Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nasledovný príklad prezentuje použitie URI na identifikáciu troch RDF zdrojov: konkrétnej osoby, vlastnosti priezvisko a identifikáciu triedy fyzická osoba.

...

Code Block
<https://data.gov.sk/id/president/andrej-

...

kiska>
<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/

...

familyName>
<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/

...

PhysicalPerson> 

Indivíduum je objekt reálneho sveta, v sémantickom webe reprezentované ako URI. V predchádzajúcom príklade je len prvé URI indivíduom.

...

Nasledovné príklady prezentujú dva triplety. Prvý definuje zamestnanie Andreja Kisku a tu je použitá objektová vlastnosť. Druhý triplet definuje priezvisko nášho prezidenta a tu je použitá dátová vlastnosť. 

Code Block
<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 

...

<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupation-type>

...

 <https://data.gov.sk/def/occupation-type/

...

1111001> .

...

 

<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 

...

<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/familyName>

...

 "Kiska"^^xsd:string .

Odvodený tripletje triplet, ktorý vznikol strojovým odvodeným na základe iných tripletov.

Vyššie uvedený triplet definoval, že nejaký RDF zdroj má priezvisko Kiska. Keďže platí, že dátová vlastnosť priezvisko je definovaná medzi Osobou a reťazcom (tj. doména relácie je Osoba a rozsah je reťazec), teda

 

 

Code Block
<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/givenName> 

...

rdfs:

...

domain <https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/

...

PhysicalPerson> .

 

potom je možné odvodiť, že predmetný RDF zdroj reprezentuje fyzickú osobu, tj.

 

Code Block
<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 

...

rdf:

...

type <https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/

...

PhysicalPerson> .

Odvodzovanie – Strojové odvodzovanie (machine reasoning) je disciplína umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá odvodzovaním nových znalostí (tripletov) z existujúcich. Inými slovami, stroj sa snaží odvodiť, aké nové triplety vie odvodiť z existujúcich.

...

 Vo všeobecnosti, ontológia v prvom rade definuje triedy a ich vzájomné vzťahy, pričom medzi základné vzťahy patria ich hierarchické relácie ako rdfs:subClassOf (podtrieda, resp. dedenie). V tomto kontexte je dôležité povedať, že ontológia je všeobecnejší pojem ako model, pretože model (napr. UML model) je vlastne slabá ontológia. Nie je možné použiť také silne odvodzovanie ako v prípade OWL, tj. sémantickej ontológie.

Datasetsprístupnená publikovanáverzionovateľná množina údajov, v sémantickom webe tripletov. Hlavné typy datasetu sú číselník alebo hierarchia. Kým číselník sa zameriava na výčet entít z ich základnými vlastnosťami, hierarchia obohacuje číselníky o hierarchické relácie, ako napr. skos:broader a skos:narrower (všeobecnejší a presnejší).

Distribúciaje verzia (najčastejšie časová) katalógu / datasetu.

Katalóg -  množina datasetov.

...

Unknown macro: {add-label}