Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1) Žiadateľ podá žiadost o URI jednotný referencovateľný identifikátor (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca URI jednotných referencovateľných identifikátorov z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

...

Unknown macro: {add-label}