Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ISVS si môže zaregistrovať menný priestor, ktorého bude gestorom tj. bude vydávať URI s daným prefixom.

Pre referenčné URI údaje a Centrálny dátový model verejnej správy je vyžadovaná doména data.gov.sk . Okrem domény data.gov.sk je možné registrovať URI aj pre iné domény. Celá správa ale aj naďalej prebieha len prostredníctvom systému MetaIS.

Unknown macro: {add-label}