Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu k Výnosu o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z.z.

Farebne vyznačené zmeny v metodickom pokyne k Výnosu č. 55/2014 Z.z. oproti pôvodnému metodickému pokynu k Výnosu č. 312/2010 Z.z.

...