Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Centrálny model údajov verejnej správy je množina slovníkov (ontológií), ktorý ktoré sa používa používajú pri popise centrálnych dát údajov verejnej správy , ako napr. referenčné registre, centrálny centrálne databázy a podobne.

základné vlastnosti:

Ich formálna reprezentácia

...

ja OWL

...

ontológia (5* Open Data)

...

, ktorá sa používa v prostredí RDF na špecifikáciu doménového modelu. Na základe týchto vlastností je možn generovať validné distribúciu aj v nižšiej dátovej interoperabilite (UML, textový thesaurus…)

...

a podobne. Základom centrálneho modelu je použitie globálnych identifikátorov

...

Centrálny model je tvori množina ontológií popisujúcich centrálne dáta a ich mapovania na medzinárodné štandardy ako napr. ISA2 Core Public Vocabularies a ostatné. Stratégiou tvorby centrálneho modelu je udržiavanie národných ontológií primárne pre základné, referenčné dáta, a na ostatné štandardné údaje ako popis datasetov, elektronických služieb sa používa odporučený štandard v danej oblastiURI. Centrálny model vychádza z Katalógu dátových prvkov (KDP), tj. pôvodné koncepty KDP sú zahrnuté do základných ontológií. Podrobnosti o mapovaní KDP na Centrálny model údajov je možné nájsť v A.3.4 Mapovanie na Katalóg dátových prvkov.

Centrálny model je množina ontológií popisujúcich centrálne verejné dáta primárne zameraných na popis údajov v základných registroch. Pre oblasti ako otvorené dáta, tj. entity ako Dataset, Distribúcia, Licencia sa používajú príslušné štandardy ako Core Vocabularies, DCAT, ADMS, SKOS a mnohé iné. Mimo teda údajov v základných registroch sa odporúča použitie zahraničného štandardu.

Centrálny model je štandardizovaný prostredníctvom pracovnej skupiny PS1 na UPVII. Pre akékoľvek otázky, doplnenia, opravy prosím použite kontaktný email: ps1@vicepremier.gov.sk

 

Prehľad verzií Centrálneho modelu

1.02017-06-12v platnosti
1.12018-03-26posudzovaný

 

 

 

Unknown macro: {add-label}