Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

URI (Uniform Resource Identifier) – Jednotný referencovateľný identifikátor je reťazec znakov používaných na identifikáciu entity v sémantickom webe v tvare httphttps://... Na rozdiel od URL (Uniform Resource Locator) neslúži na navigáciu na stránku kvôli jej zobrazeniu, ale slúži na identifikáciu predmetnej entity.

...

Datasetverzionovateľná množina údajov definovných definovaných v §BA.4.5.1 URI pre dataset3 Pravidlá pre publikáciu katalógu, datasetu a distribúcie.  

Distribúciaje verzia (najčastejšie časová) reprezentácia datasetu.

Katalóg -  množina datasetov.

...

4 vs 5 dáta
Rozdiel medzi 4 a 5 hviezdičkovými dátami :

4 hviezdičky

 • použitie URI referencovateľných identifikátorov na identifikáciu entít
 • použitie vlastných ontológií na dátový model
 • nutnosť mapovania ontológií v najväčšej možnej miere na 5 hviezdičiek na zachovanie čo najväčšej interoperability
 • dereferenciácia URI referencovateľných identifikátorov je volitelnávoliteľná
 • zverejnenie vlastných ontológií a je odporúčané
 • zaregistrovanie URI šablón referencovateľných identifikátorov na MetaIS je voliteľné
 • pri registrácii je nutné vždy požiadať Centrálnu dátovú kanceláriu na UPPVII o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviezdičkové.
 • negarantuj[ negarantujú dátovú interoperabilitu medzi systémami nakoľko nie sú súčasťou centrálneho modelu údajov
 • URI referencovateľné identifikátory musia byť tvorené metodikou, ktorá je súčasťou Sémantické dátové štandardy ISVS

...

 • reprezentujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
 • URI identifikátory sú referenčnésú používané jednotné referencovateľné identifikátorom
 • model údajov je pod prísnou správou pracovnej skupíny PS1 a zaručuje úplnú interoperabilitu údajov v prostredí verejnej správy
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a portálu data.gov.sk


Dôležitým elementom je, že každá entita musí mať ambicíu stať sa 5 hviezdičkovou entitou. Pracovná skupina PS1 bude dozerať a schvalovať žiadosti o priradenie entity do centrálneho modelu údajov.

Referenčné URI Jednotný referencovateľný identifikátor - vyjadruje URI identifikátor, ktorý unikátne identifikuje entitu v prostredí ISVS a ktorý je záväzné používať pre každú entitu, ktorá takýto identifikátor má pridelený.

...

Unknown macro: {add-label}