Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a URI jednotných referencovateľných identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS, ktorý rozhodne, či sa prvok zaradí do Centrálneho modelu údajov verejnej správy, alebo či bude zaradený medzi 4 hviedičkové dáta (vtedy bude iba referencovateľným identifikátorom a nie jednotným referencovateľným identifikátorom).
 2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia, ktoré schválené ako súčasť Centrálneho modelu údajov sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď §CA.4.3 4 Dereferenciácia URI identifikátorov
 3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
 4. Každý referenčný identifikátor músí musí byť zaregistrovaný a musí a schválený v MetaIS.
 5. Štandardizácia ontológií referenčných registrov centrálneho modelu údajov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
 6. Koordinačný mechanizmus správy Centrálneho modelu údajov má nastarosti Centrálna dátová kancelária na ÚPPVII
 7. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
 8. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku do Centrálneho modelu údajov prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade
 • dátový prvok s rovnakou sémantikou už existuje a je vyžadované jeho prepoužitie
 • dátový prvok nemá predpoklad používania vo viac ako 1 aplikačných službách pre viac ako 1 integračného partnera resp. viacerými ISVS a tým pádom je súčasťou 4 hviedičkovej verzie (a je navrhnutý referencovateľný identifikátor) tj. lokálneho dátového modelu žiadateľa

 

Proces

1) Žiadateľ podá žiadost o URI jednotný referencovateľný identifikátor (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca URI jednotných referencovateľných identifikátorov z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

...

Unknown macro: {add-label}