Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

 

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

...

Unknown macro: {add-label}