Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents


Dátum26.5.2016
MiestoMF SR

Účastníci

Peter BíroMinisterstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Štefan SzilvaMinisterstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Nadežda NikšováMinisterstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Vojtech Slovik Ministerstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Marián AdamjákMinisterstvo vnútra SRČlen pracovnej skupiny
Ján KrnáčMinisterstvo zdravotníctva SRČlen pracovnej skupiny
Sylvia JenovčíkováŠtatistický úrad SRČlen pracovnej skupiny
František TomajkoNárodná agentúra pre sieťové a elektronické službyČlen pracovnej skupiny
Martin TuchyňaSlovenská agentúra životného prostrediaČlen pracovnej skupiny
Miroslav LíškaIT Asociácia SlovenskaČlen pracovnej skupiny
Miroslav ŠvantnerIT Asociácia SlovenskaČlen pracovnej skupiny
Pavol FričSlovenská informatická spoločnosťČlen pracovnej skupiny
Gabriel LachmannSpoločnosť pre otvorené informačné technológieČlen pracovnej skupiny
Peter HanečákSpoločnosť pre otvorené informačné technológieZástupca
Ivan TurčanNESS - zástupca dodávateľa ÚPVSČlen pracovnej skupiny
Martin ŠvonavecDITECČlen pracovnej skupiny
Ján DomankušGlobaltel - zástupca dodávateľa ÚPVSPrizvaný na zasadnutie
Tomáš SzabóMicrocomp (RPO)Prizvaný na zasadnutie
Ľubomír StrakaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRPrizvaný na zasadnutie
Rastislav KlčMinisterstvo financií SRPrizvaný na zasadnutie

Priebeh zasadnutia

1. Sémantické dátové štandardy ISVS

1.1 Návrh metodického materiálu - Sémantické dátové štandardy ISVS

M. Líška odprezentoval Návrh metodického materiálu - Sémantické dátové štandardy ISVS, pričom

 • čo sa týka referencovateľných identifikátorov pre položky (hodnoty) číselníkov uviedol, že v návrhu je kompromis medzi požiadavkou na ľudskú čitateľnosť identifikátorov a prepojiteľnosťou dát na existujúce číselníkové položky,
 • potvrdil, že v metodickom materiále je uvedený aj spôsob podpory jazykovej lokalizácie hodnôt,
 • uviedol, že ambíciou je v dokumente udržiavať pravidlá pre tvorbu referencovateľných identifikátorov, nie vymenovať v ňom konkrétne identifikátory alebo šablóny identifikátorov,
 • v rámci diskusie upozornil, že vo Výnose sú chyby, ktoré sa týkajú referencovateľných identifikátorov, tieto chyby budú zosumarizované na stránke: Referencovateľný identifikátor - Chyby vo Výnose o štandardoch č. 55/2014 Z.z..

...

V diskusii bol spomenutý už historický návrh na úpravu Výnosu, tak aby referencovateľné identifikátory a KDP boli publikované v MetaIS.

1.2 Návrh úpravy zoznamu referencovateľných identifikátorov

Š. Szilva odprezentoval svoj návrh úpravy zoznamu referencovateľných identifikátorov, t.j. návrh aktualizácie tohto zoznamu, doteraz publikovaného na webovom sídle informatizacia.sk.

...

 • Pracovná skupina akceptovala návrhy p. Szilvu s drobnými úpravami, ktoré boli priamo na zasadaní p. Szilvom zapracované v dokumente prostredníctvom MetaIS.
 • F. Tomajko a zástupcovia dodávateľa Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len "ÚPVS") súhlasili s formuláciou "Identifikátor verzie elektronického formulára sa používa najmä pre účely lokalizácie súborov elektronického formulára a spravidla aj pre účely deklarácie menného priestoru." Dodávateľ ÚPVS však ešte bude analyzovať možnosti a zložitosť zapracovania tohto návrhu, keďže dnes sa pre deklaráciu menného priestoru vyplnených údajov e-formulárov nepoužíva referencovateľný identifikátor, ale URI v tvare "http://schemas.gov.sk/form/NejakyNazov/verzia".
 • Dokument bude sčasti zahrnutý aj do metodiky M. Líšku.
 • Inštrukcie k používaniu ref. identifikátorov z tohto dokumentu sa musia uviesť v MetaIS v zozname referencovateľných identifikátorov, a to v poznámke ku každému príslušnému identifikátoru.

1.3 Chyby vo Výnose, týkajúce sa referencovateľných identifikátorov

Š. Szilva počas zasadania spísal na stránke Referencovateľný identifikátor - Chyby vo Výnose o štandardoch č. 55/2014 Z.z. chyby, ktoré boli individuálne alebo v mailing listoch diskutované pred zasadaním a odprezentoval ich. V rámci diskusie:

 • V prílohe č. 3 Výnosu v bode 2.2.1 písm. d) je v rámci identifikačných údajov elektronického formulára predpísané používanie celého názvu poskytovateľa elektronického formulára. Zároveň sa však v prílohe č. 3 v bode 7.6.4 vyžaduje pre zápis tejto hodnoty v kontajneri e-formulára používať Dublin Core. M. Líška upozornil, že Dublin Core pre dátový prvok "dc:creator" a ďalšie dátové prvky predpisuje URI hodnoty. Nemajú sa preto používať textové údaje a ani dnes používané hodnoty v tvare ico://NEJAKECISLO . Zástupcovia dodávateľa ÚPVS upozornili, že takáto zmena bude technický problém.
 • P. Hanečák a M. Líška upozornili, že v referencovateľnom identifikátore musí byť povolené používanie aj veľkých písmen, nakoľko je "case sensitive". Členovia na zasadnutí nemali zatiaľ námietky, P. Bíro však upozornil, že k uvedenému je potrebná zmena Výnosu.

Závery k bodu 1:

 • M. Líška prenesie návrh metodiky do internej časti wiki ako editovateľný dokument (aktuálne bola v podobe PDF), kde sa bude členmi ďalej pripomienkovať a upravovať.
 • Metodika pre tvorbu referencovateľných identifikátorov bude po schválení PS1 používaná najmä ako dokument, podľa ktorého sa bude riadiť MF SR resp. nový Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pri schvaľovaní návrhov referencovateľných identifikátorov.
 • Po schválení metodiky sa následne schváli prvá séria referencovateľných identifikátorov.
 • Metodika bude tzv. živý dokument, t.j. bude sa postupne aktualizovať.
 • Proces schvaľovania nových referencovateľných identifikátorov bude v sebe umožňovať pripomienkovanie PS1 (ak to bude úradom považované za potrebné), optimálne v podobe schvaľovania šablón pre referencovateľné identifikátory (t.j. nie konkrétnych implementácií pre každý prvok). Členovia PS1 sa zhodli, že nie všetky jednotlivé návrhy má zmysel prerokovávať v PS1.
 • Ontológie bude tiež zverejňovať MF SR resp. nový Úrad, pričom nebudú mať záväzný charakter.
 • NASES musí vykonať analýzu, či je možné zmeniť hodnoty pre deklaráciu menného priestoru vyplnených údajov e-formulárov (schemas.gov.sk) a s akým dopadom (na zasadaní PS1 to deklarovali zástupcovia dodávateľa ÚPVS zo spoločností Globaltel a NESS).

2. Metodika tvorby XSD

Na zasadaní bol odprezentovaný návrh Metodiky tvorby XSD, ktorý vznikol z predchádzajúcich dohôd a návrhov na PS1. Tento dokument bude naďalej pripomienkovaný a aktualizovaný priamo v MetaIS. Š. Szilva už prvé pripomienky uplatnil cez MetaIS. Priamo na zasadaní boli diskutované nasledovné pripomienky:

...

Aktuálne schémy rozhraní (RA, RFO, RPO) nezohľadňujú všetky detaily z Metodiky tvorby XSD, nakoľko táto sa ešte aktuálne finalizuje. Zúčastnení v diskusii súhlasili, že existujúce schémy nie je vhodné meniť, avšak pri úprave rozhraní alebo pri implementácii nových schém sa rozhodne odporúča vytvárať schémy v súlade s touto metodikou, pričom najmä zástupca MV SR potvrdil používanie tohto prístupu. Prakticky sa odporúča postupovať podľa metodiky aj v prípade, ak už existuje stará nesúladná schéma, t.j. vytvoriť v novo-realizovanom projekte schému, ktorá predefinuje tieto prvky tak aby boli v súlade s metodikou. Nový projekt potom musí zabezpečiť aj transformáciu XML tak, aby sa v novovzniknutých rozhraniach využívali už len prvky v súlade s metodikou.

Záver k bodu 2:

 • Metodika tvorby XSD bude pripomienkovaná a aktualizovaná až po vznik finálneho návrhu na hlasovanie. Po jeho schválení jednotliví gestori upravia vzorové XSD.

3. Verzionovanie XSD a deklarácia menného priestoru

Š. Szilvu odprezentoval svoj návrh do Metodiky tvorby XSD pre riešenie verzionovania schém prostredníctvom deklarácie menného priestoru (v atribúte "targetNamespace"), ktorý v Confluence pridal vo forme komentáru k návrhu metodiky.

 • Š. Szilva uviedol, že návrh vychádza z označovania verzií v už schválených referencovateľných identifikátoroch pre deklaráciu menného priestoru pre XMLDataContainer a pre kontajner pre publikovanie e-formulárov. Rovnaký prístup sa používa pre deklaráciu menného priestoru vyplnených údajov e-formulárov.
 • K návrhu neboli zásadné výhrady (diskusia bola iba k spôsobu uvádzania čísla verzie), ďalšie pripomienkovanie prebehne v MetaIS.
 • M. Adamják upozornil, že je možné používať verziu aj na konci referencovateľného identifikátora, tak ako sa to používa pre e-formuláre, avšak technicky to bude iné XSD, nie nová verzia XSD. Zmena menného priestoru (namespace) totiž vytvorí úplne nový objekt schémy - ak by sa malo jednať o verziu, bolo by potrebné použiť "tag verziu" - vtedy sa to dá cez modelovacie nástroje viazať (v XSD by sa mala verzia uvádzať v atribúte "version" koreňového elementu "schema").
 • Keďže v súčasnosti je zaužívané uvádzať verziu v referencovateľnom identifikátore a prítomní nepovažovali za problém nepoužívanie atribútu "version", predbežný konsenzus PS1 bol taký, že verzia sa bude uvádzať tak, ako navrhol Š. Szilva, t.j. v atribúte targetNamespace na konci referencovateľného identifikátora. Pri takomto riešení má atribút "version" vždy obsahovať hodnotu "1.0".

Záver k bodu 3:

 • Návrh Š. Szilvu bude zahrnutý do Metodiky tvorby XSD, pričom môže byť ďalej pripomienkovaný v MetaIS.

4. Aktuálne návrhy vzorových XSD

Aktuálne návrhy vzorových XSD sa týkajú XSD pre adresu, fyzickú osobu, právnickú osobu, kontajner XML údajov, kontajner pre publikáciu elektronických formulárov, evidenciu záznamu o konverzii a základný číselník, pričom tieto sa po schválení v PS1 zverejňujú na webovej stránke Vzorové XML schémy. Príslušní gestori XSD schémy zaktualizujú po sfinalizovaní Metodiky tvorby XSD. Ku dňu zasadania PS1 bola vypublikovaná iba jedna vzorová XSD - pre Kontajner XML údajov.

...

XSD schéma pre XMLDataContainer sa používa v podpisovacom softvéri, ktorý je v procese certifikácie NBÚ. V prípade úpravy metodiky tvorby XSD ohľadom používania prívlastku "Cod" v názvoch typov atribútov a elementov bude nutné túto XSD schému upraviť, keďže prívlastok "Cod" sa v nej použil pre názov typu atribútu "Language", ktorý obsahuje hodnoty zo základného číselníka jazykov.

Záver k bodu 4:

 • Po uzavretí zmien novelou vyhlášky o zaručenej konverzii bude následne upravené príslušné XSD. P. Bíro odporúčal, aby ďalšie XSD aj napriek tomu, že sú dlhšiu dobu hotové a neboli k nim zaslané pripomienky, počkali na uzavretie Metodiky tvorby XSD.

5. Návrh úpravy prílohy č. 13 pre štruktúru základného číselníka

Posledný návrh XSD pre základný číselník bol zaslaný 5.9.2015 P. Rybárom (zástupcu dodávateľa pre projekt MetaIS), pričom tento obsahuje oproti pôvodnej štruktúre naviac niektoré elementy - URI - "Jednotny referencovatelny identifikator distribucie ciselnika" a URIDistributionOf - "Jednotny referencovatelny identifikator ciselnika".

 • V zmysle "lego princípu" používania dátových prvkov z KDP (príloha č. 2 Výnosu) je možné do ktoréhokoľvek dátového prvku vložiť ako podradený prvok samostatný dátový prvok D.6.1 Referencovateľný identifikátor, avšak štruktúra pre základný číselník je pevne zviazaná podľa prílohy č. 13 Výnosu. Výnos teda bude nutné upraviť tak, aby dátová štruktúra v prílohe č.13 obsahovala na relevantných miestach aj prvok D.6.1 Referencovateľný identifikátor (celkovo pre základný číselník a jednotlivo pre položky). Z pohľadu implementácie - prvok D.6.1. má anglický názov "ReferenceIdentifier", t.j. namiesto "URI" je nutné používať tento názov.
 • Nie je jasné, či je potrebné rozlišovať prvky URI j URIDistributionOf, keďže referencovateľný identifikátor môže obsahovať aj verziu. Vysvetlenie by mal podať navrhovateľ v ďalšej diskusii prostredníctvom MetaIS, a to priamo v návrhu XSD základného číselníka. Každopádne ak sa jedná o vlastnosť URI, táto by mala byť súčasťou prvku pre URI.

Záver k bodu 5:

6. Návrh na úpravu § 28 výnosu - doménové názvy pre weby verejnej správy

Š. Szilva prezentoval svoj návrh úpravy štandardu - §28 - doménové mená webových sídiel.

 • Podľa diskutujúcich je presmerovanie doménových názvov technicky jednoduché (napr. adresu bez www na .adresu s www), ale aby webové sídlo fungovalo primárne na inej URL už také jednoduché byť nemusí, pričom sa nepredpokladá, že by úprava príslušných systémov bola zadarmo. Možnosťou môže byť odstránenie §28 z Výnosu a príslušné požiadavky publikovať iba ako odporúčania.
 • Podľa P. Bíra návrh nemá prioritu, keďže je potrebné doriešiť nemálo omnoho dôležitejších tém, pričom kapacity osôb pre štandardizáciu sú výrazne obmedzené. Ďalej uviedol, že úprava systémov bude vždy niečo stáť, k navrhovanej téme nie sú k dispozícii žiadne analýzy dopadov a predpísať takúto požiadavku povinne pre všetky povinné osoby podľa zákona nepovažoval za vhodné. Ako odporúčanie však podľa neho môže byť v určitej forme zahrnuté.

Záver k bodu 6:

 • Návrh aktuálne nemá vysokú prioritu, avšak PS1 by mala ďalej zvážiť, či nemá byť súčasný povinný prefix "www." v zmysle textácie vo Výnose upravený.

7. Iné - Číselník národností

N. Nikšová odprezentovala problém, že v súčasnosti sú v základnom číselníku pre národnosť, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra SR, uvedené aj v podstate ľubovoľné hodnoty, ktoré de facto nie sú národnosťami. Na tento problém upozornila v minulosti aj zástupkyňa Ministerstva kultúry SR.

M. Adamják vysvetlil, že v zmysle Ústavy musia byť fyzickým osobám zapisované národnosti tak, ako si ich nahlásia, dokonca aj s prípadnými preklepmi a chybami, a teda tento základný číselník nemá ani technicky charakter číselníka, pretože je to pomerne dynamický zoznam hodnôt. S týmto súhlasil aj P. Bíro a skonštatoval, že v zmysle toho, že sa legislatívne umožňuje vytváranie týchto hodnôt bez akýchkoľvek pravidiel nemá zmysel spracovávať ich ako základný číselník.

Záver k bodu 7:

 • Prítomní sa zhodli, že základnému číselníku národnosti bude do budúcnosti zrušený status základného číselníka a ostane vedený iba ako obyčajný číselník. K tomuto však bude potrebná novelizácia prílohy č. 2 Výnosu.

...

Unknown macro: {add-label}