Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Gestor: správca MEF (ÚV SR / NASES / dodávateľ (Globaltel))

Definíciu dátovej štruktúry súčastí jednotlivých verzií kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) vyhlášky o štandardoch č. 78/2020 Z.z. zverejňuje orgán vedenia vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) v centrálnom metainformačnom systéme

Code Block
languagexml
titleeform.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Created with Liquid XML 2014 Designer Edition (Trial) 12.2.5.5293 (http://www.liquid-technologies.com)-->
<xsd:schema xmlns:attachmentfile="urn:attachmentfile:1.0"
      xmlns:setting="urn:setting:1.0"
      xmlns:manifest="urn:manifest:1.0"
      xmlns:meta="urn:meta:1.0"
      xmlns="http://schemas.gov.sk/e-form/1.0"
      xmlns:presentation="urn:presentation:1.0"
      xmlns:attachment="urn:attachment:1.0"
      xmlns:data="urn:data:1.0"
      xmlns:content="urn:content:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      attributeFormDefault="unqualified"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="http://schemas.gov.sk/e-form/1.0">
  <xs:import schemaLocation=".\content.xsd"
        namespace="urn:content:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\manifest.xsd"
        namespace="urn:manifest:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\meta.xsd"
        namespace="urn:meta:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\data.xsd"
        namespace="urn:data:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\presentation.xsd"
        namespace="urn:presentation:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\attachments.xsd"
        namespace="urn:attachment:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\attachment.xsd"
        namespace="urn:attachmentfile:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\settings.xsd"
        namespace="urn:setting:1.0" />
  <xs:element name="e-form"
        type="eFormTemplate" />
  <xs:complexType name="eFormTemplate">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mimetype"
            type="mimetype"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="manifest:manifestManifest"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="meta:metadata"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:any minOccurs="1"
          maxOccurs="1"
          namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          processContents="skip" />
      <xs:element ref="data:data"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="content:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="presentation:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="thumbnails"
            type="ThumbnailsFile"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="attachment:attachments"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="attachmentfile:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="setting:settings"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="mimetype">
    <xs:restriction base="xs:string" />
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ThumbnailsFile">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:base64Binary">
        <xs:attribute name="id"
               type="xs:string" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xsd:schema>

 

...


Code Block
languagexml
titleattachment.xsd
collapsetrue
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:attachmentfile:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="file">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="xs:anyType">
          <xs:attribute name="id" type="xs:string" />
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

 

...


Code Block
languagexml
titleattachments.xsd
collapsetrue
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:attachment:1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="attachments">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="entry" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-type" use="required"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path" use="required"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path-url" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-language" use="optional" default="sk"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="description" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="target-environment" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-transform-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-method-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-value" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema> 


...

Code Block
languagexml
titlemanifest.xsd
collapsetrue
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:manifest:1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name= "manifestManifest">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="file-entry" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-type" use="required"/>
                <xs:attribute name="media-destination" use="optional">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:pattern value="screen|view|print|sign|help|x-.*"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-destination-type" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-destination-type-description" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-language" use="optional" default="sk"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path" use="required"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path-url" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="description" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="target-environment" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="xslfo-reference-procesor" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="xslfo-reference-procesor-url " use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-transform-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-method-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-value" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

...

Code Block
languagexml
titlemeta.xsd
collapsetrue
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:meta:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"
        namespace="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
  <xs:element name="metadata">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="dc:title" />
        <xs:element ref="dc:identifier" />
        <xs:element ref="dc:description" />
        <xs:element ref="dc:creator" />
        <xs:element ref="dc:publisher" />
        <xs:element name="version" type="xs:string" />
        <xs:element name="language" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="validDateFrom" type="xs:date" />
        <xs:element name="validDateTo" type="xs:date" use="optional"/>
        <xs:element name="inForceFrom" type="xs:date" />
        <xs:element name="inForceTo" type="xs:date" use="optional"/>
        <xs:element name="section" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="agenda" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="source" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="keywords" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="accessGroup" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

...

Unknown macro: {add-label}