytovateľ) spoľahlivý a riadne zabezpečený (napr. proti zlyhaniu, chybám, odpočúvaniu, a pod.).

 

Spoľahlivosť služby

Používateľ si vie overiť spoľahlivosť služby napr. cez históriu jej použitia alebo na základe komentárov ostatných používateľov.

 

Kvalita a spoľahlivosť údajov

Používateľ si vie overiť kvalitu a spoľahlivosť použitých údajov. Každá zo zúčastnených strán je zodpovedná za kvalitu údajov, ktoré spravuje. Všetky nezrovnalosti v dátach je možné reportovať.

Použiteľnosť

Zrozumiteľnosť

Služby VS sú ľahko pochopiteľné pre použitie koncovým zákazníkom.

 

Poskytnutie spätnej väzby

Používateľ môže vyjadriť svoj názor resp. poskytnúť spätnú väzbu ohľadne kvality služby, zadať ľubovoľný komentár k službe, návrhy na jej zmenu/vylepšenia, a pod..

 

Konfigurovateľnosť

Používateľ môže meniť správanie časti systému - používateľského rozhrania, prostredníctvom ktorého komunikuje s príslušnou službou.

Efektivita

Odozva

VS reaguje na žiadosti okamžite v prípade samoobslužných služieb, v ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia pracovníka VS sú služby vybavované v reálnom čase.

 

Škálovateľný výkon

VS zaručuje prijateľný výkon vybavovania podaní aj pri veľmi veľkom počte používateľov a počte podaní (státisíce, milióny), prostredníctvom zdieľaného a škálovateľného výkonu výpočtových prostriedkov a zdrojov.

 

Využitie zdrojov

VS využíva potrebné zdroje efektívne. V prípade IT sú zdroje centrálne poskytované a udržované vo vládnom cloude.

Udržiavateľnosť

Analyzovateľnosť

Chyby, ktoré vzniknú počas interakcie žiadateľa a verejnej správy môžu byť ľahko analyzované.

 

Riaditeľnosť

Systémy VS sú ľahko riaditeľné a spravované s minimálnymi možnými nákladmi.

Prenositeľnosť

Prenositeľnosť

Systémy VS sú prenositeľné do viacerých prostredí.

Anchor
_Toc401222723
_Toc401222723
Tabuľka 46: Prehľad základných architektonických požiadaviek a ich stručný popis - Architektonické požiadavky na kvalitu služieb

Architektonická požiadavka

Stručný popis

Multi-kanálový prístup

Žiadateľ môže využívať celý rad komunikačných kanálov (rozhraní) pre prístup k službám verejnej správy (či už k jednoduchým službám, alebo k službám životných situácii):
1. WEB.
2. WEB služby.
3. e-mail.
4. Mobilná platforma/zariadenie.
3. Kontaktné centrum.
4. Obslužné miesto.
5. Pošta/doručovateľské služby.

Kanál použitý na vstup údajov alebo výstup výsledkov nemusí byť nutne stanovený.

Voľba výstupného kanálu

Používateľ si môže zvoliť výstupný kanál nezávisle od vstupného kanálu.

Dostupnosť 24/7

Služby verejnej správy sú vždy k dispozícii 24h denne, 7 dní v týždni. Dôležité a kritické služby aj počas údržby systému.

Autentický zdroj informácii

Interakcia žiadateľa a verejnej správy využíva autentický zdroj informácii. Zmeny sú vždy vykonávané v tomto zdroji.

Aktuálnosť

Bez ohľadu na prístupový kanál budú vždy poskytované rovnaké informácie a služby.

Úplnosť prístupu

Kontext životnej situácie má prístup ku všetkým potrebným informáciám.

Symetria

Koncoví používatelia a poskytovatelia majú k dispozícii (pokiaľ je to možné) rovnaké informácie, údaje a služby.

Anchor
_Toc401222724
_Toc401222724
Tabuľka 47: Prehľad základných architektonických požiadaviek a ich stručný popis - Architektonické požiadavky na dostupnosť služieb

Architektonická požiadavka

Stručný popis

Riadenie IB (ISMS)

V rámci všetkých inštitúcií a systémov VS musí byť zabezpečené formalizované riadenie IB v súlade s ISMS.

Bezpečnosť aplikácií

Bezpečnosť aplikácií musí byť integrálnou súčasťou už fázy návrhu a potom aj samotného vývoja informačných systémov a jeho aplikácií.

Bezpečnosť mobilných zariadení

Súčasťou riadenia IB v rámci verejnej správy musí byť aj oblasť zabezpečenia mobilných zariadení, tzv. Mobile device management.

Bezpečnosť platformy

Základnou podmienkou bezpečnosti aplikácií, resp. dát, s ktorými aplikácia pracuje, je zabezpečenie platformy (OS), na ktorej beží príslušná aplikácia.

Bezpečnosť dátových úložísk

Základnou podmienkou bezpečnosti uložených dát je zabezpečenie databáz a dátových úložísk z pohľadu zabezpečenia ich dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Bezpečnosť virtualizovaných prostredí

Musí byť zabezpečená ochrana a bezpečnosť služieb verejnej správy, ktoré sú poskytované formou ich virtualizácie a prevádzky v rámci cloud datacentier.

Bezpečnosť sietí a wifi komunikácie

Ochrana a bezpečnosť dát a informácií počas ich prenosu v rámci komunikačných sietí musí byť zabezpečená na úrovni všetkých sietí v rámci verejnej správy.

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

V rámci verejnej správy, či už na úrovni jednotlivých organizácií, alebo na úrovni prevádzkovateľov spoločných infraštruktúr a dátových centier, musí byť zabezpečený jednotný výkon riadenia informačnej bezpečnosti v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti zariadení a jednotlivých prostredí, v rátane zariadení a prostredia koncových používateľov.

Anchor
_Toc401222725
_Toc401222725
Tabuľka 48: Prehľad základných architektonických požiadaviek a ich stručný popis - Architektonické požiadavky na bezpečnosť

...

Content by Label
max10
showSpacefalse
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("eacontent","referencne","archimate")