Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pravidlá pre publikáciu katalógu, datasetu a distribúcie

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z národného štandardu pre verzionovateľné entity a z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1. Obsahuje tri základné entity: 1 , ktorý bol rozšírený čím vznikol DCAT-AP-SK. Validácia konzistencie datasetov je zabezpečovaná prostredníctvom medzinárodného štandardu SHACL Slovenské pravidlá pre publikáciu datasetov sú zapísané v DCAT-AP-SK-SHACL.ttl.

 

Kvôli zachovaniu konzistencie tvorby verzionovateľných entít je aj pre tvorbu metadát použitá ontológia ADMS. Tá priamo vychádza z ontológie DCAT-AP 1.1, resp. jeho slovenskej verzii DCAT-AP-SK na základe definovaných vzťahov :

Code Block
adms:AssetDistribution rdfs:subClassOf dcat:Distribution

adms:Asset rdfs:subClassOf dcat:Dataset

adms:AssetRepository rdfs:subClassOf dcat:Catalog

 

Katalóg reprezentuje zoskupenie datasetov pod gestora. Správne definovaný katalóg obsahuje minimálne tieto povinné entity :

...

) Katalóg, 2) Dataset a 3) Distribúcia. Katalóg je množina datasetov alebo ďalších vnorených katalógov, dataset sú predmetné údaje a distribúcia je fyzická forma datasetu.

Katalóg:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Katalóg

Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.

dcat:Catalog

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

názov

dct:title

rdfs:Literal

názov katalógu s jazykovou príslušnosťou

1..n

Povinný

popis

dct:description

rdfs:Literal

popis katalógu

1..n

Povinný

vydavateľ

dct:publisher

foaf:Agent

entita zodpovedná za publikovanie katalógu

1

Povinný

dataset

dcat:dataset

dcat:Dataset

dataset patriaci do katalógu

1..n

Nepovinný

domovská stránka

foaf:homepage

foaf:Document

domovská stránka pre katalóg

0..1

Nepovinný

jazyk

dct:language

dct:LinguisticSystem

predvolený jazyk používaný v katalógu

0..n

Nepovinný

licencia

dct:license

dct:LicenseDocument

licencia pre katalóg

0..1

Nepovinný

dátum vydania

dct:issued

rdfs:Literal

dátum zverejnenia

0..1

Nepovinný

témy katalógu

dcat:themeTaxonomy

skos:ConceptScheme

použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu

0..n

Nepovinný

dátum modifikácie

dct:modified

rdfs:Literal

dátum poslednej aktualizácie katalógu

0..1

Nepovinný

má časť

dct:hasPart

dcat:Catalog

katalóg obsahuje vnorený katalóg

0..n

Nepovinný

je súčasťou

dct:isPartOf

dcat:Catalog

katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu

0..1

Nepovinný

práva

dct:rights

dct:RightsStatement

špecifikácia práv súvisiaca s daným katalógom

0..1

Nepovinný

geografická príslušnosť katalógu

dct:spatial

dct:Location

vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť pre katalog

0..n


Príklad: Katalóg ulíc (všetky publikované datasety ulíc v čase)

Code Block
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/

...

"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/

...

01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#

...

"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://

...

www.w3.org/

...

2002/

...

Katalóg, môže obsahovať aj ďalšie štandardizované dátové prvky. Tie sú definované v DCAT-AP-SK s validačnými pravidlami definovanými v DCAT-AP-SK-SHACL.ttl

 

...

07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Catalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/streets">
	  <dct:issued rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:issued>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
     <dct:title xml:lang="sk">Katalóg ulíc SR</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Streets of Slovakia Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg ulíc obsahuje všetky publikované datasety ulíc v čase</dct:description>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2015-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2016-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2017-01-01"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>


Príklad: Register adries: Katalóg katalógov

Code Block
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms<dcat:AssetRepositoryCatalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-registerstreets">
	  <dct:createdissued rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:created>issued>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
     <dct<dct:title xml:lang="sk">Register>Katalóg ulíc adries<SR</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address>Streets of RegisterSlovakia Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg adriesulíc obsahuje všetky entity,publikované ktorédatasety ulíc súčasťou referenčného registra adries<v čase</dct:description>
	  	<dct:publisherhasPart rdf:resource="https://data.gov.sk/idset/legal-subjectcatalog/00151866street"/>
  	<dcat<dct:datasethasPart rdf:resource="https://data.gov.sk/set/datacatalog/regionentrance"/>
  	<dcat<dct:datasethasPart rdf:resource="https://data.gov.sk/set/datacatalog/countybuilding"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>

Dataset:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Dataset

konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu

dcat:Dataset

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitiaNázovIdentifikátor dátového prvkuDátový typPopisPrípustný počet výskytov
PovinnýNázovdct:titlerdfs:Literalnázov datasetu1..n
PovinnýPopisdct:descriptionrdfs:Literalpopis datasetu1..n
PovinnýVydavateľdct:publisherfoaf:Agententita zodpovedná za publikovanie datasetu1
PovinnýDátum vydaniadct:issuedrdfs:Literaldátum zverejnenia1
PovinnýSprávcadcatsk:maintanerfoaf:Agentzodpovedný za kvalitu1
PovinnýURLdcat:landingPagefoaf:DocumentURL na ktorej je Dataset sprístupnený so svojimi distribúciami1..n
PovinnýVerziaowl:versionInfordfs:Literalinformácia o verzii (číslo, alebo iná reprezentácia)1
PovinnýAutordct:creatorfoaf:Agenttvorca daného datasetu1..n
PovinnýTéma datasetudcat:themeskos:Conceptsúvisiace entity tvoriace tému datasetu1..n
PovinnýURIdct:identifierrdfs:ResourceURI datasetu1
PovinnýTyp datasetudct:typeskos:ConceptDataset je buď štandardný, alebo referenčný1
NepovinnýKľúčové slovádcat:keywordrdfs:Literalklúčové slová popisujúce dataset0..n
NepovinnýDistribúcia datasetudcat:distributiondcat:Distributionrelácia na distribúciu datasetu0..n
NepovinnýKontaktdcat:contactPointvcard:Kindkontaktné informácie pre posielanie komentárov k datasetu0..n
NepovinnýPrispievateľdct:contributorfoaf:Agentprispievateľ k vytvoreniu datasetu0..n
NepovinnýPeriodicita aktualizáciedct:accrualPeriodicitydct:Frequencyperiodicita aktualizácie datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa0..1
NepovinnýGeografická príslušnosť datasetudct:spatialdct:Locationvlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre dataset0..n
NepovinnýČasová platnosť datasetudct:temporaldct:PeriodOfTimevlastnosť vyjadruje časovú platnosť datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa0..n
NepovinnýPrávadct:accessRightsdct:RightsStatementdefinovanie, či dataset je: opendata, obmedzený prístup alebo neprístupný0..1
NepovinnýSprávnosť dátdcatsk:validityTypedcatsk:ValidityTypeúdaj reprezentuje informáciu o kvalite obsahu údajov0..1
NepovinnýZdrojový datasetdct:sourcedcat:Datasetzdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta aktuálneho0..n
NepovinnýPredchádzajúca verziadct:isVersionOfdcat:Datasetpredošlá verzia datasetu0..n
NepovinnýPoznámky k verziiadms:versionNotesrdfs:Literalpopis rozdielnosti verzie oproti predchádcajúcim verziám0..n
NepovinnýDokumentáciafoaf:pagefoaf:Documentdokumentácia datasetu0..n
NepovinnýNasledujúca verziadct:hasVersiondcat:Datasetnasledovná verzia datasetu0..n
NepovinnýJazykdct:languagedct:LinguisticSystemjazyk datasetu0..n
NepovinnýIný identifikátoradms:identifieradms:IdentifierĎalší (externý) identifikátor datasetu0..n
NepovinnýInformácia o pôvode datasetudct:provenancedct:ProvenanceStatementinformácia o pôvode datasetu0..n
NepovinnýSúvisiaci zdrojdct:relationrdfs:ResourceURI súvisiaceho zdroja0..n
NepovinnýVzorka údajovadms:sampledcat:DistributionVzorka dát z datasetu0..n
NepovinnýDátum modifikáciedct:modifiedrdfs:Literaldátum poslednej aktualizácie datasetu0..1

 

Príklad: Dataset krajov SR

Code Block
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:datasetDataset rdf:resourceabout="https://data.gov.sk/set/data/municipality"/>/region/2017-01-01">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<dcat<dct:datasetpublisher rdf:resource="https://data.gov.sk/setid/datalegal-subject/district00151866"/>
  	<dct:description xml:lang="sk">Dataset obsahuje informácie o krajoch na Slovensku./dct:description>
 		<dcat:datasettheme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/setontology/datalocation/streetRegion"/>
		<schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</schema:startDate>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dcat<dct:datasetcreator rdf:resource="httpshttp://datawww.gov.sk/set/data/street-geometry"linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<dcat:dataset<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="httpshttp://datapurl.gov.skorg/setadms/datastatus/buildingCompleted"/>
  	<dcat<dct:datasetisVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartmentregion"/>
  	<dcat:datasetdistribution rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance/region/2017-01-01.rdf"/>
	  </admsdcat:AssetRepository>Dataset>

</rdf:RDF>

Dataset

Dataset je priamo reprezentovaný ako adms:Asset (pričom platí vzťah adms:Asset rdfs:subClassOf dcat:Dataset). Popis tohto dátového prvku je v A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov . Pre zabezpečenie maximálnej interoperability, je zoznam možných vlastností pre Dataset rozšírený a popísaný v rozšírenom európskom štandarde pre publikáciu datasetov DCAT-AP-SK

Distribúcia

...

 

Distribúcia:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Nepovinný

Distribúcia

fyzická podoba datasetu v nejakom formáte

dcat:Distribution

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution

Vlastnosti:

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

Adresa distribúcie

dcat:accessURL

foaf:Document

URL na ktorej je možné získať distribúciu

1..n

Povinný

Licencia

dct:license

dct:LicenseDocument

licencia pre distribúciu

1

Povinný

Stav

adms:status

skos:Concept

vlastnosť vyjadruje možné stavy: kompletné, tvoriaci

1

Povinný

Formát

dct:format

dct:MediaTypeOrExtent

táto vlastnosť definuje súborový formát distribúcie

0..1

Povinný

Popis

dct:description

rdfs:Literal

popis distribúcie

1..n

Nepovinný

URI

dct:identifier

rdfs:Resource

URI distribúcie

0..1

Nepovinný

Typ média (mimetype)

dcat:mediaType

dct:MediaTypeOrExtent

oficiálny IANA číselník

0..1

Nepovinný

Schéma

dct:conformsTo

dct:Standard

schéma pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný popis

0..n

Nepovinný

Veľkosť súboru (byte)

dcat:byteSize

rdfs:Literal

Veľkosť súboru v byte

0..1

Nepovinný

Digitálny odtlačok

spdx:checksum

spdx:Checksum

kontrolný súčet pre zabezpečenie nezmeniteľnosti údajov

0..1

Nepovinný

Dokumentácia

foaf:page

foaf:Document

dokumentácia distribúcie

0..n

Nepovinný

Priamy odkaz na stiahnutie

dcat:downloadURL

rdfs:Resource

Priamy link na stiahnutie distribúcie

0..n

Nepovinný

Dátum formálnej platnosti

dct:issued

rdfs:Literal

dátum formálneho vydania distribúcie

0..1

Nepovinný

Práva

dct:rights

dct:RightsStatement

špecifikácia práv súvisiaca s danou distribúciou

0..1

Nepovinný

Dátum modifikácie

dct:modified

rdfs:Literal

dátum poslednej aktualizácie distribúcie

0..1

 

Príklad: Dataset krajov SR v RDF/XML

Code Block
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	 <dcat:Distribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf">
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
	</dcat:Distribution>

</rdf:RDF>