Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

URI (Uniform Resource Identifier) – Jednotný referencovateľný identifikátor je reťazec znakov používaných na identifikáciu entity v sémantickom webe v tvare http://... Na rozdiel od URL (Uniform Resource Locator) neslúži na navigáciu na stránku kvôli jej zobrazeniu, ale slúži na identifikáciu predmetnej entity.

 

RDF (Resource Description Framework) – Jazyk pre popis informácií o zdrojoch na sémantickom webe. Zdrojom môže byť entita reprezentujúca osobu, rieku, knihu, … , ale aj vlastnosť, trieda, klasifikácia a podobne.

 

RDF Zdroj (RDF Resource) – je zdroj referencovateľný prostredníctvom URI

...

Indivíduum je objekt reálneho sveta, v sémantickom webe reprezentované ako URI. V predchádzajúcom príklade je len prvé URI indivíduom.

 

Triplet – je reprezentácia znalosti vo forme trojice Subjekt ––Predikát––> Objekt. Prvé dva členy sú vždy reprezentované ako URI, tretí byť URI nemusí. Ak je, predikát sa nazýva objektová vlastnosť (Object Property). Ak nie, objektom tripletu je konkrétna dátová hodnota, a vtedy sa predikát nazýva dátová vlastnosť (Data Type Property).

Unknown macro: {add-label}