Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Externé evidencie vybraných entít ako EFormuláre (MEF), Služieb (?) získavajú URI identifikátory automatizovane cez rozhranie MetaIS B.3.2 Automatizované URI menného priestoru XML Schémy (XSD)

Unknown macro: {add-label}