Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pravidlá

 1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a URI identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS.
 2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď §C.3 Dereferenciácia URI identifikátorov
 3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
 4. Každý referenčný identifikátor músí byť zaregistrovaný a schválený v MetaIS.
 5. Štandardizácia ontológií referenčných registrov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
 6. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
 7. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade
 • dátový prvok s rovnakou sémantikou už existuje a je vyžadované jeho prepoužitie
 • dátový prvok nemá predpoklad používania vo viac ako 1 aplikačných službách pre viac ako 1 integračného partnera resp. viacerými ISVS.

 

Proces

1) Žiadateľ podá žiadost o URI (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

https://metais.finance.gov.sk/uri/list/accepted

 

 

 

Unknown macro: {add-label}