Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje a jednotný referencovateľný identifikátor používajú doménu data.gov.sk

...

  • catalog - katalóg datasetov
  • codelist - dataset typu číselník (kódy + hodnoty)
  • data - dátový dataset (dáta s množstvom vlastností)
  • hierarchy - dataset obsahujúci hierarchiu

[version] - verzia/distribúcia datasetu

Unknown macro: {add-label}