Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Správa architektonickej zrelosti musí byť podporená správnou organizačnou štruktúrou a príslušnými rolami a zodpovednosťami v rámci nej. Preto je nevyhnutné definovať a vytvoriť architektonickú kanceláriu verejnej správy (AKVS) ako organizačnú jednotku s medzirezortnou pôsobnosťou. Ďalej je nevyhnutné jasne definovať jej mandát, úlohy a činnosti ako aj vzťahy k ostatným organizáciám verejnej správy.
AKVS by mala mať centrálnu zodpovednosť za správu enterprise architektúry celej verejnej správy a jej pôsobnosť by mala byť kaskádovaná na jej jednotlivé organizácie. To znamená, že AKVS je vlastníkom a správcom tzv. strategickej architektúry verejnej správy, ktorá zahrňuje správu metodiky enterprise architektúry, architektonických rámcov (TOGAF® - [2], ArchiMate® - [3]), architektonických princípov, referenčných architektúr verejnej správy a architektonických šablón. AKVS je ďalej metodicky riadiacim a dohľadovacím orgánom pre ďalšiu úroveň enterprise architektúry verejnej správy, tzv. segmentové architektúry, ktoré predstavujú enterprise architektúry na úrovni jednotlivých orgánov štátnej správy (ministerstiev a rezortných organizácii), samospráv, atď.. Vlastníkom a správcom segmentovej architektúry verejnej správy je enterprise architekt príslušnej organizácie, ktorý túto spravuje v súlade so strategickou architektúrou verejnej správy v pôsobnosti AKVS. Poslednou, treťou, úrovňou sú architektúry jednotlivých riešení, ktoré sú riadené a dohľadované príslušnou segmentovou architektúrou (teda príslušným enterprise architektom organizácie verejnej správy). Architektúry riešení sú vlastnené a spravované príslušnou organizáciou verejnej správy v súlade s príslušnou segmentovou architektúrou. Popísané kaskádovanie enterprise architektúry je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

 • Úroveň orgánov štátnej správy
 • Stredná úroveň detailu
 • Dopad na fungovanie inštitúcie
 • Úroveň programov
 • Strednodobý pohľadmetodika, rámce, princípy, referenčné architektúry, šablóny, ...* Úroveň riešení orgánov štátnej správy (dodávateľská úroveň)
 • Vysoká úroveň detailu
 • Prevádzkový dopad
 • Úroveň projektov
 • Krátkodobý pohľad
 • ľad* Úroveň verejnej správy
 • Nízka úroveň detailu
 • Strategický dopad
 • Výkonná úroveň (vrcholové riadenie)
 • Dlhodobý pohľad
  Anchor
  _Toc401223620
  _Toc401223620
  Obrázok 2: Kaskádovanie enterprise architektúry VS SR

  Anchor
  _Toc401223606
  _Toc401223606
  AKVS a jej umiestnenie v kontexte verejnej správy

  Umiestnenie AKVS v kontexte verejnej správy znázorňuje nasledujúci obrázok.

  Anchor
  _Toc401223621
  _Toc401223621
  Obrázok 3: Štruktúra správy EA VS SR a architektonický repozitár - kontext
  Architektonická kancelária verejnej správy (AKVS) rovnako ako aj Kancelária bezpečnosti verejnej správy (KBVS) a centrálny architektonický repozitár sú novými entitami v rámci VS. Ich vytvorenie vypĺňa súčasnú medzeru v schopnostiach verejnej správy. AKVS je riadená koordinátorom eGovernmentu pôsobiaceho v rámci MF SR. Jej hlavnou úlohou je správa architektúry VS (pre detail pozri kapitolu 2.2.2). AKVS priamo spolupracuje s kanceláriou riadenia projektov a KBVS. Zmeny, respektíve ich architektúra sú ďalej realizované prostredníctvom projektov, ktorých výstupy sú prevádzkované IKT prevádzkou. V roku 2020 sa predpokladá maximálna možná centralizácia IKT vo vládnom cloude (architektonická vízia vládneho cloudu je popísaná v [1]).

  Anchor
  _Ref390181416
  _Ref390181416
  Anchor
  _Toc401223607
  _Toc401223607
  Organizačný model AKVS

  Vzhľadom na komplexnosť verejnej správy a rôznorodú pôsobnosť jej jednotlivých inštitúcii je nevyhnutné kaskádovať správu jej architektúry spôsobom popísaným v kapitole 2.2. Toto kaskádovanie musí byť premietnuté aj do príslušného organizačného modelu enterprise architektúry. AKVS je zamýšľaná ako organizačná jednotka s medzirezortnou pôsobnosťou, ktorá je vlastníkom a správcom strategickej architektúry verejnej správy. Táto organizačná jednotka je centrálna pre verejnú správu. Vnútornú štruktúru, roly, zodpovednosti a činnosti AKVS znázorňuje nasledujúci obrázok. Popis jednotlivých funkcií, doporučené FTE ako i popis rolí, v ktorých tieto funkcie pôsobia poskytuje Tabuľka 2.
  Každá inštitúcia verejnej správy by mala taktiež disponovať príslušnými architektonickými funkciami, ako naznačuje nasledujúci obrázok a popisuje Tabuľka 3. Jednotlivé inštitúcie verejnej správy by mali (podľa potreby) disponovať funkciou enterprise architekt, biznis architekt a architekt riešení. Ich úlohou je správa segmentovej architektúry (teda architektúry príslušnej inštitúcie), ktorú spravujú v súlade so strategickou architektúrou verejnej správy a architektonický dohľad nad riešeniami daného segmentu. Ďalšie architektonické funkcie, ako sú architekt ISVS (aplikačný a dátový architekt) a technologický architekt sú poskytované centrálne, prostredníctvom AKVS, keďže technológie (infraštruktúra) rovnako ako aj ISVS budú v cieľovej architektúre 2020 poskytované centrálne (všade tam kde to bude možné), prostredníctvom služieb vládneho cloudu ([1]). Na správe architektúry, ktorú zastrešuje AKVS sa musí, vo všetkých jej doménach, podieľať aj KBVS prostredníctvom bezpečnostného architekta. Segmentové architektúry riadia, resp. sú realizované príslušnými architektúrami riešení. Tieto architektúry riešení spravujú príslušní architekti riešení. Táto funkcia môže byť realizovaná interne alebo externe (dodávateľom), architektúra riešenia je však vlastnená a spravovaná príslušnou inštitúciou verejnej správy v súlade s jej segmentovou architektúrou. Príkladom základných kritérií pre vytvorenie architektonickej kancelárie v inštitúciách VS sú najmä:
 • množstvo realizovaných a plánovaných projektov najmä s dopadom na architektúru VS,
 • rozpočet, najmä IKT rozpočet,
 • množstvo a kritikalita poskytovaných služieb.

...

Anchor
_Ref390185115
_Ref390185115
Anchor
_Toc401223627
_Toc401223627
Tabuľka 3: Architektonické roly a zodpovednosti v rámci inštitúcii VS

Anchor
_Ref391028157
_Ref391028157
Anchor
_Toc401223608
_Toc401223608
Organizačný model KBVS

...

Anchor
_Toc401223628
_Toc401223628
Tabuľka 4: Roly a zodpovednosti KBVS

Anchor
_Ref392153849
_Ref392153849
Anchor
_Toc401223609
_Toc401223609
Architektonický repozitár

...

 • Architektonický metamodel, popisujúci prispôsobené architektonické rámce, zahrňujúce obe – metódu vývoja architektúry (TOGAF®) a metamodel na popis architektúry (ArchiMate®).
 • Stavebné bloky architektonickej schopnosti, definujúce parametre, štruktúry a procesy podporujúce správu architektúry. Sem patria najmä potrebné organizačné štruktúry a roly, zodpovednosti a zručnosti v rámci nich.
 • Architektonické stavebné bloky a stavebné bloky riešení na všetkých úrovniach architektúry (strategická, segmentové a architektúry riešení) rovnako ako aj vo všetkých architektonických aspektoch a doménach (motivácia, biznis, ISVS, technológia a implementácia a migrácia).
 • Referenčná knižnica, zahrňujúca šablóny, architektonické vzory a iný architektonický referenčný materiál.
 • Architektonické analýzy, zahrňujúce rôzne perspektívy pohľadov na enterprise architektúru, gap analýzy, „čo-ak" analýzy, atď.

 

...

Content by Label
max10
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("dohladea","referencne")