Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Vo všeobecnosti, ontológia v prvom rade definuje triedy a ich vzájomné vzťahy, pričom medzi základné vzťahy patria ich hierarchické relácie ako rdfs:subClassOf (podtrieda, resp. dedenie). V tomto kontexte je dôležité povedať, že ontológia je všeobecnejší pojem ako model, pretože model (napr. UML model) je vlastne slabá ontológia. Nie je možné použiť také silne odvodzovanie ako v prípade OWL, tj. sémantickej ontológie.

Asset - verzionovateľná entita

Datasetverzionovateľná množina údajov. Hlavné typy datasetu sú číselník alebo hierarchia. Kým číselník sa zameriava na výčet entít z ich základnými vlastnosťami, hierarchia obohacuje číselníky o hierarchické relácie, ako napr. skos:broader a skos:narrower (všeobecnejší a presnejší). definovných v §B.5.1 URI pre dataset.  

Distribúciaje verzia (najčastejšie časová) datasetu.

...

Unknown macro: {add-label}