Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Referencovateľné identifikátory, ktoré sú typu /doc reprezentujú špecifický prípad referencovateľných identifikátorov. Daný referencovateľný identifikátor jednoznačne identifikuje úložisko statických súborov (resp. súborov v adresárovej štruktúre), pričom samotná adresárová štruktúra je doplnená nakoniec platného tvaru podľa všeobecnej šablóny tvorby referencovateľného identifikátora.

URI vzor

Code Block
https://[domain]/doc/[classification]+/([document-nameid])?(/[version])?/(directory/)*filename

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[classification] - trieda dokumentu

[documentname] - nazov dokumentuid] - identifikator úložiska. Pri type referencovateľného identifikátora typu doc, identifikátor môže byť v stave OPTIONAL ako aj REQUIRED. Informáciu, či považovaný identifikátor za OPTIONAL je nutné zapísať do MetaIS

[version] - verzia dokumentu ak existujeobsahu úložiska. Verzia je OPTIONAL parameter. Informácia či registrovaný identifikátor má mať verziu je nutné zapísať do MetaIS

[directory] - adresárová štruktúra, ktorá definuje cestu k súboru

[filename] - názov súborov aj s príponou

Príklad

Referencovateľný identifikátor identifikujúci úložisko elektronického formulára spolu s verziou. Referencovateľný identifikátor je vytvorené podľa platnej definície tvorby referencovateľných identifikátorov

Code Block
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0

V danom úložisku sa nachádza súbor manifest.xml v adresáry META-INF

Code Block
/META-INF/manifest.xml

Podľa definovaného pravidla, kde sa súbor resp. súbor v adresárovej štruktúre "prilepí" na koniec referencovateľného identifikátora. Kompletné URI súboru vyzerá nasledovne :

Code Block
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0/META-INF/manifest.xml

 

V prípade, že verzia nie je nutnou súčasťou URI identifikátora, podľa pravidiel definovaných v časti dereferenciácia je vrátená posledná verzia daného súboru

Code Block
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/META-INF/manifest.xml
Unknown macro: {add-label}