Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nasledovný príklad reprezentuje RDF graf obsahujúci 7 tripletov reprezentujúcich súčasného prezidenta SR Andreja Kisku.

Ontológiaje množina tripletov ktorá opisuje vybranú doménu. V súčasnosti samozrejme existuje obrovské množstvo ontológií, aj to aj v zmysle ich strojovo spracovateľnej formy (OWL, RDF). Napr. ontológia osoby, organizácie, ontológia rastlín, ontológia odvetví sektora XY a podobne. Takmer každá dôležitá klasifikácia niečoho existuje vo forme strojovo-spracovateľnej ontológie, ako napr. ontológia geografických prvkov, ontológia medzinárodnej klasifikácie chorôb, ontológia nomenklatúry územných entít a podobne.

 Vo všeobecnosti, ontológia v prvom rade definuje triedy a ich vzájomné vzťahy, pričom medzi základné vzťahy patria ich hierarchické relácie ako rdfs:subClassOf (podtrieda, resp. dedenie). V tomto kontexte je dôležité povedať, že ontológia je všeobecnejší pojem ako model, pretože model (napr. UML model) je vlastne slabá ontológia. Nie je možné použiť také silne odvodzovanie ako v prípade OWL, tj. sémantickej ontológie.

Datasetsprístupnená publikovaná množina údajov, v sémantickom webe tripletov. Hlavné typy datasetu sú číselník alebo hierarchia. Kým číselník sa zameriava na výčet entít z ich základnými vlastnosťami, hierarchia obohacuje číselníky o hierarchické relácie, ako napr. skos:broader a skos:narrower (všeobecnejší a presnejší).

Distribúciaje verzia (najčastejšie časová) katalógu / datasetu.

Katalóg -  množina datasetov.

RDF Databáza / Sémantická databáza – je databáza určená na spracovanie RDF Grafu.

Sémantický web – je nová generácia Webu (3.0), ktorú definuje konzorcium W3C. Informácie na webe sú reprezentované prostredníctvom RDF/OWL, teda je možné ich spracovávať aj s ohľadom na ich význam. Tvorcom Sémantického webu je Tim Berness Lee, ktorý je súčasne aj autorom klasického webu, tj. WWW.

Linked DataPrepojené dáta, je iný pojem na sémantické dáta, resp. triplety, resp. RDF/OWL. Týmto pomenovaním sa vyzdvihuje skutočnosť orientácie návrhu dát na ich maximalizáciu prepojiteľnosti.

5★Open DataTim Berness-Lee, tvorca webu a iniciátor sémantického webu odporučil tzv. 5 hviezdičkovú klasifikáciu otvorených dát. Platí, čím viac hviezdičiek, tým sú otvorené dáta lepšie otvorené. Je zrejmé, že kvôli výhodám sémantiky sú takto anotované dáta vyhodnotené ako najlepšie.

Image Added

data.gov.sk-semanticwebje metodika sémantických štandardov (5 OpenData) pre údaje ISVS. Jej základom je rozšíriteľný URI systém, umožňujúci popísať (katalogizovať) údaje verejnej správy do komplexného RDF grafu.

Image Added
Unknown macro: {add-label}