Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Správa URI, tj. registrácia "vydávanie URI"  prebieha výhradne centralizovaným spôsobom na ÚPVII pre zabezpečenie maximálnej efektivity údajov VS.

1) Žiadateľ podá žiadost o URI (systém MetaIS).

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS).

 

 

Unknown macro: {add-label}