Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Okrem budovania samotnej architektúry je kritickým faktorom úspechu tejto aktivity aj systematické budovanie a udržovanie odbornosti architektov VS, to znamená, kontinuálne vzdelávanie v oblasti architektúry. Toto vzdelávanie musí byť riadeným a kontinuálnym procesom. Je nevyhnutné vzdelávať nielen architektov ale aj ostatné príslušné roly, ktoré s architektúrou interagujú. Obsah a detail vzdelávania v oblasti architektúry treba vždy prispôsobiť danej roly. Vzdelávanie v oblasti architektúry by malo adresovať jednak všeobecné architektonické vzdelávanie, týkajúce sa architektonických rámcov a štandardov, modelovania a analyzovania architektúr, architektonických vzorov, prípadových štúdií, ale aj všeobecných zručností akými sú napríklad prezentačné a komunikačné zručnosti, a podobne. Toto vzdelávanie by malo ďalej adresovať špecifické architektonické vzdelávanie pre VS SR zahrňujúce modely, nástroje, procesy a usmernenia špecifické pre VS SR.

...

Content by Label
max10
showSpacefalse
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("dohladea","repozitar")